Prezidentė: naujajai valdžiai užtenka jėgų pasitaisyti
Nau­jo­ji val­džia da­ro smul­kių klai­dų ir pa­si­žy­mi no­ru mė­gin­ti kaž­ką pa­da­ry­ti pa­sku­bo­mis, ta­čiau ji taip pat pui­kiai iš­girs­ta kri­ti­ką, LRT TE­LE­VI­ZI­JAI duo­ta­me in­ter­viu sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Anot jos, nau­jai iš­rink­tai val­džiai už­ten­ka jė­gų pa­si­tai­sy­ti ir iš­girs­ti, kaip rea­guo­ja Lie­tu­vos žmo­nės.

– Ko­kius svar­biau­sius Lie­tu­vos 2016 m. įvy­kius iš­skir­tu­mė­te?

Po to, kai pra­ei­na tam ti­kras lai­ko tar­pas, kaž­kaip gy­ve­ni­me lie­ka tik ge­riau­si pri­si­mi­ni­mai. Blo­ga no­ri­si nu­stum­ti, tai kaž­kaip pa­si­mirš­ta. Tur­būt vi­daus gy­ve­ni­me tai, ką la­biau­siai įsi­me­nė­me (ar tai bus ge­rai, ar blo­gai, dar lai­kas par­odys) tai, kas bu­vo vi­sai ne­se­niai, t. y. mū­sų rin­ki­mai, ku­rie at­ve­dė nau­jas po­li­ti­nes jė­gas, nau­jus po­li­ti­nius vei­dus.

Be jo­kios abe­jo­nės, tai di­džiu­lė ga­li­my­bė Lie­tu­vai at­nau­jin­ti sa­vo po­li­ti­ką, sa­vo po­li­ti­nį pei­za­žą. Tai yra ga­li­my­bė. Ar ja bus pa­si­nau­do­ta po­zi­ty­viai, ar tai bus nau­din­ga Lie­tu­vai, lai­kas par­odys, to­dėl tur­būt mū­sų po­ky­čius po vi­daus rin­ki­mų ver­tin­čiau kaip vie­ną svar­bes­nių įvy­kių.

Na, o tai, kas tur­būt žmo­nėms bu­vo įdo­miau­sia ir ką vi­si ste­bė­jo­me, tai olim­pi­nės ir par­olim­pi­nės var­žy­bos, ku­rias vi­si at­si­me­na­me, at­si­me­na­me mū­sų pa­sie­ki­mus, ypač par­olim­pie­čių auk­są. Tur­būt tai įsi­rė­žė gi­liau­siai.

Ži­no­ma, bu­vo daug ir skan­da­lų, ir įvai­rių kri­mi­na­li­nių da­ly­kų, ko­vos su ko­rup­ci­ja. Ži­no­ma, tu­ri­me, kuo di­džiuo­tis, nes su­ge­bė­jo­me ir iš­drį­so­me pra­dė­ti ty­ri­mus prieš įvai­rius la­bai blo­gus reiš­ki­nius. Tai ir Vi­jū­nė­lės dva­ro skan­da­las, ir įvai­rūs „auk­si­niai šaukš­tai, ir po­li­ti­nė ko­rup­ci­ja. Net trys par­ti­jos bu­vo pa­lies­tos po­li­ti­nių skan­da­lų, dvi iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos. Iš­ties vals­ty­bė va­lė­si, vals­ty­bė kei­tė­si ir epo­gė­jus tur­būt bu­vo šie rin­ki­mai.

– Ka­dan­gi jau pra­dė­jo­me šne­kė­ti apie nau­ją val­džią, gal tie­siog ta gai­da ir pra­tęs­ki­me. Nau­jo­ji val­džia yra mė­ne­sį, ji spė­jo vie­no­kių ar ki­to­kių žings­nių pa­da­ry­ti. Kaip jūs ma­to­te tai, ką jie da­ro, jus nu­tei­kia po­zi­ty­viai?

– Pir­miau­sia, tai žmo­nių ap­sisp­ren­di­mas. Rin­ki­mų re­zul­ta­tai par­odė, ką žmo­nės gal­vo­ja apie val­džią, vy­riau­sy­bę, Sei­mą ir po­li­ti­kus. Tai iš tie­sų rim­tas pers­pė­ji­mas mums vi­siems, kad rei­kia gir­dė­ti, ką žmo­nės gal­vo­ja, ką kal­ba ir ką jau­čia. Rei­kia mė­gin­ti at­spin­dė­ti ir pa­dė­ti mū­sų žmo­nėms. Tai po­li­ti­kų par­ei­ga, ypač rink­tų po­li­ti­kų par­ei­ga, to­dėl da­bar at­ei­nan­tys bent jau ti­krai de­mons­truo­ja no­rą gir­dė­ti, at­siž­velg­ti, iš­girs­ti.

Taip, da­ro­mos kai ku­rios smul­kios klai­dos. Taip, yra daug en­tu­ziaz­mo mė­gin­ti kaž­ką pa­sku­bo­mis pa­da­ry­ti, bet tai yra pra­džia, vi­si mo­kė­mės nuo kaž­ko. La­bai džiau­giuo­si, kad vis dėl­to, kai pa­da­ro­ma vie­na ar ki­ta klai­de­lė, iš­girs­ta­ma kri­ti­ka, su­ge­ba­ma at­si­trauk­ti, ne­ina­ma bul­do­ze­riu, už­ten­ka jė­gų pa­si­tai­sy­ti. Tai yra ge­rai.

