Prezidentė pasirašė Darbo kodekso pataisas
Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­si­ra­šė Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sas.

„Pre­zi­den­tė pa­tai­sas pa­si­ra­šė tre­čia­die­nį“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Skais­tė Plau­ši­ny­tė.

Mo­ty­vų pre­zi­den­tės at­sto­vai pla­čiau ne­ko­men­ta­vo.

Nuo lie­pos 1 die­nos įsi­ga­lio­jan­čio nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sas Sei­mas pri­ėmė pra­ėju­sią sa­vai­tę. Dar­bo ko­dek­so rė­mė­jai sa­ko, kad lanks­tes­ni dar­bo san­ty­kiai pa­ska­tins in­ves­ti­ci­jas ir dar­bo vie­tų kū­ri­mą. Kri­ti­kai pers­pė­ja, kad žmo­nės bus ma­žiau ap­sau­go­ti, nes ko­dek­sas pa­leng­vi­na dar­buo­to­jų at­lei­di­mą iš dar­bo.

Li­be­ra­les­nis ko­dek­sas Sei­me bu­vo pri­im­tas per­nai bir­že­lį, bet ne­tru­kus jį pre­zi­den­tė ve­ta­vo. 2016-ųjų ru­de­nį Sei­mas ve­to at­me­tė, Vy­riau­sy­bei su prof­są­jun­go­mis su­ta­rus ko­dek­są pa­tai­sy­ti iki Sei­mo rin­ki­mų pa­bai­gos. Lap­kri­čio pra­džio­je ko­dek­sas bu­vo šiek tiek pa­tai­sy­tas, ta­čiau į val­džią at­ėjus „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mo­kra­tų dau­gu­mai, jis bu­vo ati­dė­tas pus­me­čiui, kad ga­lė­tų bū­ti pa­tai­sy­tas an­trą­kart.

Pre­zi­den­tū­ra anks­čiau tei­gė, kad Sei­mas, po dvie­jų ko­dek­so pa­tai­sy­mų at­siž­vel­gė į 18 iš 22 pre­zi­den­tės pa­sta­bų.

Šis Dar­bo ko­dek­sas bus an­tra­sis po Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo. Da­bar­ti­nis ko­dek­sas ga­lio­ja nuo 2003-ųjų. Dar anks­čiau dar­bo san­ty­kius Lie­tu­vo­je reg­la­men­ta­vo at­ski­ri įsta­ty­mai.