Prezidentė: Lietuva ir Lenkija vienodai supranta geopolitinius iššūkius
Lie­tu­va ir Len­ki­ja vie­no­dai su­pran­ta geo­po­li­ti­nius iš­šū­kius, ket­vir­ta­die­nį sa­kė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė po pir­mo­jo dvi­ša­lio su­si­ti­ki­mo su Len­ki­jos va­do­vu Andr­ze­ju­mi Du­da.

„Lie­tu­va ir Len­ki­ja vie­no­dai su­pran­ta geo­po­li­ti­nius iš­šū­kius. Gy­ve­na­me vie­na­me re­gio­ne, tik glau­dus bend­ra­dar­bia­vi­mas vi­so­se sri­ty­se už­ti­krins sau­gu­mą Lie­tu­vos ir Len­ki­jos žmo­nėms“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė pre­zi­den­tė.

Ko­men­tuo­da­ma su­si­ti­ki­mą ži­niask­lai­dai pre­zi­den­tė sa­kė su Len­ki­jos pre­zi­den­tu ran­dan­ti bend­rą kal­bą, nes ir ša­lių iš­šū­kiai yra bend­ri, taip pat pa­brė­žė su kai­my­ni­nės ša­lies va­do­vu šie­met su­si­ti­ku­si jau ket­vir­tą kar­tą, tik šie su­si­ti­ki­mai iki šiol vy­kę tarp­tau­ti­niuo­se fo­ru­muo­se, o ne dvi­ša­liu for­ma­tu.

„Ran­da­me bend­rą kal­bą, nes iš­šū­kiai bend­ri, ir tik bend­ro­mis jė­go­mis ga­li­me tuos iš­šū­kius iš­spręs­ti. To­dėl la­bai džiau­giuo­si, kad mū­sų nuo­mo­nės tiek dėl sau­gu­mo, tiek dėl eu­ro­pi­nių da­ly­kų, tiek dėl „Bre­xit“, tiek dėl mig­ra­ci­jos, tiek dėl ener­ge­ti­nio sau­gu­mo, tiek As­tra­vo elek­tri­nės sau­gu­mo klau­si­mai ir grės­mės yra vie­no­dai su­pran­ta­mos“, – D.Gry­baus­kai­tė sa­kė Pre­zi­den­tū­ros pa­skelb­ta­me gar­so įra­še.

Pra­ne­ši­me sa­ko­ma, kad ša­lys vie­no­dai ver­ti­na Ru­si­jos vyk­do­mą po­li­ti­ką ir vie­ni­ja jė­gas už­si­ti­krin­da­mos ka­ri­nį sau­gu­mą, o po Var­šu­vos NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo Lie­tu­vą ir Len­ki­ją „sie­ja bend­ra at­sa­ko­my­bė už­ti­kri­nant, kad są­jun­gi­nin­kų pa­gal­ba re­gio­ne bū­tų iš­nau­do­ta kaip ga­li­ma efek­ty­viau“.

Kaip tei­gia­ma pra­ne­ši­me, dvi­ša­lia­me su­si­ti­ki­me pre­zi­den­tai ap­ta­rė ga­li­my­bes JAV pa­jė­gas dis­lo­kuo­ti ry­ti­nė­je Len­ki­jos da­ly­je, kad, esant bū­ti­ny­bei, bet ku­rią ša­lį ope­ra­ty­viai pa­siek­tų pa­stip­ri­ni­mas – tai pa­di­din­tų Su­val­kų ko­ri­do­riaus sau­gu­mą ir už­ti­krin­tų, kad ka­ri­nio konf­lik­to at­ve­ju Bal­ti­jos ša­lys ne­bus izo­liuo­tos nuo NA­TO par­amos.

Pa­sak pra­ne­ši­mo, abie­jų ša­lių va­do­vai pa­brė­žė, kad ša­lių sau­gu­mui gy­vy­biš­kai svar­bu ir to­liau už­ti­krin­ti kuo di­des­nį Al­jan­so par­tne­rių įsi­trau­ki­mą ir da­ly­va­vi­mą re­gio­ne, di­din­ti tarp­tau­ti­nių pra­ty­bų skai­čių, plės­ti inf­ras­truk­tū­rą, vyk­dy­ti ka­riuo­me­nių mo­der­ni­za­ci­ją, už­si­ti­krin­ti sklan­dų ra­ke­ti­nės gy­ny­bos sis­te­mos su­kū­ri­mą ir nau­do­ji­mą vi­sų Al­jan­so ša­lių sau­gu­mui.

