Prezidentė: okupacijos pamokos dar nėra iki galo išmoktos
So­vie­tų oku­pa­ci­jos pa­mo­kos dar nė­ra iki ga­lo iš­mok­tos, Lie­tu­vo­je pri­si­me­nant prieš 75 me­tus įvy­ku­sią oku­pa­ci­ją, sa­kė pre­zi­den­tė.

„Ma­nau, kad mo­ko­mės, ir mo­ky­tis rei­kės kiek­vie­ną die­ną, ir va­kar tai rei­kė­jo da­ry­ti, ir šian­dien, ir ry­toj. 75 me­tai pra­ėjo, bet ir šian­dien ša­lia mū­sų yra ne tik tie, ku­rie no­rė­tų ne­ig­ti ir per­ra­šy­ti va­do­vė­lius, kad ne­bu­vo oku­pa­ci­jos, bet net ir pas mus vi­du­je ran­da­me ir tei­sė­jų, pro­ku­ro­rų, ku­riems at­ro­do, kad tai nė­ra svar­bu ar­ba to ne­bu­vo“, - pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

„Tai­gi lais­vę ir mū­sų ne­prik­lau­so­my­bę rei­kia gin­ti kas­dien ir tai rei­kės da­ry­ti ir at­ei­ty­je“, - pri­dū­rė ša­lies va­do­vė.

1940 me­tų bir­že­lio 15 die­ną So­vie­tų są­jun­ga, su­lau­žy­da­ma tarp­tau­ti­nes su­tar­tis, oku­pa­vo Lie­tu­vą. 1941 me­tų bir­že­lio 14-osios nak­tį pra­si­dė­jo pir­ma­sis ma­si­nis Lie­tu­vos gy­ven­to­jų trė­mi­mas į Ru­si­ją.

Iš vi­so per 1940 – 1953 me­tais iš Lie­tu­vos į trem­tį ir la­ge­rius bu­vo iš­vež­ta dau­giau nei 280 tūkst. žmo­nių.