Prezidentė nurodė, kada su Rusija bendradarbiausime glaudžiau
Prem­je­rui Sau­liui Skver­ne­liui par­eiš­kus, kad Lie­tu­va tu­rė­tų už­megz­ti kon­tak­tus su Ru­si­ja, ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė to­liau lai­ko­si griež­tos ir pri­nci­pin­gos po­zi­ci­jos. Pre­zi­den­tė iš­dės­tė są­ly­gas, ka­da su kai­my­ni­ne vals­ty­be bū­si­me pa­si­ren­gę bend­ra­dar­biau­ti glau­džiau.

D. Grybauskaitės atsakyme „Lietuvos žinioms“, kurį perdavė prezidentės Spaudos tarnyba, teigiama, kad Lietuvos pozicija yra nuosekli ir principinga – siekiame lygiaverčių ir abipuse pagarba paremtų santykių su visais kaimynais. „Kai Rusija pakeis agresyvią politiką kitų šalių atžvilgiu, atsisakys okupuotų teritorijų, nustos pažeidinėti tarptautinę teisę, nesikiš į kitų valstybių rinkimus – tuomet būsime pasirengę bendradarbiauti glaudžiau“, – sako šalies vadovė.

Sekmadienį LNK laidai „Savaitės panorama“ duotame interviu Vyriausybės vadovas S. Skvernelis pareiškė, kad neturėdami „absoliučiai jokių kontaktų“ su Rusija Europos Sąjungoje (ES) esame unikali valstybė, nes kitos kaimyninės šalys aktyviai darbuojasi su ja ekonominiais klausimais.

S. Skvernelio teigimu, 2018-ieji palankūs užmegzti kontaktus su Rusija, tiesa, neatsitraukiant nuo savo pozicijos Ukrainos atžvilgiu. „Čia mes irgi turėtume pažiūrėti pragmatiškai, išlaikyti savo labai aiškias strategines ribas, nuo kurių mes negalime atsitraukti, kalbant ypatingai apie situaciją Ukrainoje, apie Minsko susitarimų įgyvendinimą, apskritai apie žmogaus teisių apsaugą ir tarptautinės teisės gerbimą, bet kontaktai su kaimyninėmis valstybėmis privalo būti, ir kiti metai parankūs, kad tokie žingsniai būtų padaryti“, – interviu „Savaitės panoramai“ kalbėjo premjeras.