Prezidentė nemano, kad ministerijų skaičius yra svarbus
Rin­ki­mus lai­mė­ju­siai Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai pla­nuo­jant pa­nai­kin­ti Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ją, ša­lies pre­zi­den­tė tei­gia, kad mi­nis­te­ri­jos funk­ci­jos ne­bus nai­ki­na­mos. Da­lia Gry­baus­kai­tės tei­gi­mu, mi­nis­te­ri­jų skai­čius nė­ra svar­bus – svar­biau­sia, kad Vy­riau­sy­bė veik­tų efek­ty­viai.

„Ži­no­me, kad prieš ke­lis me­tus vie­na mi­nis­te­ri­ja bu­vo su­kur­ta, ki­ti la­bai prieš­ino­si ir kri­ti­ka­vo, da­bar at­ėję siū­lo nai­kin­ti vie­ną, ki­ti la­bai kri­ti­kuo­ja. Aš ma­ny­čiau, kad vals­ty­bė tu­rė­tų funk­cio­nuo­ti op­ti­ma­liai, efek­ty­viai ir Vy­riau­sy­bė veik­tų la­bai at­sa­kin­gai. O ko­kie bus mi­nis­te­ri­jų pa­va­di­ni­mai, kiek jų bus – pa­li­ki­me nau­jai be­si­for­muo­jan­čiai Vy­riau­sy­bei ir dau­gu­mai spręs­ti“, – penk­ta­die­nį žur­na­lis­tams Vil­niu­je sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Pa­klaus­ta, ar esant da­bar­ti­nei geo­po­li­ti­nei pa­dė­čiai, pro­tin­ga nai­kin­ti Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ją, ša­lies va­do­vė tei­gė, kad jos funk­ci­jos ne­bus pa­nai­kin­tos.

„Ne mi­nis­te­ri­jų pa­va­di­ni­me rei­ka­las, o funk­ci­jo­se. Be jo­kios abe­jo­nės, nie­kas ne­kal­ba apie funk­ci­jų pa­nai­ki­ni­mą“, – sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

LVŽS pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis BNS ket­vir­ta­die­nį tei­gė, kad nu­ma­to­ma nai­kin­ti Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ją, ku­ri esą bu­vo su­kur­ta nau­jos at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bai. Jos funk­ci­jas nu­ma­to­ma per­duo­ti at­ski­ram Ūkio mi­nis­te­ri­jos de­par­ta­men­tui.

Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja įsteig­ta po Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 1990 me­tų spa­lį, ta­čiau 1997 me­tų ge­gu­žę ji bu­vo pa­nai­kin­ta, o jos funk­ci­jos per­duo­tos Ūkio mi­nis­te­ri­jai. Už ener­ge­ti­ką at­sa­kin­ga mi­nis­te­ri­ja bu­vo at­kur­ta 2009 me­tų sau­sį, o mi­nis­tro pos­tą užė­mė kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Sek­mo­kas. Da­bar­ti­nė­je Vy­riau­sy­bė­je mi­nis­tru dir­bo Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vas Ja­ros­la­vas Ne­ve­ro­vi­čius, o šiam at­sis­ta­ty­di­nus – Ro­kas Ma­siu­lis.

Lie­tu­va 2011 me­tų va­sa­rą par­in­ko Ja­po­ni­jos kom­pa­ni­ją „Hi­ta­chi“ stra­te­gi­niu in­ves­tuo­to­ju į Vi­sa­gi­no at­omi­nę elek­tri­nę, bet po me­tų su­reng­ta­me pa­ta­ria­ma­ja­me re­fe­ren­du­me pro­jek­tas ne­su­lau­kė par­amos. Da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė ke­lis kar­tus skel­bė nau­jus ter­mi­nus, ka­da bus pri­im­ti spren­di­mai dėl VAE, ta­čiau iš es­mės pro­jek­tas yra žlu­gęs.

Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos kom­pe­ten­ci­ja yra ener­ge­ti­nis sau­gu­mas, bran­duo­li­nė ener­ge­ti­ka, iš­kas­ti­niai ener­gi­jos iš­tek­liai, at­si­nau­ji­nan­tys ener­gi­jos iš­tek­liai, elek­tra ir ši­lu­ma, ener­gi­jos var­to­ji­mo efek­ty­vu­mas.