Pre­zi­den­tai su­si­ti­ki­me taip pat ap­ta­rė dvi­ša­lį ener­ge­ti­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą – Lie­tu­vos ir Len­ki­jos du­jo­tie­kio GIPL tie­si­mą, elek­tros tink­lų sinch­ro­ni­za­ci­ją, As­tra­vo at­omi­nės jė­gai­nės sau­gu­mą.

Ket­vir­ta­die­nį re­gio­ni­nia­me ren­gi­ny­je Kroa­ti­jo­je įvy­ko pir­ma­sis dvi­ša­lis Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pre­zi­den­tų su­si­ti­ki­mas. Tai bu­vo pir­ma­sis to­kio for­ma­to po­kal­bis, kai A.Du­da per­nai rugp­jū­tį ta­po Len­ki­jos pre­zi­den­tu.

Pre­zi­den­tū­ra pra­ne­ša, kad dvi­ša­lia­me su­si­ti­ki­me ap­tar­tas ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mas ener­ge­ti­kos ir ka­ri­nio sau­gu­mo sri­ty­se, stra­te­gi­niai eko­no­mi­niai pro­jek­tai, bend­ra­dar­bia­vi­mas Eu­ro­pos Są­jun­go­je ir NA­TO, geo­po­li­ti­nė si­tua­ci­ja, pa­dė­tis Eu­ro­po­je po „Bre­xit“.

Pra­ne­ši­me pa­žy­mi­ma, kad Lie­tu­va ir Len­ki­ja yra svar­bios eko­no­mi­nės par­tne­rės – ša­lis sie­ja glau­dūs pre­ky­bi­niai ry­šiai ir bend­ri inf­ras­truk­tū­ri­niai pro­jek­tai, in­ves­ti­ci­jos. Len­ki­ja yra an­tra Lie­tu­vos pre­ky­bos par­tne­rė, penk­ta pa­gal tie­sio­gi­nes už­sie­nio in­ves­ti­ci­jas.

A.Du­da Len­ki­jos pre­zi­den­tu pri­saik­din­tas per­nai rugp­jū­čio 6 die­ną. Jį iš­kė­lė kon­ser­va­ty­vi opo­zi­ci­nė „Įs­ta­ty­mo ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­ja. Pir­ma­jam už­sie­nio vi­zi­tui A.Du­da pa­si­rin­ko Es­ti­ją.

Dėl skir­tin­gai ver­ti­na­mos tau­ti­nių ma­žu­mų pa­dė­ties Lie­tu­vos ir Len­ki­jos aukš­čiau­sių par­ei­gū­nų ofi­cia­lūs vi­zi­tai į Vil­nių ir Var­šu­vą pa­sta­rai­siais me­tais bu­vo įšal­dy­ti.

Lie­tu­vos Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me spau­dai apie su­si­ti­ki­mą tau­ti­nių ma­žu­mų klau­si­mas nė­ra pa­mi­nė­tas.

Lū­žio nesitiki

Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pre­zi­den­tų pir­ma­sis dvi­ša­lis su­si­ti­ki­mas ga­li duo­ti pos­tū­mį glau­des­niam dia­lo­gui, bet lū­žio tarp­vals­ty­bi­niuo­se san­ty­kiuo­se ti­kė­tis ne­ver­ta, sa­ko po­li­to­lo­gai.

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) Po­li­to­lo­gi­jos ka­ted­ros ve­dė­jas An­dže­jus Pukš­to at­krei­pė dė­me­sį, kad Da­lios Gry­baus­kai­tės ir Andr­ze­jaus Du­dos (An­dže­jaus Du­dos) po­kal­bis re­gio­ni­nia­me su­si­ti­ki­me Kroa­ti­jo­je ne­ats­to­ja vals­ty­bi­nio vi­zi­to.

„Tai an­tros pa­ko­pos vi­zi­tas, kai pre­zi­den­tai su­si­tin­ka pa­si­kal­bė­ti, bet tai ne­ats­to­ja ofi­cia­laus vi­zi­to į ša­lį, kai par­odo­mas ypa­tin­gas dė­me­sys ša­liai, ap­ta­ria­ma daug klau­si­mų“, – BNS sa­kė A.Pukš­to.

Jo tei­gi­mu, san­ty­kiai aukš­čiau­siam lyg­me­ny­je šiuo met yra la­bai šal­ti, nes ofi­cia­lūs vi­zi­tai ne­vyks­ta nei pre­zi­den­tų, nei prem­je­rų, nei už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trų ly­giu.

