Prezidentė: masiniai trėmimai išliks atmintyje, jiems nėra senaties
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko, kad ma­si­niai trė­mi­mai vi­sa­da iš­liks tau­tos at­min­ty­je, nes jiems nė­ra jo­kios se­na­ties. Šeš­ta­die­nį ša­lies va­do­vė Ario­ga­lo­je pa­svei­ki­no 25-ojo Po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių sąs­kry­džio „Su Lie­tu­va šir­dy" da­ly­vius.

„Atp­lėš­ti nuo sa­vo že­mės, na­mų ir gim­to­sios kal­bos Jūs iš­sau­go­jo­te mei­lę Lie­tu­vai kaip di­džiau­sią ver­ty­bę. Oku­pan­tams ne­pa­vy­ko nu­ra­šy­ti nė vie­no – nei tų, ku­rie li­ko to­li­mo­je sve­ti­mo­je že­mė­je po lie­tu­viš­kais kry­žiais, nei tų, ku­rie, iš­tvė­rę ba­dą, šal­tį ir pa­že­mi­ni­mus, su­grį­žo na­mo", - sa­kė ša­lies va­do­vė.

Pa­sak D.Gry­baus­kai­tės, iš trem­ties taip ir ne­grį­žu­sius žmo­nes Lie­tu­va pri­si­mins su am­ži­nu ne­tek­ties ir skriau­dos jaus­mu, o tuos, ku­rie grį­žo ir iš­li­ko, vi­sa­da bran­gins ir di­džiuo­sis. Vals­ty­bės va­do­vės tei­gi­mu, trem­ti­nių ir po­li­ti­nių ka­li­nių iš­gy­ve­ni­mai yra la­biau­siai įkve­pian­tis pa­vyz­dys vi­sa­da gin­ti vals­ty­bę ir kur­ti stip­rią ir gra­žią Lie­tu­vą.

Pre­zi­den­tū­ra pra­ne­šė, kad sąs­kry­dy­je ša­lies va­do­vei įteik­tas aukš­čiau­sias 1-ojo laips­nio Lie­tu­vos Po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos ap­do­va­no­ji­mas už nuo­pel­nus Lie­tu­vai.

Po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­ga įkur­ta prieš 25 me­tus. Ji vie­ni­ja dau­giau kaip 40 tūkst. na­rių, vei­kia 53 sky­riai.

Šeš­ta­die­nį Ra­sei­nių ra­jo­ne, Ario­ga­lo­je, vyks­ta tra­di­ci­nis Lie­tu­vos trem­ti­nių, po­li­ti­nių ka­li­nių ir lais­vės ko­vų da­ly­vių sąs­kry­dis.

Šven­tė pra­si­dė­jo jos da­ly­vių - bu­vu­sių Lie­tu­vos trem­ti­nių ir po­li­ti­nių ka­li­nių, re­zis­ten­tų, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės, Sei­mo at­sto­vų, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos, „Mi­si­ja Si­bi­ras“ da­ly­vių, skau­tų, įvai­rių vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ir ki­tų sve­čių ei­ty­nė­mis nuo Ario­ga­los Šv.Ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čios Du­by­sos slė­nio link.

Sąs­kry­džio da­ly­viai ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Gar­bės sar­gy­bos kuo­pos ka­riai pa­dės gė­lių prie Kan­ki­nių me­mo­ria­lo Ario­ga­los ka­pi­nė­se ir gink­lų sal­vė­mis pa­gerbs oku­pa­ci­nio re­ži­mo au­kų ir žu­vu­sių­jų už lais­vę at­mi­ni­mą.

Nu­ma­to­mas po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių cho­ro bei so­lis­tų kon­cer­tas, šven­ti­nė po­pie­tė.

So­vie­tų oku­pa­ci­jų me­tu į la­ge­rius ir trem­tį bu­vo iš­vež­ta dau­giau kaip 275 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų.