Prezidentė: laisvas žodis stiprina valstybę
Mi­nint Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­ną pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė kvie­čia pa­gerb­ti ir pri­si­min­ti tuos žmo­nes, ku­rie sa­vo lais­vės ar ne­tgi gy­vy­bės kai­na gy­nė ir sau­go­jo mū­sų di­dį­jį tur­tą – uni­ka­lią gim­tą­ją kal­bą.

„Ar­tė­jan­tis vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tis pri­me­na, kaip at­gau­ta lie­tu­viš­ka spau­da ža­di­no tau­ti­nę sa­vi­mo­nę ir at­kak­liai žings­nis po žings­nio ve­dė Lie­tu­vą į Va­sa­rio 16-ąją“, – sa­ko­ma ša­lies va­do­vės svei­ki­ni­me.

Pre­zi­den­tė taip pat at­krei­pė dė­me­sį į ži­niask­lai­dos bend­ruo­me­nės iš­skir­ti­nę par­ei­gą pi­lie­ti­nei vi­suo­me­nei, į ne­leng­vą žur­na­lis­tų dar­bą ir at­sa­ko­my­bę, tar­nau­jant pro­fe­si­nei par­ei­gai ir lai­kan­tis gar­bin­gos, etiš­kos žur­na­lis­ti­kos rei­ka­la­vi­mų.

„Lais­vas žo­dis yra ne­pa­mai­no­mas gink­las in­for­ma­ci­nia­me ka­re, ko­vo­jant su prieš­iš­ka pro­pa­gan­da, už­ker­tant ke­lią siau­riems par­ti­niams, no­menk­la­tū­ri­niams ar ko­mer­ci­niams in­te­re­sams. Ta­čiau Pa­sau­lio ži­niask­lai­dos in­dek­se Lie­tu­va šie­met smuk­te­lė­jo dar vie­na po­zi­ci­ja ir da­bar uži­ma tik 36 vie­tą. Kaip vie­ną pa­grin­di­nių prie­žas­čių eks­per­tai įvar­di­ja stam­bio­jo vers­lo in­te­re­sų ke­lia­mą ri­zi­ką“, – pa­brė­žė D.Gry­baus­kai­tė.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, su­si­rū­pi­ni­mą di­di­na ir tai, kad vien per pa­sta­ruo­sius ke­le­tą mė­ne­sių bū­ta ne vie­no mė­gi­ni­mo įsta­ty­mų pa­tai­so­mis ri­bo­ti žur­na­lis­tų vei­ki­mo lais­vę.

„Nep­rik­lau­so­mas lais­vas žo­dis, įtvir­ti­nan­tis de­mo­kra­ti­jos ir lais­vės pri­nci­pus, kri­ti­nę min­tį ir at­vi­ru­mą, Lie­tu­vai bu­vo ir bus ne­gin­či­ja­ma ver­ty­bė, stip­ri­nan­ti vals­ty­bę“, – ra­šo­ma ša­lies va­do­vės svei­ki­ni­me.

Ge­gu­žės 7 die­ną Lie­tu­va tra­di­ciš­kai mi­ni Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­ną. Lie­tu­vo­je po 1863 me­tų su­ki­li­mo ca­ri­nės Ru­si­jos spren­di­mu bu­vo užd­raus­ta lie­tu­viš­ka spau­da lo­ty­niš­kais raš­me­ni­mis. Šis drau­di­mas ga­lio­jo 1864–1904 me­tais.