Prezidentė NATO viršūnių susitikime kėlė klausimą dėl dalinių perdislokavimo į rytus
NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Briu­se­ly­je ket­vir­ta­die­nį da­ly­vau­jan­ti pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė kė­lė klau­si­mą dėl Al­jan­so da­li­nių per­dis­lo­ka­vi­mo iš Pie­tų ir Va­ka­rų Eu­ro­pos į ry­ti­nį NA­TO spar­ną.

Pa­sak jos, tai rei­ka­lin­ga, nes šiuo me­tu pa­grin­di­niai NA­TO da­li­niai Eu­ro­po­je vis dar yra iš­dės­ty­ti pa­gal Šal­to­jo ka­ro lo­gi­ką.

„Ka­dan­gi pa­grin­di­nė kon­ven­ci­nė grės­mė Al­jan­so sau­gu­mui ky­la iš Ry­tų, Lie­tu­vos va­do­vės tei­gi­mu, rei­kia ati­tin­ka­mai geog­ra­fiš­kai per­dis­lo­kuo­ti NA­TO pa­jė­gas ir su­nkią­ją tech­ni­ką. Šiuo me­tu Al­jan­so da­li­niai yra iš­dės­ty­ti pa­gal pa­se­nu­sią Šal­to­jo ka­ro lo­gi­ką – dau­giau­sia Eu­ro­pos Va­ka­ruo­se ir Pie­tuo­se“, – ra­šo­ma pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos pra­ne­ši­me.

„Ry­ti­nia­me flan­ge taip pat bū­ti­na už­ti­krin­ti nuo­la­ti­nį są­jun­gi­nin­kų ka­rių ir iš­anks­ti­nį su­nkio­sios ka­ri­nės tech­ni­kos, ku­ria pri­rei­kus ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti NA­TO grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gos, dis­lo­ka­vi­mą“, – tei­gia­ma ja­me.

Anot pre­zi­den­tės, NA­TO tu­ri par­eng­ti nuo­la­tos at­nau­ji­na­mus gy­ny­bos pla­nus, nu­ma­ty­ti ka­ri­nius sce­na­ri­jus ir re­for­muo­ti spren­di­mų pri­ėmi­mą, kad jis bū­tų grei­tes­nis.

D.Gry­baus­kai­tė taip pat sa­kė, jog Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne bū­ti­na su­kur­ti oro gy­ny­bos sis­te­mą ir ras­ti spren­di­mus, pa­nai­ki­nan­čius ga­li­mą ka­ri­nę re­gio­no izo­lia­ci­ją konf­lik­to at­ve­ju.

Dau­giau­siai dė­me­sio vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo me­tu nau­jo­jo JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po (Do­nal­do Tram­po) ini­cia­ty­va bu­vo ski­ria­ma gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mui ir NA­TO vaid­me­niui ko­vo­je su te­ro­riz­mu.

Al­jan­so ša­lių va­do­vai pri­ta­rė spren­di­mui, kad NA­TO pri­si­jung­tų prie ame­ri­kie­čių va­do­vau­ja­mos koa­li­ci­jos ko­vai su „Is­la­mo vals­ty­be“.

„Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, tra­ge­di­jos Man­čes­te­ry­je, Par­yžiu­je, Briu­se­ly­je ir ki­tuo­se Eu­ro­pos mies­tuo­se la­bai aiš­kiai par­odė, kad te­ro­riz­mo grės­mė šian­dien yra la­bai ar­ti Eu­ro­pos žmo­nių. To­dėl rei­ka­lin­gos su­telk­tos tiek NA­TO, tiek vi­sos tarp­tau­ti­nės bend­ruo­me­nės pa­stan­gos jai įveik­ti“, – ra­šo pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Koa­li­ci­jo­je šiuo me­tu da­ly­vau­jan­ti Lie­tu­va yra iš­siun­tu­si še­šis ins­truk­to­rius į Ira­ką, jie ap­mo­ko vie­tos ka­rius. Ša­lis taip pat da­ly­vau­ja prieš te­ro­riz­mą nu­kreip­to­je NA­TO mi­si­jo­je Af­ga­nis­ta­ne ir Eu­ro­pos Są­jun­gos bei Jung­ti­nių Tau­tų mi­si­jo­se Ma­ly­je.

Anks­čiau ket­vir­ta­die­nį pre­zi­den­tė pa­skel­bė, jog Lie­tu­va pa­di­dins sa­vo in­dė­lį vi­so­se šio­se ope­ra­ci­jo­se.

Lie­tu­va 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to gy­ny­bai tu­rė­tų skir­ti ki­tais me­tais.