Prezidentė linki „valstiečiams“ burti skaidrią koaliciją
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė lin­ki Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­siems „vals­tie­čiams ža­lie­siems“ su­bur­ti skaid­rią ir at­sa­kin­gą val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją.

„For­muo­ti val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją for­muo­ti tu­ri bū­tent toks ryš­kus lai­mė­to­jas. Lin­kiu su­bur­ti skaid­rią ir at­sa­kin­gą dau­gu­mą, ku­ri tu­rė­tų nau­ją, ko­ky­biš­ką po­žiū­rį į vals­ty­bės val­dy­mą, vals­ty­bės val­dy­mo skaid­ru­mą ir at­sa­ko­my­bę“, – žur­na­lis­tams Pre­zi­den­tū­ro­je pir­ma­die­nį sa­kė ša­lies va­do­vė.

Ji tei­gė be­si­ti­kin­ti, kad tiek nau­ja­sis Sei­mas, tiek nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė ir Pre­zi­den­tū­ra dirbs kar­tu pro­duk­ty­viai ir at­sa­kin­gai.

Pa­sak pre­zi­den­tės, Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tai lė­mė es­mi­nius po­ky­čius Lie­tu­vos po­li­ti­nia­me že­mė­la­py­je, o ko­kie tie po­ky­čiai bus par­odys lai­kas ir nau­jo­ji val­dan­čio­ji dau­gu­ma.

D.Gry­baus­kai­tė ne­spė­lio­jo, ko­kia val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja bū­tų par­an­kes­nė Lie­tu­vai: „Čia ti­krai bū­tų iš spė­lio­nių ra­to“.

„Jo­kia dirb­ti­nė koa­li­ci­ja, lai­kas ir mū­sų is­to­ri­nė pa­tir­tis ro­do, il­gai ne­iš­gy­ve­na. Par­ti­jos lai­mė­to­jos tu­ri pa­čios su­si­tar­ti, pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę už vals­ty­bės val­dy­mą ir tik to­kia koa­li­ci­ja ga­li iš­si­lai­ky­ti vi­są ka­den­ci­ją“, – sa­kė pre­zi­den­tė.

Ji pir­ma­die­nį bu­vo su­si­ti­ku­si su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos bei kon­ser­va­to­rių va­do­vy­be.

Klau­sia­ma apie ga­li­my­bes bū­tent šioms dviem par­ti­joms su­si­tar­ti dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su­da­ry­mo, D.Gry­baus­kai­tė sa­kė: „Aš ti­krai ne­spė­lio­siu. Ga­li­my­bes tu­ri dau­ge­lis po­li­ti­nių jė­gų, ypač ku­rios ga­vo dau­giau pa­lai­ky­mo mū­sų da­bar­ti­nia­me nau­jai iš­rink­ta­me Sei­me, bet, de­ja, mak­si­ma­li ir, sa­ky­čiau, ab­so­liu­ti dau­gu­ma yra „vals­tie­čių“ ran­ko­se ir bū­tent jie kol kas tu­ri ga­li­my­bę pra­dė­ti kon­sul­ta­ci­jas ir bur­ti val­dan­čią­ją dau­gu­mą“.

Ša­lies va­do­vė ti­ki­no iš „vals­tie­čių ža­lių­jų“ pu­sės ma­tan­ti at­vi­ru­mą ir no­rą kal­bė­tis apie bū­si­mą prem­je­ro kan­di­da­tū­rą.

„Tai bus at­ei­ty­je, bet toks po­zi­ty­vus nu­si­tei­ki­mas yra ir ti­kiuo­si, kad pri­klau­so­mai nuo koa­li­ci­jos mes kar­tu ir tar­si­mės, koks prem­je­ras bū­tų ge­riau­sias Lie­tu­vai“, – kal­bė­jo D.Gry­baus­kai­tė.

Ji taip pat pri­mi­nė, kad ski­riant mi­nis­trus pre­zi­den­to ga­li­my­bės da­ry­ti įta­ką yra di­des­nės, o iš bū­si­mo­jo Mi­nis­trų ka­bi­ne­to ji rei­ka­laus skaid­ru­mo, at­sa­ko­my­bės ir pro­fe­sio­na­lu­mo.

„Tai yra tai, ko aš kons­ti­tu­ciš­kai ga­liu rei­ka­laut“, – sa­kė ša­lies va­do­vė.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga Sei­mo rin­ki­muo­se iš­ko­vo­jo 56 man­da­tus. An­tri li­kę kon­ser­va­to­riai ga­vo 31 par­la­men­ta­ro man­da­tą. Tre­čią vie­tą užė­mę so­cial­de­mo­kra­tai Sei­me tu­rės 17 at­sto­vų, ket­vir­tą – Li­be­ra­lų są­jū­dis su 14 man­da­tų.