Prezidentė: migracijos politika negali prasilenkti su valstybės interesais
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) tu­ri spręs­ti įsi­se­nė­ju­sias ko­rup­ci­jos mi­nis­te­ri­jo­je ir pa­val­džio­se įstai­go­se prob­le­mas bei už­ti­krin­ti, kad mig­ra­ci­jos po­li­ti­ka ne­pra­si­lenk­tų su vals­ty­bės sau­gu­mo in­te­re­sais, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Vie­nas po ki­to pa­sta­ruo­ju me­tu į vie­šu­mą iš­ky­lan­tys ko­rup­ci­jos, ne­skaid­rių vie­šų­jų pir­ki­mų, ga­li­mos pre­ky­bos po­vei­kiu skan­da­lai Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je ir jai pa­val­džio­se įstai­go­se, su vals­ty­bės sau­gu­mo in­te­re­sais pra­si­len­kian­tys mig­ra­ci­jos tar­ny­bų spren­di­mai ro­do įsi­se­nė­ju­sias, pa­vel­dė­tas šios sis­te­mos prob­le­mas“, - D.Gry­baus­kai­tės po­zi­ci­ją po tre­čia­die­nio su­si­ti­ki­mo su vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tru Sau­liu­mi Skver­ne­liu žur­na­lis­tams per­da­vė at­sto­vė spau­dai Dai­va Ul­bi­nai­tė.

Pa­sak jos, mi­nis­tras dir­ba jau be­veik šim­tą die­nų ir „ti­krai ak­ty­viai ke­lia vi­sas prob­le­mas į vie­šu­mą“, ta­čiau to esą ne­už­ten­ka ir „me­tas im­tis kon­kre­čių dar­bų“, kad si­tua­ci­ja keis­tų­si iš es­mės.

D.Ul­bi­nai­tė pa­brė­žė, kad ypač pri­nci­pin­go po­žiū­rio rei­kia ša­li­nant ko­rup­ci­nes ap­raiš­kas Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je ir jai pa­val­džio­se ins­ti­tu­ci­jo­se - mi­nis­te­ri­jai esą ne­rei­kė­tų „dub­liuo­ti Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos dar­bo“ aiš­ki­nan­tis ko­rup­ci­nius nu­si­kal­ti­mus sis­te­mo­je, o tu­rė­tų bū­ti stip­ri­na­mas pre­ven­ci­nis dar­bas pa­čio­je mi­nis­te­ri­jo­je.

S.Skver­ne­lis sa­vo ruo­žtu pri­pa­ži­no, kad ko­rup­ci­jos prob­le­mų tu­ri ir pa­ti mi­nis­te­ri­ja, ir jai pa­val­džios įstai­gos bei ža­dė­jo šią si­tua­ci­ją spręs­ti.

„Y­ra sri­tys, ku­rios su­si­ju­sios su in­for­ma­ci­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, vie­šai­siais pir­ki­mais, su sis­te­mų kū­ri­mu, tur­to val­dy­mu - ti­krai prob­le­mų yra pa­kan­ka­mai daug kal­bant jau apie pa­čią mi­nis­te­ri­ją. O yra ir mi­nis­te­ri­jai pa­val­džios įstai­gos, taip pat ir sta­tu­ti­nės, kur iš ti­krų­jų yra už­si­da­rę sa­vo­se tam ti­kro­se ku­ni­gaikš­tys­tė­se, kur nė­ra bend­ra­dar­bia­vi­mo, yra ne­svei­ka kon­ku­ren­ci­ja, sklin­da „plet­kai“, kad mi­nis­tras kaž­ką pa­nai­kin­ti no­ri“, - prob­le­mas įvar­di­jo S.Skver­ne­lis.

Jis sa­kė, kad mi­nis­te­ri­jo­je vyk­dant in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų vie­šų­jų pir­ki­mų pa­ti­kri­ni­mą, jau su­rink­ta in­for­ma­ci­jos, jog įvai­rūs VRM de­par­ta­men­tai at­ski­rai vyk­dė ana­lo­giš­kus pro­jek­tus, tai da­rė ne­efek­ty­viai. Taip nu­ti­ko dėl kon­tro­lės me­cha­niz­mo ne­bu­vi­mo.

Per su­si­ti­ki­mą su mi­nis­tru pre­zi­den­tė tu­rė­jo prie­kaiš­tų ir mig­ra­ci­jos tar­ny­bų dar­bui.

„Dau­ge­lį me­tų to­le­ruo­tos prob­le­mos mig­ra­ci­jos tar­ny­bo­se lė­mė, kad mig­ra­ci­jos po­li­ti­ka ima pra­si­lenk­ti su vals­ty­bės in­te­re­sais ir ne­tgi ke­lia grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. To­dėl šiam mi­nis­trui ten­ka di­de­lis iš­šū­kis ir at­sa­ko­my­bė iš­va­ly­ti ir ra­di­ka­liai pert­var­ky­ti šią sri­tį“, - nu­ro­dė at­sto­vė spau­dai.

