Prezidentė: ministras demonstruoja žemą politinį lygį
Ket­vir­ta­die­nio si­tua­ci­ja Vil­niu­je dėl gink­lą pa­gro­bu­sio įta­ri­mo­jo – ap­gai­lė­ti­na, o at­sa­ko­my­bės ne­pri­sii­man­tis vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skve­ne­lis ne pir­mą kar­tą de­mons­truo­ja že­mą po­li­ti­nį ly­gį, tei­gia pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Tu­riu su ap­gai­les­ta­vi­mu pa­sa­ky­ti, kad jau ne pir­mą kar­tą mi­nis­tras de­mons­truo­ja že­mą po­li­ti­nį ly­gį, kai mė­gi­na ko­men­tuo­ti ar­ba ne­pri­sii­ma ar ne­sup­ran­ta sa­vo as­me­ni­nės at­sa­ko­my­bės. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras pri­va­lo lai­ku ir pil­nai in­for­muo­ti apie įvy­kius vi­sus vals­ty­bės va­do­vus“, – penk­ta­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė D.Gry­baus­kai­tė, da­ly­vau­jan­ti tri­jų Bal­ti­jos ša­lių va­do­vų su­si­ti­ki­me Pa­lan­go­je. Pre­zi­den­tės pa­si­sa­ky­mo įra­šą BNS per­da­vė Pre­zi­den­tū­ra.

Anot D.Gry­baus­kai­tės, „va­ka­rykš­tė si­tua­ci­ja Vil­niu­je at­ro­dė ap­gai­lė­ti­nai“.

„Per pa­sta­rą­ją sa­vai­tę vie­na po ki­tos vie­šo­jo sau­gu­mo par­ei­gū­nų klai­dos par­odė, kad bū­ti­na dar įdė­miau per­žiū­rė­ti dau­ge­lį pro­ce­dū­rų, ta­me tar­pe – kon­vo­ja­vi­mo, gink­lo nau­do­ji­mo. Šios klai­dos ne­to­le­ruo­ti­nos. Kal­bė­jau šian­dien ry­te ir su ge­ne­ra­li­niu ko­mi­sa­ru Li­nu Per­na­vu, vyks­ta vi­di­nis ty­ri­mas ir la­bai ti­kiuo­si, kad po to­kių in­ci­den­tų žmo­nėms ne­kils klau­si­mų, ar ga­li pa­si­ti­kė­ti mū­sų par­ei­gū­nų pro­fe­sio­na­lu­mu“, – sa­kė ša­lies va­do­vė.

Pir­ma­die­nį pre­zi­den­tė ren­gia pa­si­ta­ri­mą su už vie­šą­jį sau­gu­mą at­sa­kin­gų tar­ny­bų va­do­vais, pra­ne­šė jos spau­dos tar­ny­ba.

Nak­ti­nis pokalbis

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro S. Skver­ne­lio at­sa­ko­my­bės klau­si­mą po ket­vir­ta­die­nio in­ci­den­to ke­lian­ti Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ki­tą sa­vai­tę šau­kia par­la­men­to se­niū­nų su­si­ti­ki­mą, taip pat ža­da pa­vie­šin­ti ir sa­vo po­kal­bį su mi­nis­tru.

Pa­sak L. Grau­ži­nie­nės, per­pa­sa­ko­da­mas jų va­ka­rykš­tį po­kal­bį mi­nis­tras, „švel­niai ta­riant“, me­luo­ja.

L. Grau­ži­nie­nė ket­vir­ta­die­nio nak­tį par­eiš­kė, kad S. Skver­ne­lis jai te­le­fo­nu aiš­ki­no mie­gan­tis, nors Vil­niu­je tuo me­tu vy­ko gink­luo­to bėg­lio gau­dy­nės.

Mi­nis­tras tuo tar­pu sa­kė, kad par­la­men­to va­do­vė jam truk­dė dirb­ti. „Bu­vo keis­tas ir ne­adek­va­tus po­kal­bis, Sei­mo pir­mi­nin­kei ban­dant auk­lė­ti ar pa­aiš­kin­ti, kaip tu­ri po­li­ci­ja dar­buo­tis. Tie­siog ne­kons­truk­ty­vų po­kal­bį te­ko pa­baig­ti ir vis­kas. Nes ti­krai bu­vo ki­ti rei­ka­lai. Tie­siog truk­dė man. Kai vyks­ta to­kie dar­bai, tie­siog no­ri­si, kad ne­truk­dy­tų nie­kas ete­rio be rei­ka­lo“, – sa­vo po­žiū­rį į po­kal­bį su Sei­mo pir­mi­nin­ke BNS ket­vir­ta­die­nio nak­tį pa­tei­kė S. Skver­ne­lis.

An­tras incidentas

Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nio nak­tį po be­veik 5 val. tru­ku­sios pa­ieš­kos ope­ra­ci­jos, su­lai­ky­tas vy­ras, ku­ris bu­vo pa­bė­gęs su au­to­ma­ti­niu gink­lu, pa­grob­tu iš po­li­ci­jos par­ei­gū­no. Bėg­lio vi­so­je Vil­niaus aps­kri­ty­je ieš­ko­jo maž­daug 3 tūkst. par­ei­gū­nų, bu­vo pa­si­telk­ta po­li­ci­jos an­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nė „A­ras“, pa­sie­nie­čių sraig­tas­par­nis.

