Prezidentė padėkojo Seimui už „atsakingą požiūrį“
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, svei­kin­da­ma Sei­mą su pa­va­sa­rio se­si­ja, sa­kė be­si­džiau­gian­ti par­la­men­to ru­dens se­si­jos spren­di­mais, ku­rie lei­do pa­di­din­ti lė­šas gy­ny­bai bei už­ti­kri­no eu­ro įve­di­mą.

„Džiau­giuo­si, kad ru­dens se­si­ją už­bai­gė­te at­sa­kin­gu po­žiū­riu į ša­lies gy­ny­bos rei­ka­lus ir at­vė­rė­te ke­lią sklan­džiam eu­ro įve­di­mui. Ti­kiuo­si, kad ir šios se­si­jos dar­bot­var­kės pri­ori­te­tu taps vals­ty­bės sau­gu­mo stip­ri­ni­mo klau­si­mai. Bend­ro­mis pa­stan­go­mis tu­ri­me pa­siek­ti, kad tar­nys­tė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei bū­tų gar­bės, pa­trio­tiš­ku­mo ir pi­lie­tiš­ku­mo sim­bo­lis, o tar­ny­ba tap­tų pa­trauk­les­nė ir mo­ty­vuo­tes­nė“, - sa­kė pre­zi­den­tė sa­vo svei­ki­ni­me, ku­rį pra­si­dė­jus pir­ma­jam po­sė­džiui pers­kai­tė Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

Ša­lies va­do­vė pa­žy­mė­jo, kad ši pra­si­de­dan­ti se­si­ja sim­bo­liš­kai su­tam­pa su Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­čiu. „Ve­di­na Są­jū­džio lem­tin­gų po­ky­čių Lie­tu­va su­lau­kė am­žiaus ket­vir­čio, pa­ženk­lin­to Lais­ve ir Ne­prik­lau­so­my­be. Kiek­vie­ną die­ną są­ži­nin­gai at­lik­da­mi sa­vas par­ei­gas pri­va­lo­me stip­rin­ti vals­ty­bę ir jos lais­vę. Tai ypač ak­tua­lu šian­dien, kai vos už tūks­tan­čio ki­lo­me­trų ir mū­sų lais­vę gi­na Ukrai­nos tau­ta“, - sa­kė ša­lies va­do­vė.

„Sau­gu­mo jaus­mą ku­ria ne tik ge­ra gy­ny­ba. Svar­bu, kad žmo­nės jaus­tų eko­no­mi­nės ge­ro­vės re­zul­ta­tus. So­cia­li­nio sau­gu­mo stip­ri­ni­mas, at­skir­ties ma­ži­ni­mas ir dė­me­sys kiek­vie­nam ša­lies gy­ven­to­jui tu­ri iš­lik­ti tarp svar­biau­sių pri­ori­te­tų“, - pa­brė­žė D.Gry­baus­kai­tė.

Sei­mas an­tra­die­nį su­si­rin­ko į ei­li­nę pa­va­sa­rio se­si­ją. Se­si­jos iš­va­ka­rė­se par­la­men­to va­do­vė L.Grau­ži­nie­nė sa­kė, kad jos dar­bo pri­ori­te­tai yra su­si­ję su na­cio­na­li­niu sau­gu­mu, kraš­to gy­ny­ba, taip pat so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mu ir švie­ti­mu.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pir­ma­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams tei­gė, kad Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je pri­ori­te­ti­niai įsta­ty­mų pa­kei­ti­mai bus su­si­ję su nau­jo so­cia­li­nio mo­de­lio įdie­gi­mu, darb­da­vių ir dar­buo­to­jų san­ty­kių dėl at­lei­di­mų reg­la­men­ta­vi­mu, še­šė­li­nės eko­no­mi­kos ma­ži­ni­mu.

Pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų prog­ra­mo­je - apie 700 tei­sės ak­tų pro­jek­tai. Per se­si­ją pla­nuo­ja­ma su­reng­ti 50 ple­na­ri­nių po­sė­džių.

Lie­tu­vos Sei­mas kas­met ren­ka­si į dvi ei­li­nes pa­va­sa­rio ir ru­dens se­si­jas. Pa­va­sa­rio se­si­ja pra­si­de­da ko­vo 10 die­ną ir bai­gia­si bir­že­lio 30 die­ną. Ru­dens se­si­ja pra­si­de­da rug­sė­jo 10 die­ną ir bai­gia­si gruo­džio 23 die­ną.