Prezidentė: Lietuva gali priimti iki 250 pabėgėlių
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko, kad Lie­tu­va ga­lė­tų pri­im­ti iki 250 pa­bė­gė­lių.

„Mū­sų skai­čia­vi­mais ir mū­sų pa­siū­ly­mais, ku­riuos mes pa­tei­kė­me Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai, (…) mums ta su­ma bū­tų iki 250 pa­bė­gė­lių. Ir to­kį kie­kį aš siū­ly­siu Vy­riau­sy­bei pri­im­ti Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu ki­tą sa­vai­tę“, - tre­čia­die­nį Vil­niu­je žur­na­lis­tams sa­kė ša­lies va­do­vė.

Jos tei­gi­mu, to­kie pa­skai­čia­vi­mai gau­ti su­da­rius for­mu­lę, į ją įtrau­kiant gy­ven­to­jų skai­čių ir ša­lies bend­rą­jį vi­daus pro­duk­tą. Tuo me­tu pre­zi­den­tė sa­kė, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos for­mu­lė, pa­gal ku­rią pa­skai­čiuo­ta, jog Lie­tu­va tu­rė­tų pri­im­ti iki 710 pa­bė­gė­lių, yra „sun­kiai su­pran­ta­ma“.

Taip pat ša­lies va­do­vė kal­bė­jo, kad pa­sy­viai pers­kirs­ty­ti pa­bė­gė­lius yra „ne­tei­sin­gas ir ne­tiks­lin­gas“ im­ig­ra­ci­jos prob­le­mos spren­di­mo bū­das.

„Vi­sos Af­ri­kos vis tiek į Eu­ro­pą ne­per­kel­si­me“, - sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

„Ma­to­me ryš­kius ir aiš­kius po­žy­mius, kad tai yra kon­tra­ban­dos vers­lo po­žy­miai, to­dėl pa­sy­viai rea­guo­da­mi ir tik skirs­ty­da­mi žmo­nes po Eu­ro­pą tik ska­tin­tu­mė­me to­kio vers­lo kles­tė­ji­mą“, - pri­dū­rė ji.

Pre­zi­den­tė pa­kar­to­jo, kad Lie­tu­va pa­si­sa­ko už sa­va­no­riš­ką da­ly­va­vi­mą pa­bė­gė­lių pa­skirs­ty­me.

Spren­džiant mig­ran­tų kri­zę Vi­dur­že­mio jū­ro­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja siū­lo į Lie­tu­vą per­kel­ti iki 710 pa­bė­gė­lių.

Į Lie­tu­vą, jai su­ti­kus, iš tre­čių­jų ša­lių tu­rė­tų bū­ti per­kel­ti 207 pa­bė­gė­liai. Dar 503 pra­šy­mus, ten­kan­čius dau­giau­siai pa­bė­gė­lių pri­iman­čiai Grai­ki­jai ir Ita­li­jai, Lie­tu­va tu­rė­tų iš­nag­ri­nė­ti per dve­jus me­tus.