Prezidentė pasirašė pensijų sistemos ir „Sodros“ reformos įstatymus
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė penk­ta­die­nį pa­si­ra­šė pa­sku­ti­nius so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mus, nu­ma­tan­čius daug dis­ku­si­jų su­kė­lu­sią pen­si­jų sis­te­mos ir „Sod­ros“ re­for­mą.  

„Pre­zi­den­tė pa­si­ra­šė dar 18 įsta­ty­mų“, – BNS pa­tvir­ti­no ša­lies va­do­vės at­sto­vė spau­dai Dai­va Ul­bi­nai­tė. Pa­sak jos pa­si­ra­šy­da­ma šiuos įsta­ty­mus, pre­zi­den­tė bai­gė so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų ana­li­zę.

Įsta­ty­mai nu­ma­to, kad bus kei­čia­mas pen­si­jų skai­čia­vi­mas – jas su­da­rys bend­ro­ji ir in­di­vi­dua­li da­lys. Bend­ro­ji da­lis bus fi­nan­suo­ja­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to, in­di­vi­dua­lio­ji – iš „Sod­ros“ lė­šų. Pa­sta­ro­ji da­lis bus tie­sio­giai su­sie­ta su mo­kė­to­mis įmo­ko­mis, jai įver­tin­ti įves­ta aps­kai­tos vie­ne­tų sis­te­ma – jų skai­čius per me­tus ne­ga­lės vir­šy­ti 5.

Be to, nu­sta­ty­tos aiš­kios pen­si­jų in­dek­sa­vi­mo tai­syk­lės, nuo 30 iki 35 me­tų di­dės bū­ti­na­sis sta­žas pen­si­jai gau­ti – nuo 2018 me­tų jis di­dės po pus­me­tį, kol 2027 me­tais pa­sieks 35 me­tus.

Nuo ki­tų me­tų dvy­nu­kų ar dau­giau vai­kų su­si­lau­kę tė­vai gaus pa­pil­do­mas iš­mo­kas, iki vai­kams su­eis dve­ji me­tai.

„Sod­ros“ re­for­ma nu­ma­to ir įmo­kų lu­bas: pir­mai­siais me­tais (2017-ai­siais) jos sieks 120 vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio (VDU) – apie 7,48 tūkst. eu­rų per mė­ne­sį (skai­čiuo­jant pa­gal pir­mo­jo šių me­tų ket­vir­čio VDU – 748 eu­rai), an­trai­siais – 108, tre­čiai­siais – 96, ket­vir­tai­siais – 84, penk­tai­siais – 72 ir šeš­tai­siais (2022 me­tais) – 60 VDU, ar­ba 3,7 tūkst eu­rų.

Da­bar „Sod­ros“ įmo­koms lu­bos ne­tai­ko­mos, jos yra tik iš­mo­koms.

2017 me­tais darb­da­vių įmo­ka „Sod­rai“ ma­žės 1 proc., o nuo 2018 me­tų dėl to bus spren­džia­ma kas­met, įver­ti­nus įta­ką val­džios sek­to­riaus fi­nan­sų tva­ru­mui. Ne­dar­bo drau­di­mo įmo­ka ter­mi­nuo­toms dar­bo su­tar­tims di­dės du kar­tus.

Nuo ki­tų me­tų bus su­da­ro­mas So­cia­li­nio drau­di­mo re­zer­vi­nis fon­das.

Anks­čiau pre­zi­den­tė ve­ta­vo nau­ją Dar­bo ko­dek­są, o val­dan­tie­ji skel­bė, jog nuo to, ar ša­lies va­do­vė ve­tuos ir ki­tus so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mus, pri­klau­sys, ar bus šau­kia­ma ne­ei­li­nė Sei­mo se­si­ja.

So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos Sei­me va­do­vė Ire­na Šiau­lie­nė BNS tei­gė, kad anks­čiau ne­gu rugp­jū­čio pa­bai­go­je ne­ei­li­nės se­si­jos kvies­ti ne­pla­nuo­ja­ma.

„Sei­mo na­riai da­bar dar­bus su­sip­la­na­vę, iš­va­ži­nė­ję (pas rin­kė­jus – BNS). Ta­da (rugp­jū­čio pa­bai­go­je– BNS) ir ap­sisp­rę­si­me, o da­bar pa­va­ži­nė­si­me, pa­si­kal­bė­si­me, pa­dis­ku­tuo­si­me“, – BNS tei­gė ji.

Pa­sak I.Šiau­lie­nės, jei­gu pre­zi­den­tė bū­tų ve­ta­vu­si su pen­si­jų ir „Sod­ros“ re­for­ma su­si­ju­sius įsta­ty­mus, jie bū­tų svars­to­mi ir­gi kar­tu su Dar­bo ko­dek­su.

„Tarp pa­čių įsta­ty­mų prieš­ta­ra­vi­mų nė­ra ir nie­kas nie­kam ne­truk­do“, – tei­gė I.Šiau­lie­nė.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas šią sa­vai­tę prog­no­za­vo, kad anks­čiau­siai į ne­ei­li­nę se­si­ją Sei­mas ga­lė­tų su­si­rink­ti tik rugp­jū­čio pa­bai­go­je.Jis ne­at­me­tė, kad ga­li bū­ti lau­kia­ma rug­sė­jo 10-osios, kai pra­si­dės ru­dens se­si­ja.

Dar­bo ko­dek­są pre­zi­den­tė pra­ėju­sią sa­vai­tę ve­ta­vo, nes jis esą ne­pa­kan­ka­mai už­ti­kri­na dar­buo­to­jų tei­ses ir „į­tei­si­na darb­da­vių do­mi­na­vi­mą“. Ša­lies va­do­vė pa­siū­lė Sei­mui at­si­sa­ky­ti va­di­na­mų­jų nu­lio va­lan­dų dar­bo su­tar­čių, griež­čiau ri­bo­ti ter­mi­nuo­tas su­tar­tis nuo­la­ti­nio po­bū­džio dar­bui, nu­ma­ty­ti di­des­nes iš­ei­ti­nes kom­pen­sa­ci­jas.

Sei­mo pri­im­ta­me Dar­bo ko­dek­se su­pap­ras­tin­tas dar­buo­to­jų at­lei­di­mas, su­ma­žin­tos iš­ei­ti­nės iš­mo­kos, pa­di­din­tas leis­ti­nų virš­va­lan­džių skai­čius, su­trum­pin­tos at­os­to­gos, nu­ma­ty­ta pla­tes­nė dar­bo su­tar­čių ti­pų įvai­ro­vė. Vy­riau­sy­bė sa­ko, kad dar­bo san­ty­kių re­for­ma leis pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jų ir su­kur­ti nau­jų dar­bo vie­tų. Kri­ti­kai tvir­ti­na, kad ko­dek­sas pa­lan­kus tik darb­da­viams, o dar­buo­to­jų ap­sau­ga smar­kiai su­ma­žin­ta.