Prezidentė nekomentuoja premjero pareiškimų
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ne­ko­men­tuo­ja prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus tei­gi­nių ži­niask­lai­do­je ir te­be­lau­kia pri­nci­pin­go si­tua­ci­jos bei ap­lin­kos mi­nis­tro įver­ti­ni­mo, an­tra­die­nį pra­ne­šė pre­zi­den­tės at­sto­vė spau­dai.

„Pre­zi­den­tė ne­ko­men­tuo­ja mi­nis­tro pir­mi­nin­ko pa­si­sa­ky­mų ži­niask­lai­do­je ir te­be­lau­kia pri­nci­pin­go si­tua­ci­jos ir ap­lin­kos mi­nis­tro vaid­mens ga­li­mai ne­skaid­riuo­se pro­ce­suo­se įver­ti­ni­mo“, – an­tra­die­nį BNS sa­kė Dai­va Ul­bi­nai­tė.

To­kią po­zi­ci­ją ša­lies va­do­vės pa­ta­rė­ja iš­sa­kė, kai prem­je­ras par­eiš­kė, jog pre­zi­den­tė iš anks­to ži­no­jo apie tei­sė­sau­gos ke­ti­ni­mus nu­trauk­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ku­ror­tų zo­nų pa­nai­ki­ni­mo, ir ap­kal­ti­no D.Gry­baus­kai­tę sklei­džiant blo­gą in­for­ma­ci­ją apie Vy­riau­sy­bę už­sie­ny­je.

„Kol dar bu­vo ne­baig­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, man bu­vo pa­sa­ky­ta, kad jis grei­čiau­siai bus nu­trauk­tas ir po­kal­bių iš­klo­ti­nės bus pa­skelb­tos vie­šai“, – pir­ma­die­nį LRT te­le­vi­zi­jos lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“ sa­kė prem­je­ras.

Perk­laus­tas, ar pla­nus pa­vie­šin­ti ste­nog­ra­mas jis su­ži­no­jo iš pre­zi­den­tės, A.But­ke­vi­čius at­sa­kė tei­gia­mai: „Taip, ji man pa­sa­kė“.

A.But­ke­vi­čius tvir­ti­no, kad „vos pra­dė­jus dirb­ti pra­si­dė­jo blo­gos in­for­ma­ci­jos sklei­di­mas apie šią Vy­riau­sy­bę ne­tgi už Lie­tu­vos ri­bų“.

„Pir­mas di­džiu­lis smū­gis man bu­vo, kai ta­pęs prem­je­ru nu­vy­kau pir­mo­jo vi­zi­to į Lat­vi­ją. Lat­vi­jos pre­zi­den­tas man iš­kart sa­kė ga­vęs in­for­ma­ci­jos iš mū­sų Pre­zi­den­tū­ros, kad Vy­riau­sy­bė yra ko­rum­puo­ta“, – kal­bė­jo prem­je­ras.

Pa­sak A.But­ke­vi­čiaus, ta pa­ti si­tua­ci­ja pa­si­kar­to­jo ir ke­lio­nės į Es­ti­ją me­tu, o klau­si­mų dėl ko­rup­ci­jos te­ko su­lauk­ti ir vie­šint Vo­kie­ti­jo­je, iš kanc­le­rės An­ge­los Mer­kel.

„Kai Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja nu­vy­ko į Vo­kie­ti­ją su ofi­cia­liu vi­zi­tu ir su­si­ti­ko su kanc­le­re A.Mer­kel, su­sė­dus po­kal­bio pir­mas klau­si­mas bu­vo, kaip Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bei se­ka­si su­sit­var­ky­ti su ko­rup­ci­ja, su vie­šai­siais pir­ki­mais. Vi­si de­le­ga­ci­jos na­riai net at­si­lo­šė iš nuo­sta­bos. Pa­si­bai­gus su­si­ti­ki­mui aš kanc­le­rės pa­klau­siau, iš kur ji ga­vo in­for­ma­ci­jos apie ne­va ko­rum­puo­tą Vy­riau­sy­bę. Ji at­sa­kė, kad ta in­for­ma­ci­ja yra iš Lie­tu­vos, iš Pre­zi­den­tū­ros“, – pa­sa­ko­jo Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Tei­sė­sau­ga pra­ėju­sią sa­vai­tę pra­ne­šė nu­trau­ku­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ku­ria­me aiš­ki­no­si ga­li­mą ne­tei­sė­tą po­vei­kį ren­giant Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą dėl ku­ror­ti­nių zo­nų pa­nai­ki­ni­mo.

Ne­tru­kus po to pa­vie­šin­tos ty­ri­mo me­tu įra­šy­tų po­kal­bių iš­klo­ti­nės par­odė, kad ap­lin­kos mi­nis­tras „tvar­kie­tis“ Kęs­tu­tis Tre­čio­kas Drus­ki­nin­kų me­rui Ri­čar­dui Ma­li­naus­kui ža­dė­jo „su­žiū­rė­ti“, „pri­min­ti kom­pa­ni­jai“ tvar­ky­ti su Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu su­si­ju­sius rei­ka­lus. Mi­nis­tras taip pat rugp­jū­čio pa­bai­go­je yra ža­dė­jęs me­rui per Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mą „pa­si­žiū­rė­ti, kad nu­ei­tų į Vy­riau­sy­bę“.

Ste­nog­ra­mo­se ma­ty­ti, kad Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mo rei­ka­lus su K.Tre­čio­ku me­ras R.Ma­li­naus­kas per­nai te­le­fo­nu de­ri­no ke­lis kar­tus, sa­ky­da­mas, jog tai bū­tų nau­din­ga teis­me. Tuo me­tu vy­ko teis­mo pro­ce­sas dėl va­di­na­mo­jo Vi­jū­nė­lės dva­ro.

Tuo me­tu liu­dy­da­mas Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai ap­lin­kos mi­nis­tras ne­igė su­lau­kęs ak­ty­vių Drus­ki­nin­kų me­ro pra­šy­mų pa­nai­kin­ti Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo da­lį dėl ku­ror­to ap­sau­gos zo­nų. Jis tvir­ti­no, kad me­ras tik prieš ge­rą pus­me­tį iki pri­imant nu­ta­ri­mą pa­klau­sęs, ko­dėl šio nu­ta­ri­mo pa­kei­ti­mas vil­ki­na­mas.