Prezidentė pasirašė dekretą dėl R. Šalaševičiūtės atleidimo
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­si­ra­šė de­kre­tą dėl so­cial­de­mo­kra­tės Ri­man­tės Ša­la­še­vi­čiū­tės at­sis­ta­ty­di­ni­mo iš par­ei­gų.

Tai ša­lies va­do­vė pra­ne­šė žur­na­lis­tams po su­si­ti­ki­mo su prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi.

„Ką tik pa­si­ra­šiau de­kre­tą, ku­riuo nuo šio mė­ne­sio 18 die­nos mi­nis­trė at­lei­džia­ma“, – sa­kė pre­zi­den­tė.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė R.Ša­la­še­vi­čiū­tė iš pos­to trau­kia­si su­lau­ku­si ko­le­gų so­cial­de­mo­kra­tų, prem­je­ro ir pre­zi­den­tės kri­ti­kos, kai pri­pa­ži­no prieš de­šim­tį me­tų da­vu­si ky­šį me­di­kams, o STT apk­lau­sė ją ti­riant ga­li­mą ko­rup­ci­ją Šiau­lių li­go­ni­nė­je.

Lai­ki­nai ei­ti mi­nis­trės par­ei­gas pa­ves­ta fi­nan­sų mi­nis­trui Ri­man­tui Ša­džiui.

Še­šio­lik­to­je Vy­riau­sy­bė­je, ku­ri nau­jai ga­vo įga­lio­ji­mus veik­ti po pre­zi­den­to rin­ki­mų 2014 me­tais, R.Ša­la­še­vi­čiū­tė yra ket­vir­to­ji pa­si­kei­tu­si mi­nis­trė.

2014 me­tų rugp­jū­tį Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jai pa­si­trau­kus iš koa­li­ci­jos par­ei­gų ne­te­ko jų de­le­guo­tas ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ja­ros­la­vas Ne­ve­ro­vi­čius. Jį pos­te pa­kei­tė Ro­kas Ma­siu­lis.

Tų pa­čių me­tų lap­kri­tį pri­sie­kė nau­ja­sis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis, ku­ris par­ei­go­se pa­kei­tė at­sis­ta­ty­di­nu­sį „tvar­kie­tį“ Al­fon­są Ba­ra­kaus­ką. A.Ba­ra­kaus­kas pa­si­trau­kė pa­skel­bus, kad STT at­lie­ka ty­ri­mą dėl gal­būt ne­skaid­rių mi­nis­te­ri­jos vie­šų­jų pir­ki­mų.

Per­nai „dar­bie­tė“ Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė ta­po švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tre, par­ei­go­se pa­kei­tu­sį Dai­vių Pa­val­kį, ku­ris at­sis­ta­ty­di­no dėl jį de­le­ga­vu­sios Dar­bo par­ti­jos kri­ti­kos.

Įsta­ty­mas nu­ma­to, kad pa­si­kei­tus dau­giau nei pu­sei mi­nis­trų Vy­riau­sy­bė tu­ri iš nau­jo gau­ti Sei­mo įga­lio­ji­mus dirb­ti. Lie­tu­vo­je yra 14 mi­nis­te­ri­jų.

R.Ša­la­še­vi­čiū­tė Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai va­do­va­vo nuo 2014 me­tų lie­pos 17 die­nos.

Mi­nis­trus prem­je­ro tei­ki­mu ski­ria ir at­lei­džia pre­zi­den­tė.