Mi­nis­te­ri­ja val­do stra­te­gi­nius ša­lies pro­jek­tus įgy­ven­di­nan­čią elek­tros ir du­jų per­da­vi­mo sis­te­mų ope­ra­to­rių ir ener­gi­jos iš­tek­lių bei gam­ti­nių du­jų bir­žų ope­ra­to­rių gru­pę „Ep­so-G“, Klai­pė­dos su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų (SGD) ope­ra­to­rę ir naf­tos kro­vos bend­ro­vę „Klai­pė­dos naf­ta“. Mi­nis­te­ri­jai taip pat yra pa­val­di vals­ty­bi­nė įmo­nė Ig­na­li­nos at­omi­nė elek­tri­nė, Ener­ge­ti­kos agen­tū­ra, Lie­tu­vos naf­tos pro­duk­tų agen­tū­ra, Ra­dioak­ty­vių­jų at­lie­kų tvar­ky­mo agen­tū­ra ir Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­ja.

Ra­gi­na ne­sku­bė­ti kri­ti­kuo­ti po­li­ti­kos naujokų

Pre­zi­den­tė par­agi­no ne­sku­bė­ti kri­ti­kuo­ti po­li­ti­kos nau­jo­kų, Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­jus Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai, ka­den­ci­ją bai­gian­čia­me par­la­men­te tu­rė­ju­siai vos vie­ną at­sto­vą.

Klau­sia­ma apie lū­kes­čius iš nau­jo­jo Mi­nis­trų Ka­bi­ne­to, ša­lies va­do­vė sa­kė, jog nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė yra „nau­ja ga­li­my­bė Lie­tu­vai“.

„Vi­sa­da pra­džia yra su ti­kė­ji­mu ir la­bai no­rė­čiau pa­lin­kė­ti vi­siems mums ne­sku­bė­ti kri­ti­kuo­ti, duo­ti ga­li­my­bę nau­jo­kams pra­dė­ti, o jei­gu jie da­rys klai­das, tai ta­da ir aš ne­ty­lė­siu“, – žur­na­lis­tams Vil­niu­je penk­ta­die­nį sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

„Vis tik­tai da­bar aš kvie­čiu duo­ti šan­są vi­siems ir ypač nau­jo­kams. Jiems rei­kia mo­ky­tis, bet tai yra nau­ja ga­li­my­bė Lie­tu­vai, rei­kia pa­mė­gin­ti bū­ti kan­triems“, – pri­dū­rė ji.

Pre­zi­den­tė taip pat sa­kė bū­sian­ti at­vi­ra po­kal­biams dėl „vals­tie­čių“ siū­lo­mos mi­nis­tro pir­mi­nin­ko kan­di­da­tū­ros, ta­čiau de­ta­liau ne­ko­men­ta­vo par­ti­jos ved­lio rin­ki­muo­se Sau­liaus Skver­ne­lio ga­li­my­bių užim­ti šias par­ei­gas.

„Po­nas Skver­ne­lis bu­vo rin­ki­mų są­ra­šo ly­de­ris lai­mė­to­jų ir, be jo­kios abe­jo­nės, ma­nau, kad de­mo­kra­ti­nė­je vals­ty­bė­je yra to­kia ti­ki­my­bė, kad bū­tent lai­mė­to­jų ly­de­ris bus tei­kia­mas į prem­je­rus“, – tei­gė ša­lies va­do­vė.

LVŽS sku­bo­tų spren­di­mų eko­no­mi­ko­je nedarys

Ša­lies va­do­vė tei­gia, kad iš rin­ki­mus lai­mė­ju­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pir­mi­nin­ko Ra­mū­no Kar­baus­kio iš­gir­do pa­ti­ki­ni­mą, jog sku­bo­tų spren­di­mų eko­no­mi­ko­je ne­bus.

Anot jos, kon­kre­čių spren­di­mų apie di­des­nį vals­ty­bės vaid­me­nį eko­no­mi­ko­je, stei­giant al­ko­ho­lio pre­ky­bos mo­no­po­lius ar vals­ty­bi­nių vais­ti­nių tink­lą, nė­ra, o at­li­kus skai­čia­vi­mus bus aiš­ku, ką reik­tų keis­ti.

„Ma­ny­čiau, kad mes la­bai anks­ty­vai dis­ku­tuo­ja­me dau­giau ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džiu­sius to­kius vaiz­di­nius, rea­lių pa­siū­ly­mų nė­ra, jie ti­krai ne­bus da­ro­mi sku­bo­tai, aš esu ga­vu­si pa­ti­ki­ni­mą ir iš po­no Kar­baus­kio, kad jo­kiu dras­tiš­kų grei­tų nak­ti­nių re­for­mų ne­bus. Vis­ką kal­bė­si­mės, dis­ku­tuo­si­me, tu­ri bū­ti aps­kai­čiuo­ta nau­da ir są­nau­dos ir, ma­nau, kad tie spren­di­mai vie­no­kie ar ki­to­kie at­eis sa­vai­me“, – penk­ta­die­nį Vil­niu­je žur­na­lis­tams sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.