Prezidentė: Lietuvai būtina suvienyti jėgas
Grės­mių aki­vaiz­do­je Lie­tu­vai, kaip ne­di­de­lei vals­ty­bei, sau­gu­mo klau­si­mais svar­bu su­vie­ny­ti vi­sų jė­gas - tiek po­li­ti­kų, tiek žur­na­lis­tų, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Mums, ne­di­de­lei vals­ty­bei, tu­rint to­kį pa­sie­nį, su to­kia su­dė­tin­ga si­tua­ci­ja sau­gu­mo pra­sme, tu­riu gal­vo­je ne tik ka­ri­nį, tu­riu in­for­ma­ci­nį, ki­ber­ne­ti­nį ir vi­so­kį ki­to­kį sau­gu­ma, su­vie­ny­ti jė­gas yra bū­ti­na, vi­sų - tiek po­li­ti­kų, tiek vie­šų­jų kal­bė­to­jų, tiek ži­niask­lai­dos. At­sis­pir­ti, ko­vo­ti, ne tik ap­si­gin­ti, bet ge­bė­ti pa­teik­ti sa­vo su­pra­ti­mą, sa­vo ži­nią, yra la­bai svar­bu“, - penk­ta­die­nį Pre­zi­den­tū­ro­je ati­da­ry­da­ma kon­fe­ren­ci­ją gy­ny­bos klau­si­mais sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Ša­lies va­do­vė taip pat pa­brė­žė, jog šiuo me­tu vis svar­bes­nė da­ro­si in­for­ma­ci­nė erd­vė. „Ma­to­me, konf­lik­tai daž­niau­siai pra­si­de­da bū­tent nuo in­for­ma­ci­nių įtam­pų, pro­pa­gan­di­nių įtam­pų, ki­ber­ne­ti­nių at­akų, ir tik vė­liau, gal­būt, o kar­tais ir ne vi­sa­da, virs­ta į kon­ven­ci­nį konf­lik­tą, prieš­prie­šą“, - sa­kė ša­lies va­do­vė.

Kon­fe­ren­ci­jo­je Pre­zi­den­tū­ro­je pla­nuo­ja­ma ap­tar­ti, kaip vyk­do­mas Lie­tu­vos par­ti­jų su­si­ta­ri­mas dėl už­sie­nio, sau­gu­mo ir gy­ny­bos po­li­ti­kos stra­te­gi­nių gai­rių iki 2020 me­tų.

Per­nai ko­vo mė­ne­sį sep­ty­nių di­džiau­sių Lie­tu­vos po­li­ti­nių par­ti­jų pa­si­ra­šy­ta­me do­ku­men­te įsi­pa­rei­go­ja­ma nuo­sek­liai di­din­ti ša­lies gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mą, ku­ris 2020 me­tais tu­rė­tų siek­ti 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to - šį tiks­lą yra nu­ma­čiu­si NA­TO.

Kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­vau­ja na­cio­na­li­nį su­si­ta­ri­mą pa­si­ra­šiu­sių Lie­tu­vos par­la­men­ti­nių par­ti­jų ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vai, Sei­mo ir Eu­ro­pos Par­la­men­to na­riai, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to ir Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to pro­fe­so­riai, žur­na­lis­tai.