Prezidentė: paieška Baltijos jūroje rodo koordinavimo stoką
Virš Bal­ti­jos jū­ros din­gu­sių pi­lo­tų pa­ieš­kos ope­ra­ci­ja par­odė už žmo­nių gel­bė­ji­mą at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų koor­di­na­vi­mo sto­ką, an­tra­die­nį par­eiš­kė Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Din­gu­sių pi­lo­tų pa­ieš­kos ope­ra­ci­ja ro­do už žmo­nių gel­bė­ji­mą at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų koor­di­na­vi­mo sto­ką. Spren­di­mus dėl žmo­nių pa­ieš­kos jū­ro­je pri­ima ir gel­bė­ji­mo dar­bus or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vos ka­ri­nių pa­jė­gų Jū­rų gel­bė­ji­mo ir koor­di­na­vi­mo cen­tras. To­kios ne­lai­mės at­ve­ju bū­ti­na su­telk­ti vi­sus tu­ri­mus vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų pa­jė­gu­mus“, - tei­gė pre­zi­den­tė.

D.Gry­baus­kai­tės ko­men­ta­rą, at­sa­ky­da­ma į BNS klau­si­mą, pa­tei­kė pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Kri­ti­kai tei­gia, kad pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos pra­džio­je ne­bu­vo pa­si­telk­ti vi­si tu­ri­mi pa­jė­gu­mai.

Pri­si­jun­gė lai­vas su spe­cia­lia įran­ga ir pa­sie­nie­čių sraigtasparnis

Prie Bal­ti­jos jū­ro­je din­gu­sio lėk­tu­vo pa­ieš­kos an­tra­die­nį pri­si­dė­jo iš pra­ty­bų at­šauk­tas Lie­tu­vos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų lai­vas, ku­ris ap­rū­pin­tas spe­cia­lia dug­no žval­gy­bai ir pa­ieš­kai skir­ta įran­ga, žval­gy­ti pa­kran­tę iš­siųs­tas pa­sie­nie­čių sraig­tas­par­nis.

Or­lai­vio bei lie­tu­vių pi­lo­tų sa­vo te­ri­to­ri­jo­je ieš­ko ir Lat­vi­jos jū­rų gel­bė­ji­mo koor­di­na­vi­mo cen­tras.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja an­tra­die­nį pra­ne­šė, kad lai­vas „Kur­šis“ į pa­ieš­kos re­gio­ną pir­ma­die­nio va­ka­rą iš­plau­kė iš Es­ti­jos ir an­tra­die­nio ry­tą pra­dė­jo jū­ros dug­no žval­gy­bą pa­ieš­kos ra­jo­ne.

Din­gu­sio pi­lo­to Adol­fo Ma­čiu­lio du­kros sa­ko, kad lai­vas iš pra­ty­bų at­šauk­tas tik po jų skam­bu­čio kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trui Juo­zui Ole­kui.

„Pa­ka­ko vie­no skam­bu­čio, kad bū­tų pa­siųs­tas lai­vas, ga­lin­tis ske­nuo­ti dug­ną. Ky­la pa­pras­tas klau­si­mas, ko­dėl tar­ny­bos, at­sa­kin­gos už gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ją, ne­pa­ju­di­no nė pirš­to, kad bū­tų pa­jung­ta kuo dau­giau tech­ni­kos? Ko­dėl dėl din­gu­sių žmo­nių vi­sas pa­jė­gas tu­ri dė­ti tik šei­mos na­riai? Ne­jau mes ge­riau nu­tuo­kia­me apie gel­bė­ji­mo ga­li­my­bes?“ - BNS tei­gė Bri­gi­ta Ma­čiu­ly­tė.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro at­sto­vas spau­dai Vai­do­tas Lin­kus, BNS pa­klaus­tas, ko­dėl lai­vas iš pra­ty­bų at­šauk­tas tik po duk­ters skam­bu­čio mi­nis­trui, sa­kė, kad šis lai­vas pa­si­telk­tas, kai pa­ieš­ka virš van­dens ne­da­vė re­zul­ta­tų.