Anot A.Pukš­to, stip­res­nių san­ty­kių po­ky­čių ga­li­ma ti­kė­tis ne­bent po Lie­tu­vos Sei­mo rin­ki­mų spa­lio mė­ne­sį.

„Džiu­gu, kad dia­lo­gas pra­si­de­da, nes opių ir bend­rų klau­si­mų tarp dvie­jų vals­ty­bių ti­krai yra la­bai daug. Ga­li­ma ti­kė­tis, kad gal kaž­koks pos­tū­mis bus ir to­liau bend­rau­ti mū­sų pre­zi­den­tams, bet aš no­riu pri­min­ti, kad Sei­mas, ku­ris bai­gia ka­den­ci­ją, ir­gi ne­pa­si­žy­mi ak­ty­vu­mu san­ty­kiuo­se su Len­ki­ja. Ko ge­ro, nau­jam iš­rink­tam Sei­mui vie­na pir­mų už­duo­čių bus at­sta­ty­ti ry­šius su Len­ki­ja“, – kal­bė­jo VDU at­sto­vas.

Ry­tų Eu­ro­pos stu­di­jų cen­tro di­rek­to­rius po­li­to­lo­gas Li­nas Ko­ja­la pa­žy­mi, kad ša­lys jau pa­kan­ka­mai il­gai „iš­gy­ve­na šal­tu­ko bū­se­ną“, o tai įro­do ir A.Du­dos pa­si­rin­ki­mas pir­ma­jam sa­vo vi­zi­tui į už­sie­nį pa­si­rink­ti Es­ti­ją. Kon­ser­va­ty­vios „Įs­ta­ty­mo ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos iš­kel­tas A.Du­da Len­ki­jos pre­zi­den­tu pri­saik­din­tas per­nai rugp­jū­čio 6 die­ną.

„Y­ra dvi­ša­liai klau­si­mai, ku­rie jau yra įsi­se­nė­ję ir aki­vaiz­du, kad nei vie­na pu­sė kol kas nė­ra lin­ku­si pa­keis­ti tos di­na­mi­kos, t.y. pri­im­ti kon­kre­čių spren­di­mų, be ku­rių tas san­ty­kių at­ši­li­mas yra su­nkiai įsi­vaiz­duo­ja­mas. Ki­ta ver­tus, rei­kia pa­si­džiaug­ti, kad kal­bant pa­ie sau­gu­mo san­ty­kius, ir NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo Var­šu­vo­je kon­teks­te, ir kal­bant tarp­tau­ti­nuo­se for­ma­tuo­se, Lie­tu­vos ir Len­ki­jos po­zi­ci­jos ne tik per­si­den­gia, o yra pa­kan­ka­mai vie­nin­gai bend­ra­dar­biau­ja­ma. Ma­nau, rei­kia skir­ti ke­lis lyg­me­nis, ta­me aukš­čiau­sia­me lyg­me­ny­je šal­tu­ko tam ti­kro yra ir nuo­lat pri­si­me­na­mos tam ti­kros di­le­mos, ta­čiau pra­kti­nia­me, pra­gma­ti­nia­me, ra­cio­na­lia­me lyg­me­ny­je ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mas yra pa­kan­ka­mai sėk­min­gas, ne­pai­sant to, kad gal­būt tai nė­ra api­pi­na­ma pa­čia gra­žiau­sia re­to­ri­ka“, – BNS sa­kė L.Ko­ja­la.

„Toks su­si­ti­ki­mas yra pui­ki pa­ska­ta ry­šiui at­si­ras­ti, nes vie­na iš Lie­tu­vos prob­le­mų, aš ne­kal­bu ne pre­zi­den­ti­nį ly­gį, aš kal­bu ir apie že­mes­nį par­ti­nį lyg­me­nį, kad mes tu­ri­me ma­žai tie­sio­gi­nių kon­tak­tų su Len­ki­jos po­li­ti­kais, Len­ki­jos spren­di­mų pri­ėmė­jais, o kar­tais ne­for­ma­laus ar pu­siau for­ma­laus pa­si­kal­bė­ji­mo sto­ka la­bai smar­kiai pri­si­de­da prie bend­ros san­ty­kių at­mos­fe­ros. (...) Šiuo at­ve­ju, aš ma­nau, (su­si­ti­ki­mas) ne­taps ra­di­ka­liu lū­žiu, kad ma­ty­si­me es­mi­nius po­ky­čius, bet tai yra vie­nas ma­žas žings­ne­lis, kad ge­riau vie­nas ki­tą su­pras­tu­me“, – kal­bė­jo po­li­to­lo­gas.