Prezidentė: Lietuvoje visada bus Nepriklausomybės signatarų
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sek­ma­die­nį tra­di­ci­nė­je ce­re­mo­ni­jo­je Va­sa­rio 16-osios Ak­to sig­na­ta­rų ar­ti­mie­siems per­da­vė gė­lių, ku­rio­mis bus puo­šia­mi Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo ak­tą pa­si­ra­šiu­sių sig­na­ta­rų ka­pai.

„Šią Va­sa­rio 16-ąją pa­si­tin­ka­me kaip nie­ka­da aiš­kiai su­vok­da­mi, koks svar­bus yra vals­ty­bės gim­ta­die­nis, kad esa­me lais­vi ir nie­kas ne­žy­giuo­ja per mū­sų že­mę. Mū­sų kai­my­nys­tė­je barš­ka gink­lai, tas pats kai­my­nas vėl ban­do dik­tuo­ti ki­toms vals­ty­bėms, ką gal­vo­ti ir ką da­ry­ti. Joms ten­ka gy­vy­biš­kai svar­bus iš­šū­kis gin­ti sa­vo lais­vę. To­dėl di­džiuo­ja­mės, kad be­veik prieš šim­tą me­tų mū­sų Ne­prik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­rai iš­drį­so pa­sa­ky­ti, kad mū­sų tau­ta no­ri ir bus lais­va, iš­drį­so pa­si­ra­šy­ti Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­tą, nors kiek­vie­nas ri­zi­ka­vo sa­vo gy­vy­be“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

„Jei Lie­tu­vai vėl teks su­si­dur­ti su pa­na­šiais iš­šū­kiais, kiek­vie­nas tu­rė­si­me pa­si­rink­ti. Ta­čiau mū­sų vals­ty­bės is­to­ri­ja ro­do, kad Lie­tu­vo­je vi­sa­da bu­vo ir bus Ne­prik­lau­so­my­bės sig­na­ta­rų, ku­rie pa­si­ra­šys už lais­vę“, - pri­dū­rė Lie­tu­vos pre­zi­den­tė.

D.Gry­baus­kai­tės tei­gi­mu, ar­tė­jant Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui at­ėjo me­tas de­ra­mai įam­žin­ti Va­sa­rio 16-ąją ma­to­mais ir vi­suo­me­nei svar­biais ženk­lais, ku­rie įpras­mi­na is­to­ri­nę at­min­tį.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną D.Gry­baus­kai­tės gė­lių kom­po­zi­ci­jos taip pat bus pa­dė­tos ant ke­no­ta­fo Va­sa­rio 16-osios Ak­to sig­na­ta­rams, nu­žu­dy­tiems Si­bi­ro pla­ty­bė­se, Ka­zi­mie­rui Bi­zaus­kui, Pra­nui Do­vy­dai­čiui ir Vla­dui Mi­ro­nui at­min­ti, taip pat ant sig­na­ta­ro Jo­no Vi­lei­šio ka­po.