Pa­sak po­li­ci­jos, 1991 me­tais gi­męs Igo­ris Mo­lot­ko­vas su au­to­ma­tu pa­bė­go iš po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lio prie ko­mi­sa­ria­to Lais­vės pros­pek­te. „Ka­laš­ni­kov“ au­to­ma­tas bu­vo su vie­na ap­ka­ba – 30-čia – šo­vi­nių. Anot po­li­ci­jos, vy­ras tu­ri psi­chi­kos su­tri­ki­mų. Šven­čio­nių po­li­ci­jos va­do­vas sa­ko, kad šis as­muo yra nar­ko­ma­nas.

Au­to­ma­ti­niai šau­tu­vai po­li­ci­jos par­ei­gū­nams iš­da­lin­ti po kru­vi­nų te­ro­ro iš­puo­lių Par­yžiu­je pra­ėju­sį penk­ta­die­nį. Tai jau an­tras in­ci­den­tas per sa­vai­tę, ki­lęs dėl „Ka­laš­ni­kov“ au­to­ma­tų nau­do­ji­mo.

Šeš­ta­die­nį po­li­ci­jos pa­tru­lis iš au­to­ma­to pa­lei­do šū­vį į aso­cia­lų as­me­nį sos­ti­nės Py­li­mo gat­vė­je, ap­leis­ta­me kios­ke. Vil­niaus po­li­ci­ja tei­gia, kad šū­vis pa­leis­tas ne­ty­čia.

Ne­su­ta­ri­mai su Sei­mo vadove

Lie­pos pa­bai­go­je Sei­mo pir­mi­nin­kė par­eiš­kė lau­kian­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro at­sip­ra­šy­mo, sa­ky­da­ma, kad ją su­kri­ti­ka­vęs S. Skver­ne­lis vir­ši­jo „vi­sas eti­kos ri­bas“. Po to, kai L. Grau­ži­nie­nė mi­nis­trą ap­kal­ti­no ne­kom­pe­ten­ci­ja dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos mig­ran­tų kri­zės spren­di­mo, šis per at­sto­vą spau­dai par­la­men­to va­do­vę pa­va­di­no „pi­ly­pu iš ka­na­pių“, par­eiš­kė, kad jai rei­kia ap­sau­gos nuo žmo­nes juo­ki­nan­čio kal­bė­ji­mo ir pa­ta­rė pa­si­nau­do­ti pa­ieš­kos sis­te­ma „goog­le“, kad su­ži­no­tų, ką S. Skver­ne­lis yra sa­kęs pa­bė­gė­lių klau­si­mu.

Kiek vė­liau Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja at­sip­ra­šė dėl iš­pla­tin­tų aš­trių mi­nis­tro S. Skver­ne­lio pa­sta­bų ir nu­ro­dė, kad „pa­teik­da­mas po­zi­ci­ją ži­niask­lai­dai mi­nis­tro pa­ta­rė­jas sa­vo ini­cia­ty­va pa­var­to­jo ke­lias pa­pil­do­mas li­te­ra­tū­ri­nės raiš­kos prie­mo­nes“. Ta­čiau Sei­mo va­do­vė tą­kart par­eiš­kė, jog mi­nis­tras dėl ne­tin­ka­mų raiš­kos prie­mo­nių tu­rė­tų at­sip­ra­šy­ti pats, o ne su­vers­ti at­sa­ko­my­bę pa­ta­rė­jams ar mi­nis­te­ri­jai.

Bir­že­lį vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras aš­triai su­kri­ti­ka­vo L. Grau­ži­nie­nės siū­ly­mą keis­ti Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus sky­ri­mo tvar­ką. Siū­ly­mą, kad ski­riant šį par­ei­gū­ną da­ly­vau­tų vi­si trys ša­lies va­do­vai, mi­nis­tras pa­va­di­no ci­niš­ku ir ne­at­sa­kin­gu.

Skir­tin­gi požiūriai

Rugp­jū­čio pa­bai­go­je iš­sis­ky­rė pre­zi­den­tės ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro po­žiū­riai dėl tra­giš­ko įvy­kio Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je, kuo­met gau­dy­nių me­tu par­ei­gū­nas mir­ti­nai su­ža­lo­jo ne­gink­luo­tą au­to­mo­bi­ly­je sė­dė­ju­sį jau­ną įta­ria­mą kon­tra­ban­di­nin­ką.

Pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė tą­kart par­eiš­kė, VSAT par­ei­gū­nai ne­tin­ka­mai at­li­ko sa­vo funk­ci­jas ir pa­nau­do­jo per­tek­li­nę jė­gą.

S. Skver­ne­lis sto­jo gin­ti par­ei­gū­nų, so­cia­li­nia­me tink­le vie­šai iš­pla­ti­no par­eiš­ki­mą, ku­ria­me krei­pė­si į ki­tus par­ei­gū­nus: „Nie­ka­da ne­sik­laup­ki­te prieš ne­tei­sy­bę, smur­tą, spau­di­mą, bai­mę. Nie­ka­da ne­at­su­ki­te nu­si­kal­tė­liui nu­ga­ros.“