Pa­sak jos, „bū­ti­na im­tis sku­bių prie­mo­nių už­kirs­ti ke­lią tarp­tau­ti­nio mas­to nu­si­kal­tė­liams lais­vai gau­ti lei­di­mus gy­ven­ti Lie­tu­vo­je“. D.Ul­bi­nai­tė nu­ro­dė, kad pre­zi­den­tė yra pa­tei­ku­si Už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­ri su­griež­tins to­kių lei­di­mų iš­da­vi­mo tvar­ką.

S.Skver­ne­lis sa­vo ruo­žtu žur­na­lis­tams tvir­ti­no, kad už lai­ki­nų lei­di­mų gy­ven­ti Lie­tu­vo­je iš­da­vi­mą tu­rė­tų bū­ti at­sa­kin­ga vie­na ins­ti­tu­ci­ja. Iki va­sa­rio pa­bai­gos Vy­riau­sy­bei tu­rė­tų bū­ti pa­teik­tas nu­ta­ri­mas dėl aiš­kaus mig­ra­ci­jos funk­ci­jų pa­da­li­ji­mo įstai­goms.

„Y­ra ti­krai il­ga­me­tė sis­te­ma, ka­da ke­lios ins­ti­tu­ci­jos at­sa­kin­gos už mig­ra­ci­jos sri­tį, kiek­vie­na iš jų da­ro po tru­pu­tį dar­bo - vie­nas kaž­kas ren­ka by­lą, ki­tas pri­ima tar­pi­nį, tre­čias - ga­lu­ti­nį spren­di­mą. Tai ne­tin­ka­ma sis­te­ma, ji iš es­mės ir su­kur­ta, kad bū­tų ga­li­mi ko­rup­ci­niai ry­šiai, svar­bus bu­vo tar­pi­nin­ka­vi­mas, kad kaž­kas pa­vaikš­čio­tų ir pa­ne­šio­tų do­ku­men­tus, nes pats žmo­gus ne­su­sit­var­kys. To­dėl mes pa­da­ry­si­me, kad už kiek­vie­ną iš mig­ra­ci­jos sri­čių bū­tų at­sa­kin­ga kon­kre­ti ins­ti­tu­ci­ja“, - sa­kė mi­nis­tras.

Jis nu­ro­dė, jog ke­ti­na­ma nu­ma­ty­ti, kad at­ei­ty­je ti­kri­nant in­for­ma­ci­ją, pra­šan­ty­sis lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti pri­va­lė­tų pa­teik­ti ir pa­žy­mą apie teis­tu­mą iš vals­ty­bių, ku­rio­se anks­čiau gy­ve­no.

Skan­da­las dėl Ru­si­jos nu­si­kal­tė­liui Ach­me­dui Jev­lo­je­vui iš­duo­to lei­di­mo lai­ki­nai gy­ven­ti Lie­tu­vo­je esą pa­ko­re­ga­vo pla­nus dėl šių funk­ci­jų per­da­vi­mo Vil­niaus po­li­ci­jai - šiuo me­tu to­liau spren­džia­ma, kam jos bus per­duo­tos.

Anot mi­nis­tro, to­ly­giai pa­skirs­tant su mig­ra­ci­ja su­si­ju­sias funk­ci­jas Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tui, Po­li­ci­jos mig­ra­ci­jos pa­da­li­niams, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bai bus sie­kia­ma tar­ny­bų struk­tū­ri­nės pert­var­kos. Jis tvir­ti­no, kad mi­nė­to­se įstai­go­se bus kei­čia­mas ir per­so­na­las bei „pa­ti veik­los fi­lo­so­fi­ja“.

Ša­lies va­do­vė su mi­nis­tru taip pat ap­ta­rė vals­ty­bės ir vi­suo­me­nės sau­gu­mo si­tua­ci­ją. Jos tei­gi­mu, VRM pri­ori­te­tų są­ra­še tu­ri bū­ti sau­gu­mą už­ti­kri­nan­čios prie­mo­nės.

„Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai ten­ka dvi­gu­ba at­sa­ko­my­bė tiek pri­si­de­dant prie geo­po­li­ti­nių iš­šū­kių ir stip­ri­nant vals­ty­bės sau­gu­mą, tiek pa­si­rū­pi­nant vie­šuo­ju sau­gu­mu ša­lies vi­du­je. Įsi­ga­lio­jus Ka­ro pa­dė­ties įsta­ty­mo pa­tai­soms, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja tu­ri už­ti­krin­ti rei­kia­mą Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos ir Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to par­ei­gū­nų par­eng­tį vals­ty­bės gy­ni­mui“, - Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­ma D.Gry­baus­kai­tė.

Anot jos, taip pat bū­ti­na su­stip­rin­ti stra­te­gi­nę reikš­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui tu­rin­čių ob­jek­tų ap­sau­gą, tin­ka­mai ir ope­ra­ty­viai rea­guo­ti į an­ti­kons­ti­tu­ci­nį ne­san­tai­kos kurs­ty­mą ša­ly­je.

Per su­si­ti­ki­mą kal­bė­ta ir apie po­li­ci­jos vaid­me­nį efek­ty­viai rū­pi­nan­tis vi­suo­me­nės sau­gu­mu - po­li­ci­jos pa­tru­lia­vi­mui šie­met sky­rus pa­pil­do­mą fi­nan­sa­vi­mą žmo­nės tu­ri bū­ti ti­kri, kad pri­rei­kus su­lauks sku­bios pa­gal­bos.