Prezidentė mano, kad J. Milius seniai turėjo trauktis iš pareigų
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tre­čia­die­nį par­eiš­kė, kad Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vas Jo­nas Mi­lius se­niai tu­rė­jo trauk­tis iš par­ei­gų.

„Si­tua­ci­ją ver­ti­nu la­bai blo­gai, ma­nau, kad jis tu­rė­jo trauk­tis se­niai“, – BNS sa­kė pre­zi­den­tė.

Pa­sak ša­lies va­do­vės, su­si­da­riu­si si­tua­ci­ja pa­tvir­ti­na ro­ta­ci­jos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se bū­ti­ny­bę.

„Iš to, kas da­bar len­da ir ko­kios de­ta­lės aiš­kė­ja, ga­liu pa­sa­ky­ti tik vie­ną iš­va­dą – ko­rup­ci­jai ir ne­po­tiz­mui pa­tei­si­ni­mo bū­ti ne­ga­li, o per il­gas už­si­sė­dė­ji­mas vals­ty­bės įstai­go­se, ką ma­to­me pa­sku­ti­nu me­tu, dar kar­tą pa­grin­džia ro­ta­ci­jos bū­ti­ny­bę“, – te­le­fo­nu sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

J.Mi­liui prieš dvi sa­vai­tes bu­vo par­eikš­ti įta­ri­mai dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba. Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad šal­dy­to mais­to pro­duk­tų bend­ro­vė „Ju­dex“ per Sei­mo na­rį Pe­trą Gra­žu­lį sie­kė pa­veik­ti Vals­ty­bi­nę mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą, kad ši ne­skir­tų nuo­bau­dų už pa­žei­di­mus.

Trauk­tis iš par­ei­gų J.Mi­lių tre­čia­die­nį par­agi­no ir prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Nuo 2010 me­tų tar­ny­bai va­do­vau­jan­tis J.Mi­lius tei­gia, kad vers­li­nin­kams pa­dė­jo lai­ky­da­ma­sis įsta­ty­mų.