Prezidentė naujų projektų iš valdančiųjų nesitiki
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė iš da­bar­ti­nės val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos nau­jų am­bi­cin­gų pro­jek­tų ne­si­ti­ki – tai ša­lies va­do­vė sa­kė penk­ta­die­nį LNK ži­nių par­ody­ta­me in­ter­viu.

„Tu­rė­čiau bū­ti ob­jek­ty­vi, kad koa­li­ci­ja yra su­dė­tin­ga ir ne­tgi įvyk­dy­ti šiuos už­da­vi­nius (su­skys­tin­tų du­jų ter­mi­na­lo sta­ty­bos pa­bai­ga – BNS) šiai koa­li­ci­jai yra ne­leng­va. Kai aš sky­riau prem­je­rą, for­mu­la­vau jam dvi pa­grin­di­nes už­duo­tis: bū­tent už­baig­ti jau pra­dė­tą su­skys­tin­tų du­jų ter­mi­na­lo sta­ty­bą ir pa­si­ruoš­ti eu­ro įve­di­mui - ši­tie du stra­te­gi­niai už­da­vi­niai yra pa­da­ry­ti. Na o dėl la­biau am­bi­cin­gų tiks­lų – jūs tei­sus, tur­būt ti­kė­tis daug ne­rei­kė­tų“, – pa­klaus­ta, ar da­bar­ti­nė koa­li­ci­ja pa­jė­gi im­tis nau­jų pro­jek­tų, sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Jos tei­gi­mu, di­de­le prob­le­ma yra in­te­lek­ti­nio po­ten­cia­lo sto­ka.

„Ma­to­me klai­das, ma­to­me in­te­lek­tua­li­nio po­ten­cia­lo sto­ką, kai, pa­vyz­džiui, mė­gi­na­ma už 5 mln. li­tų gau­ti re­for­mos pa­ke­tą ne­ži­nia kur, ne­ži­nia pas ką ir fi­na­le pa­si­ro­do, kad vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos ne­su­ge­ba pa­čios to­kių idė­jų ge­ne­ruo­ti. Tai iš­ties daug ti­kė­tis, ypač kai li­ko apie po­rą me­tų iki ki­tų Sei­mo rin­ki­mų, tur­būt ne­rei­kė­tų. Rei­kia už­baig­ti tuos pro­jek­tus, ku­rie yra pra­dė­ti – tai jung­tys ir elek­tros, ir du­jų“, – kal­bė­jo pre­zi­den­tė.

Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tui šį mė­ne­sį bu­vo pri­sta­ty­tas moks­li­nin­kų par­eng­tas Lie­tu­vos so­cia­li­nio mo­de­lio su­kū­ri­mo pro­jek­tas, kai­na­vęs 5 mln. li­tų. Jis api­ma užim­tu­mą, dar­bo san­ty­kių reg­la­men­ta­vi­mą ir so­cia­li­nio drau­di­mą.