Taip, nau­ja vy­riau­sy­bė yra su­for­muo­ta vi­sai ki­to­kiu pri­nci­pu. Tai di­de­le da­li­mi ne­par­ti­nė vy­riau­sy­bė iš spe­cia­lis­tų, pro­fe­sio­na­lų, ti­krai skaid­rių žmo­nių. Kol kas ne­tu­ri­me jo­kių in­di­ka­ci­jų bent jau dau­gu­mai mi­nis­trų, kad ga­li bū­ti kaž­ko­kių prob­le­mų bū­tent skaid­ru­mo sri­ty­je ar ko­rup­ci­jos sri­ty­je. Tai la­bai svar­bu.

Žmo­nės tu­ri pa­si­ti­kė­ti val­džia. Tai bu­vo bū­tent tas rin­ki­mi­nis sie­kis vi­sų žmo­nių, kad at­ei­tų tie, ku­riais ga­li­ma pa­si­ti­kė­ti. Iš­ties pra­džia yra op­ti­mis­ti­nė, bet lai­kas par­odys, ar šie žmo­nės su­ge­bės tap­ti, pir­miau­sia, vy­riau­sy­bė­je ti­krais po­li­ti­kais ir ar jie iš­liks at­sa­kin­gi ir ti­krai šva­rūs, ne­ko­rum­puo­ti. Tai la­ba svar­bu.

– Jūs vi­sa­da ak­cen­tuo­ja­te ir to­kius tar­si už­da­vi­nius for­mu­la­vo­te ir nau­ja­jai val­džiai dėl so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mo. Kaip jūs ma­no­te, ar tas biu­dže­tas, ku­ris pri­im­tas šie­met, tai, kas yra su­pla­nuo­ta, ga­li kaž­kiek bent pra­dė­ti ma­žin­ti so­cia­li­nę at­skir­tį Lie­tu­vo­je?

– Ga­li­ma ir ab­so­liu­čiais skai­čiais skai­čiuo­ti, kiek ski­ria­ma. 13,5 proc. ski­ria­ma tik so­cia­li­nėms reik­mėms. Tai ge­ro­kai dau­giau kaip mi­li­jar­das eu­rų, bet iš­ties svar­bu, kaip nau­do­ja­ma, ko­kiems pri­ori­te­tams ati­duo­da­ma, kaip pi­ni­gai iš­bars­to­mi, ar at­virkš­čiai – pa­nau­do­ja­mi žmo­gaus la­bui, to­dėl la­bai svar­bu, kad tie pi­ni­gai bū­tų efek­ty­viai pa­nau­do­ti, net ne­svar­bu, kiek jų įdė­ta. Svar­bu, kad jie bū­tų efek­ty­viai pa­nau­do­ti, nes čia ne tik vals­ty­bės biu­dže­tas, čia ir sa­vi­val­dy­bių vaid­muo be ga­lo di­de­lis.

Da­bar, pa­vyz­džiui, mes ma­to­me to­kius pre­ce­den­tus, kai da­lis so­cia­li­nėms pa­šal­poms skir­tų lė­šų ne­pa­nau­do­ja­mos, in­ves­tuo­ja­mos į grin­di­nius, į dar kaž­ko­kią struk­tū­rą, ku­ri vi­siš­kai nė­ra tie­sio­giai su­si­ju­si su mū­sų žmo­nių so­cia­li­nė­mis reik­mė­mis re­gio­nuo­se. Ži­no­ma, tai bus vie­na iš vy­riau­sy­bės už­duo­čių, kaip tuos pi­ni­gus įdar­bin­ti bū­tent so­cia­li­nėms reik­mėms.

Bū­tent to­dėl aš šie­met ini­cia­vau kam­pa­ni­ją už sau­gią Lie­tu­vą. Bū­tent per ją ga­li­ma įtrauk­ti pa­čius žmo­nes, bend­ruo­me­nes, ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas, sa­va­no­rius į at­skir­ties ma­ži­ni­mą. At­skir­tis yra vis­kas – ir pra­gy­ve­ni­mo ly­gis, ir pa­ty­čios, ir žmo­gaus fi­zi­nis sau­gu­mas, vai­kų sau­gu­mas Lie­tu­vo­je. So­cia­li­nio sau­gu­mo spek­tras la­bai pla­tus, bū­tent vie­na iš da­lių yra so­cia­li­nė at­skir­tis.

Tai – ir biu­dže­tas, ir vi­suo­me­ni­nė veik­la. Ir ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai, ir vers­las – vi­si ga­li­me ko­vo­ti su to­kia at­skir­ti­mi, ko­kią ma­to­me Lie­tu­vo­je da­bar. Tai ne vien tik vy­riau­sy­bės, ne vien po­li­ti­kų at­sa­ko­my­bė, tai mū­sų vi­sų at­sa­ko­my­bė. Tie­siog rei­kia ma­ty­ti ša­lia esan­tį žmo­gų, pa­mė­gin­ti su­pras­ti, ko jam rei­kia, ir, jei­gu įma­no­ma, iš­ties­ti pa­gal­bos ran­ka.

Vi­są in­ter­viu su ša­lies pre­zi­den­te ga­li­te iš­girs­ti šį penk­ta­die­nį LRT TE­LE­VI­ZI­JOS lai­do­je „La­ba die­na, Lie­tu­va“ nuo 14 val.