Prezidentė: Lietuva atsilieka pagal paslaugas vyresniems žmonėms
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, an­tra­die­nį ap­si­lan­kiu­si Dot­nu­vos slau­gos na­muo­se, par­agi­no sa­vi­val­dy­bes bei So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ją se­ne­lių prie­žiū­rai rei­ka­lin­gas pa­slau­gas plė­to­ti at­si­sa­kant ins­ti­tu­ci­nės vai­kų glo­bos.

„Vi­sos sa­vi­val­dy­bės ir nau­ji me­rai, ku­rie da­bar iš­rink­ti, ši­ta­me re­gio­ne taip pat, kvie­čiu jus dar kar­tą pa­si­žiū­rė­ti į sa­vo re­gio­nus, į sa­vo sa­vi­val­dy­bes, ir pa­sis­teng­ti, kad jū­sų sa­vi­val­dy­bė­se vai­kų lik­tų vis ma­žiau glo­bos na­muo­se, o se­no­liai, ku­riems rei­kia pa­gal­bos, su­lauk­tų jos vi­si“, - žur­na­lis­tams sa­kė pre­zi­den­tė.

Anot Lie­tu­vos va­do­vės, so­cia­li­nės pa­slau­gos, ku­rios tu­rė­tų pa­siek­ti vy­res­nio am­žiaus žmo­nes, Lie­tu­vo­je yra per men­kai iš­plė­to­tos.

„To­kių žmo­nių Lie­tu­vo­je vis dau­giau, mū­sų vi­suo­me­nė sens­ta, o to­kių pa­slau­gų, ypač prie­žiū­ros ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms, ti­krai ne­pa­kan­ka. Šiuo me­tu pa­na­šiuo­se na­muo­se mes tu­ri­me tik apie 5 tūkst. žmo­nių, 16 tūkst. žmo­nių Lie­tu­vos pri­žiū­ri­mi na­muo­se (...). Tai yra lyg­muo, kaip to­li mes dar at­si­li­kę tei­kiant to­kias pa­slau­gas“, - dės­tė D.Gry­baus­kai­tė. Ji pa­brė­žė, kad Va­ka­rų Eu­ro­po­je ga­li­my­bę gau­ti pa­slau­gas spe­cia­liuo­se prie­žiū­ros įstai­go­se tu­ri apie 6-7 proc. se­no­lių, tuo me­tu Lie­tu­vo­je - tik apie 1 proc. vy­res­nių nei 65 me­tai gy­ven­to­jų.

„Vals­ty­bės so­cia­li­nės po­li­ti­kos pri­ori­te­tai tu­ri keis­tis. Pa­žei­džia­miau­siems žmo­nėms tu­ri­me už­ti­krin­ti rei­kia­mą pa­gal­bą – bū­ti­na di­din­ti ko­ky­biš­kų pa­slau­gų tei­ki­mą ir prie­žiū­rą se­ny­vo am­žiaus žmo­nėms, ne­įga­lie­siems, ma­žin­ti vai­kų glo­bos na­mų, pa­leng­vin­ti glo­bą ir įsi­vai­ki­ni­mą. Ge­bė­ji­mas pa­si­rū­pin­ti sa­vo silp­niau­siais – bran­džios vals­ty­bės po­žy­mis“, – Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­ma ša­lies va­do­vė.

Se­nų žmo­nių glo­bos įstai­gų Lie­tu­vo­je yra 102, di­des­nė da­lis stei­gė­jų – sa­vi­val­dy­bės, ki­ta yra įstei­gu­sios vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos, re­li­gi­nės bend­ruo­me­nės, pri­va­tūs as­me­nys, vals­ty­bė.

Pa­sak Pre­zi­den­tū­ros, šio­je sri­ty­je, be vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių, ga­lė­tų ne­ma­žai nu­veik­ti ir ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos bei sa­va­no­riai, ypač jau­ni žmo­nės, ku­rie ga­lė­tų bū­ti nuo­la­ti­niai vy­res­nių ir ne­įga­lių žmo­nių tal­ki­nin­kai.