Prezidentė: Lietuvoje stringa ekonominės reformos
Lie­tu­vo­je pra­de­da strig­ti eko­no­mi­nės re­for­mos, to­dėl Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja jau ke­le­tą me­tų re­ko­men­duo­ja Vy­riau­sy­bei spręs­ti tas pa­čias prob­le­mas, tei­gia ša­lies va­do­vė.

„A­tro­do, kad Lie­tu­va pra­de­da strig­ti sa­vo re­for­mų ne­vyk­dy­mo pro­ce­se, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja už 2015-uo­sius ver­ti­na kaip pa­da­ry­tą ri­bo­tą pa­žan­gą ir kar­to­ja mums tas pa­čias prob­le­mas: skur­das, so­cia­li­nė at­skir­tis vie­na di­džiau­sių, per aukš­tas ap­mo­kes­ti­ni­mas ma­žas pa­ja­mas gau­nan­čių žmo­nių, per griež­tas dar­bo rin­kos re­gu­lia­vi­mas, la­bai ma­žas ener­gi­jos efek­ty­vu­mas, mū­sų eko­no­mi­ka la­bai im­li ener­ge­ti­kos re­sur­sams“, – LRT ra­di­jui ket­vir­ta­die­nį sa­kė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Ket­vir­ta­die­nį EK Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bai pri­sta­tys kas­me­ti­nes eko­no­mi­nes re­ko­men­da­ci­jas bend­ri­jos na­rėms.

„Iš­ties la­bai daug tų pa­čių pa­sta­bų, ku­rios mums kar­to­ja­mos jau po­rą me­tų iš ei­lės, iš­lie­ka kaip pri­ori­te­tas ir kaip at­kreip­ti­nas fak­to­rius 2016-ie­siems. Tai­gi, fis­ka­li­nis sta­bi­lu­mas, pa­ge­rin­ti mo­kes­čių su­rin­ki­mą, dar­bo rin­kos ir so­cia­li­nio sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mas, dar­bo rin­kos li­be­ra­li­za­vi­mas ir pen­si­jų re­for­ma iš­lie­ka kaip vie­ni es­min­giau­sių klau­si­mų, ku­rių Lie­tu­va ne­su­ge­ba kol kas spręs­ti“, – ti­ki­no pre­zi­den­tė.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ket­vir­ta­die­nį tei­gė ne­su­tin­kan­tis su to­kia pre­zi­den­tės kri­ti­ka dėl re­for­mų.

„Ši­ta Vy­riau­sy­bė vyk­dė tiek daug re­for­mų, kur ti­kriau­siai nė vie­na Vy­riau­sy­bė ne­bu­vo pa­da­riu­si vien tik dėl dar­bo san­ty­kių li­be­ra­li­za­vi­mo, so­cia­li­nio mo­de­lio pa­tei­ki­mo, jo par­en­gi­mo, eu­ro įve­di­mas“, – in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui sa­kė prem­je­ras.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja va­sa­rio pa­bai­go­je pa­skel­bė re­ko­men­da­ci­jas Lie­tu­vai, ku­rio­se nu­ro­dė, kad ša­lis pa­da­rė ne­di­de­lę pa­žan­gą re­for­muo­da­ma pen­si­jų ir mo­kes­čių sis­te­mas. Tuo­met eko­no­mis­tai kri­ti­ka­vo Vy­riau­sy­bę, kad EK re­ko­men­da­ci­jos ne­si­kei­čia jau ke­le­tą me­tų, ta­čiau re­for­mos ne­vyk­do­mos ir gaiš­ta­mas lai­kas.