Prezidentė pasirašė 2017 metų valstybės biudžetą
Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­si­ra­šė Sei­mo pri­im­tą 2017 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to įsta­ty­mą.

D.Gry­baus­kai­tės tei­gi­mu, ki­tų me­tų biu­dže­te yra at­spin­dė­ti pa­grin­di­niai ša­lies pri­ori­te­tai – so­cia­li­nis ir gy­ny­bi­nis sau­gu­mas bei pa­stan­gos iš­lai­ky­ti fi­nan­si­nį sta­bi­lu­mą, pra­ne­šė Pre­zi­den­tū­ros spau­dos tar­ny­ba.

Pa­sak pre­zi­den­tės, Sau­liaus Skver­ne­lio Vy­riau­sy­bė tu­rė­jo ma­žai lai­ko ko­re­guo­ti biu­dže­tą, o at­siž­vel­giant į ga­li­my­bes, bus di­di­na­mos ma­žiau­siai už­dir­ban­čių gy­ven­to­jų pa­ja­mos, at­ly­gi­ni­mai švie­ti­mo dar­buo­to­jams, nu­ma­ty­tas nuo­sek­lus fi­nan­sa­vi­mo di­di­ni­mas kraš­to gy­ny­bai ir sau­gu­mui. Sie­kiant ma­žin­ti ko­rup­ci­jos ap­raiš­kas, dau­giau lė­šų skir­ta kon­tro­liuo­jan­čioms ins­ti­tu­ci­joms – Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bai bei Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bai.

D.Gry­baus­kai­tė pa­brė­žė, kad pir­mą­jį 2017 me­tų pus­me­tį Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės lauks svar­bus už­da­vi­nys už­baig­ti de­rin­ti Dar­bo ko­dek­są ir už­ti­krin­ti ba­lan­są tarp rin­kos po­rei­kių ir dar­buo­to­jų in­te­re­sų.

Pla­nuo­ja­mos 2017 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mos yra 8,487 mlrd. eu­rų, asig­na­vi­mai – 9,046 mlrd. eu­rų, de­fi­ci­tas – 558,5 mln. eu­rų. Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) in­ves­ti­ci­jų ir ki­tos tarp­tau­ti­nės par­ama sieks 2,101 mlrd. eu­rų.

Pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti 2017 me­tais skir­ta 41 mln. eu­rų, moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­tų ir uni­ver­si­te­tų moks­lo dar­buo­to­jų – 3,1 mln. eu­rų, o vi­daus tar­ny­bos par­ei­gū­nų – 23,2 mln. eu­rų, pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mui už­baig­ti – 87,3 mln. eu­rų.

Dau­giau­siai pa­ja­mų vals­ty­bės biu­dže­tas gaus iš pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio –3,283 mlrd. eu­rų ir ak­ci­zų – 1,339 mlrd. eu­rų. Pel­no mo­kes­čio nu­ma­ty­ta gau­ti 678 mln. eu­rų, gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio – 340 mln. eu­rų.

Asig­na­vi­mai, pa­ly­gin­ti su 2016 me­tais, ki­tą­met la­biau­siai di­dė­ja gy­ny­bos sri­čiai – be­veik 160 mln. eu­rų, švie­ti­mui skir­ta 112 mln. eu­rų dau­giau nei šie­met, so­cia­li­nei ap­sau­gai – 111 mln. eu­rų dau­giau, vie­ša­jai tvar­kai ir vi­suo­me­nės ap­sau­gai – 73 mln. eu­rų dau­giau, ap­lin­kos ap­sau­gai – 57 mln. eu­rų dau­giau.

Pa­tvir­tin­tas ki­tų me­tų val­džios sek­to­riaus struk­tū­ri­nis de­fi­ci­tas su­da­rys apie 1,2 proc. BVP, val­džios sek­to­riaus de­fi­ci­tas – 0,7 proc. BVP.