Prezidentė nori atviro balsavimo dėl generalinio prokuroro
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad Sei­mo na­riai dėl ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro tu­rė­tų bal­suo­ti at­vi­rai, o ne slap­tai.

„Sei­mo na­riai tu­rė­tų iš­drįs­ti par­ody­ti, ką jie gal­vo­ja, už ką jie bal­suo­ja prieš sa­vo rin­kė­jus“, - žur­na­lis­tams sa­kė pre­zi­den­tė. Pa­sak jos, at­vi­ras bal­sa­vi­mas už­kirs­tų ke­lią „in­tri­goms ar ma­ni­pu­lia­ci­joms“.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, bū­tent Sei­mo ap­sisp­ren­di­mas dėl vie­šo bal­sa­vi­mo lems, ar ji teiks nau­ją kan­di­da­tą dar šio­je ka­den­ci­jo­je po to, kai par­la­men­ta­rai at­me­tė jau dvi jos siū­ly­tas kan­di­da­tū­ras.

„Tai pri­klau­sys, ar Sei­mas vis dėl­to iš­drįs bal­suo­ti vie­šai ir, aiš­ku, po kon­sul­ta­ci­jų su Sei­mo frak­ci­jo­mis“, - sa­kė pre­zi­den­tė, BNS pa­klaus­ta, ar teiks nau­ją kan­di­da­tą iki Sei­mo rin­ki­mų.

D.Gry­baus­kai­tės ver­ti­ni­mu, siū­ly­mai su­teik­ti įga­lio­ji­mus Vy­riau­sy­bei spręs­ti dėl ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro reikš­tų, kad Lie­tu­va tu­rė­tų „vie­nos par­ti­jos ski­ria­mą pro­ku­ro­rą“.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą pre­zi­den­tas ski­ria ir at­lei­džia Sei­mo pri­ta­ri­mu.

Sei­mas pra­ei­tą sa­vai­tę ne­pri­ta­rė pre­zi­den­tės siū­ly­mui ge­ne­ra­li­ne pro­ku­ro­re skir­ti Kai­šia­do­rių apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­kę Edi­tą Damb­raus­kie­nę. Va­sa­rą Sei­mas at­me­tė ir pir­mą pre­zi­den­tės pa­siū­ly­tą kan­di­da­tą į šias par­ei­gas - Kau­no apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­ką Ne­ri­jų Mei­lu­tį. Ne­pas­ky­rus va­do­vo, lai­ki­nai pro­ku­ra­tū­rai to­liau va­do­vau­ja ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas Da­rius Rau­lu­šai­tis.