Prezidentė pasirašė Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­si­ra­šė Sei­mo pri­im­tas Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis nuo 2018 me­tų ge­ro­kai ap­ri­bo­ja­mas al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mas.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­si­ra­šė Sei­mo pri­im­tas Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­se nu­ma­ty­tos pa­sau­li­nė­je pra­kti­ko­je pa­si­tei­si­nu­sios prie­mo­nės al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mui ri­bo­ti, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Įsta­ty­mo nuo­sta­to­se ne­be­li­ko per­tek­li­nių ir su­nkiai įgy­ven­di­na­mų pa­siū­ly­mų bei pseu­dop­rie­mo­nių, ku­rios skal­dė vi­suo­me­nę. Al­ko­ho­lio rek­la­mos drau­di­mas, pre­ky­bos al­ko­ho­liu lai­ko ap­ri­bo­ji­mai ir am­žiaus ri­ba, nuo ku­rios ga­li­ma įsi­gy­ti ir var­to­ti al­ko­ho­lį, yra Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos re­ko­men­duo­ja­mos ir ki­tų ša­lių pa­ti­krin­tos prie­mo­nės.

Tuo tar­pu ša­lies va­do­vė ra­gi­na po­li­ti­kus ne­teik­ti nau­jų kon­tra­ver­siš­kų pa­siū­ly­mų, kol ne­bus įsi­ti­kin­ta, ko­kį po­vei­kį al­ko­ho­lio var­to­ji­mui ir prie­ina­mu­mo ri­bo­ji­mui tu­rės Sei­mo jau pri­im­tos pa­tai­sos.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę 10 Sei­mo na­rių – 7 li­be­ra­lai ir 3 kon­ser­va­to­riai – pa­pra­šė pre­zi­den­tės ve­tuo­ti pa­tai­sas, pa­gal ku­rias nuo ki­tų me­tų įsi­gy­ti, tu­rė­ti ar var­to­ti al­ko­ho­lį ga­lės tik su­lau­ku­sie­ji 20-ies me­tų.

Ko­va su al­ko­ho­liz­mu tu­ri telk­ti, o ne skal­dy­ti, tap­ti bend­ru po­li­ti­kų ir vi­suo­me­nės rū­pes­čiu, ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

DRAUDŽIAMA

AL­KO­HO­LIS NUO 20 ME­TŲ. Pri­im­tais pa­kei­ti­mais nu­tar­ta nuo 2018 me­tų leis­ti al­ko­ho­lį įsi­gy­ti as­me­nims nuo 20 me­tų, t. y. jau­nes­niems as­me­nims bus drau­džia­ma var­to­ti al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus ar jų tu­rė­ti. Drau­di­mas tu­rė­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ne­bus tai­ko­mas as­me­nims nuo 18 me­tų, jei­gu al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų tu­rė­ji­mas bus to­kių as­me­nų dar­bo veik­los (po­bū­džio) da­lis dar­bo vie­to­je ir dar­bo me­tu. Ta­čiau, pa­vyz­džiui, įmo­nėms, Eu­ro­pos ju­ri­di­niams as­me­nims ir jų fi­lia­lams bus drau­džia­ma al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­da­vi­mo ska­ti­ni­mo veik­lai pa­si­telk­ti as­me­nis iki 20 me­tų.

PAR­DA­VI­MO LAI­KAS. Pa­kei­ti­mais nu­spręs­ta trum­pin­ti al­ko­ho­lio pre­ky­bos lai­ką – par­duo­tu­vė­se ir vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­go­se pre­kiau­ti al­ko­ho­liu, jį iš­si­neš­ti bus lei­džia­ma dar­bo die­no­mis ir šeš­ta­die­niais nuo 10 iki 20 val., sek­ma­die­niais – nuo 10 iki 15 val. Lai­ko ri­bo­ji­mas ne­bus tai­ko­mas vie­šo­jo mai­ti­ni­mo vie­to­se par­duo­da­miems pils­to­miems al­ko­ho­li­niams gė­ri­mams ir tik var­to­ti vie­to­je.

MA­SI­NIAI REN­GI­NIAI. Vi­suo­se ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se nuo 2020 me­tų bus ga­li­ma pre­kiau­ti tik silp­nu – iki 7,5 laips­nio – al­ko­ho­liu. Vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­gos (ka­vi­nės, pi­ce­ri­jos ar ba­rai) va­sa­rą ga­lės al­ko­ho­liu pre­kiau­ti lau­ke, iki 40 me­trų nuo pa­sta­to. Ta­čiau sa­vi­val­dy­bė ga­li nu­sta­ty­ti ma­žes­nį at­stu­mą ar­ba užd­raus­ti pre­kiau­ti lau­ke.

DRAUD­ŽIA­MA PRE­KIAU­TI PA­PLŪ­DI­MY­JE, NE­STA­CIO­NA­RIO­SE AL­KO­HO­LIO PRE­KY­BOS VIE­TO­SE. Ta­čiau bus drau­džia­ma pre­kiau­ti al­ko­ho­liu pa­plū­di­miuo­se. Nuo 2020 m. ne­be­liks ne­sta­cio­na­rių al­ko­ho­lio pre­ky­bos vie­tų, ku­rioms sa­vi­val­dy­bės iš­duo­da at­ski­ras li­cen­ci­jas ku­ror­ti­nio se­zo­no me­tu. Nuo tų pa­čių me­tų al­ko­ho­lis ne­be­ga­lės bū­ti par­duo­da­mas pa­vil­jo­nuo­se – ne­re­gis­truo­ja­muo­se, į že­mę įleis­tų pa­ma­tų ne­tu­rin­čiuo­se lai­ki­nuo­se sta­ti­niuo­se iš su­ren­ka­mų kons­truk­ci­jų. Pa­vil­jo­nai aps­kri­tai bus iš­brau­kia­mi iš pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais vie­tų są­ra­šo.

DO­KU­MEN­TO REI­KA­LA­VI­MAS. par­da­vė­jai tu­rės tei­sę iš vi­sų al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus per­kan­čių as­me­nų rei­ka­lau­ti, o kai kils abe­jo­nių, kad as­muo yra jau­nes­nis ne­gu 25 me­tų, pri­va­lės iš per­kan­čio al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus as­mens rei­ka­lau­ti pa­teik­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­tį do­ku­men­tą.

DRAUD­ŽIA­MA REK­LA­MA. Nuo 2018 me­tų bus drau­džia­ma bet ko­kia al­ko­ho­lio rek­la­ma, iš­sky­rus in­for­ma­ci­nius pra­ne­ši­mus, skir­tus šio vers­lo spe­cia­lis­tams, al­ko­ho­lio įmo­nių pa­va­di­ni­mus ir pre­kės ženk­lus iš­ka­bo­se ant jų pa­sta­tų ir trans­por­to, Lie­tu­vos trans­liuo­to­jų prog­ra­mo­se.

Be to, al­ko­ho­lio pre­ky­bos vie­to­se ne­bus drau­džia­mi pa­dėk­liu­kai alaus bo­ka­lams, skė­čiai, ser­ve­tė­lių įdėk­lai ir ki­ta at­ri­bu­ti­ka su pre­kės ženk­lais. Al­ko­ho­lio par­duo­tu­vių dar­buo­to­jai ga­lės vil­kė­ti marš­ki­nė­lius su jo pre­kės ženk­lais.