„Anks­čiau lai­vas „Kur­šis“ ne­bu­vo pa­si­telk­tas pa­ieš­koms dėl to, kad pa­ieš­kos ope­ra­ci­ja bu­vo vyk­do­ma virš van­dens. Ne­pa­vy­kus ras­ti pi­lo­tų ir lėk­tu­vo nuo­lau­žų, nu­spręs­ta pa­si­telk­ti lai­vą „Kur­šis“, ku­ris ap­rū­pin­tas spe­cia­lia pa­ieš­kai po van­de­niu tin­ka­ma įran­ga“, - tei­gė mi­nis­tro at­sto­vas.

Ope­ra­ci­ją to­liau tę­sia ir Lie­tu­vos pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo lai­vas „Ša­kiai“, pa­ieš­ką iš oro vyk­do Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų or­lai­vis „Spar­tan“ C27-J. Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo pos­te Ne­mir­se­to­je bu­di sraig­tas­par­nis Mi-8. Jis yra pa­si­ren­gęs kil­ti, jei­gu „Spar­tan“ ap­tik­tų su din­gu­siais pi­lo­tais ar lėk­tu­vu su­si­ju­sių ob­jek­tų ar in­di­ka­ci­jų apie ap­tik­tą ava­ri­jos vie­tą, in­for­ma­vo mi­nis­te­ri­ja.

Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų gel­bė­ji­mo cen­tras an­tra­die­nį taip pat pra­ne­šė, kad krei­pė­si į Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bą (VSAT) su pra­šy­mu skir­ti pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo sraig­tas­par­nių.

VSAT at­sto­vas spau­dai Ro­kas Pu­kins­kas BNS apie vi­dur­die­nį sa­kė, kad pa­sie­nie­čių sraig­tas­par­nis „Eu­ro­cop­ter EC 135“ jau iš­skri­do link jū­ros. Jo įgu­la žval­gys jū­ros pa­kran­tę.

Anot VSAT, dvi­mo­to­ria­me or­lai­vy­je be mo­der­niau­sios na­vi­ga­ci­jos ir ry­šio įran­gos, taip pat yra su­mon­tuo­tos te­ri­to­ri­jai žval­gy­ti bei din­gu­sių­jų pa­ieš­kai rei­ka­lin­gos die­ni­nio ir nak­ti­nio ma­ty­mo vaiz­do ka­me­ros, taip pat – į ap­lin­kos tem­pe­ra­tū­ros skir­tu­mus rea­guo­jan­tis ter­mo­vi­zo­rius.

Šis VSAT sraig­tas­par­nis ga­li skris­ti apie 240 ki­lo­me­trų per va­lan­dą krei­se­ri­niu grei­čiu ir su pil­nais ku­ro ba­kais įvei­kia be­veik 600 ki­lo­me­trų at­stu­mą.

Iš pra­džių Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja tei­gė, kad VSAT sraig­tas­par­niai nė­ra skir­ti pa­ieš­kai jū­ro­je, o vė­liau ka­riš­kiai par­eiš­kė, kad pa­sie­nie­čių sraig­tas­par­niui ne­bu­vo po­rei­kio.

Lat­vi­jos jū­rų gel­bė­ji­mo koor­di­na­vi­mo cen­tras pa­ieš­kai vyk­dy­ti sky­rė Lat­vi­jos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų lai­vą „Vir­šai­tis“, jis an­tra­die­nį vyk­do pa­ieš­ką te­ri­to­ri­jo­je ne­to­li Lie­po­jos, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Lėk­tu­vas „An-2“ su dviem pa­ty­ru­siais pi­lo­tais Adol­fu Ma­čiu­liu ir Al­vy­du Sel­mis­trai­čiu din­go ge­gu­žės 16-osios po­pie­tę skris­da­mas iš Šve­di­jos į Lie­tu­vą. Jo pa­ieš­ka tę­sia­ma, ope­ra­ci­jai va­do­vau­ja Lie­tu­vos ka­ri­nių pa­jė­gų Jū­rų gel­bė­ji­mo ir koor­di­na­vi­mo cen­tras.