Prezidentė: labai sunku tikėti Rusijos nuoširdumu
Jung­ti­nių Tau­tų ren­gi­niuo­se Niu­jor­ke da­ly­vau­jan­ti Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko, kad at­siž­vel­giant į si­tua­ci­ją Ukrai­no­je, yra „la­bai su­nku“ ti­kė­ti Ru­si­jos nuo­šir­du­mu, Mask­vai kal­bant apie tai­kos ini­cia­ty­vas Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se.

„Va­ka­rai vi­sa­da bu­vo už tai­ką ir de­mo­kra­ti­ją. Jie įro­dė sa­vo vi­su is­to­ri­niu vys­ty­mu­si. Na o jei­gu kal­ba­me apie mū­sų kai­my­nę, tai iš­ties jos tai­kin­gu­mą ma­to­me šian­dien ry­tų Ukrai­no­je, ma­tė­me Kry­me, ma­to­me ki­to­se pa­sau­lio da­ly­se“, - sa­kė pre­zi­den­tė gar­so įra­še, ku­rį pir­ma­die­nį iš­pla­ti­no Pre­zi­den­tū­ra.

„Pa­si­ti­kė­ti ša­li­mi, ku­ri pa­ti vyk­do ag­re­sy­vią ne tik po­li­ti­ką, bet ir ka­ri­nius veiks­mus ir pa­ti da­ly­vau­ja ag­re­sy­viai ki­tos ša­lies te­ri­to­ri­jo­je, ti­kė­ti ša­li­mi, kad ji ga­li at­neš­ti kam nors tai­ką ar­ba tu­ri nuo­šir­džius ke­ti­ni­mus kaž­ką su­tai­ky­ti ar­ba at­neš­ti tai­ką, iš ti­krų­jų bū­tų la­bai su­nku“, – tei­gė D.Gry­baus­kai­tė.

Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas Jung­ti­nių Tau­tų Ge­ne­ra­li­nė­je Asamb­lė­jo­je ke­ti­na pri­sta­ty­ti sa­vo vi­zi­ją dėl bend­ros koa­li­ci­jos prieš „Is­la­mo vals­ty­bės“ gru­puo­tę. Prieš ren­gi­nius Niu­jor­ke Mask­va su­stip­ri­no ka­ri­nę par­amą Si­ri­jos pre­zi­den­tui Bas­ha­rui al As­sa­dui, ku­rį Va­ka­rai kal­ti­na ka­ro nu­si­kal­ti­mais ir ra­gi­na pa­si­trauk­ti iš val­džios. Prieš „Is­la­mo vals­ty­bės“ gru­puo­tę ko­vo­ja tiek B.As­sa­das, tiek Va­ka­rų su­bur­ta koa­li­ci­ja.

D.Gry­baus­kai­tė pir­ma­die­nio in­ter­viu taip pat par­agi­no re­for­muo­ti Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bą, sa­ky­da­ma, kad ji ta­po „Ru­si­jos įkai­te“ dėl nau­do­ja­mos ve­to tei­sės. Kaip pa­vyz­džius pre­zi­den­tė pa­mi­nė­jo Mask­vos spren­di­mą ve­tuo­ti Jung­ti­nių Tau­tų re­zo­liu­ci­ją, pa­gal ku­rią tu­rė­jo bū­ti įkur­tas tri­bu­no­las, per­se­kio­sian­tis kal­tuo­sius dėl pra­ei­tais me­tais Ukrai­nos ry­tuo­se įvy­ku­sios oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ lėk­tu­vo ka­tas­tro­fos, taip pat Ru­si­jos ve­to spren­di­mui Sreb­re­ni­cos žu­dy­nes pa­skelb­ti ge­no­ci­du.

„Sau­gu­mo Ta­ry­ba ta­po Ru­si­jos įkai­te, kai rei­kia spręs­ti klau­si­mus to­kius svar­bius kaip ge­no­ci­do pa­mi­nė­ji­mas ar­ba jo įver­ti­ni­mas, kaip lėk­tu­vo nu­mu­ši­mas – tos re­zo­liu­ci­jos, ku­rios tu­rė­jo įneš­ti aiš­ku­mo, ku­rios tu­rė­jo už­ti­krin­ti tei­sin­gu­mą bu­vo blo­kuo­ja­mos“, – sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Apie lėk­tu­vo ka­tas­tro­fos ty­ri­mą ga­li bū­ti kal­ba­ma ir Niu­jor­ke vyk­sian­čia­me ren­gi­ny­je apie tei­sin­gu­mo už­ti­kri­ni­mą spren­džiant tarp­tau­ti­nius konf­lik­tus, ku­rį kar­tu or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vos pre­zi­den­tė ir Ny­der­lan­dų ka­ra­lius Vil­ja­mas Alek­san­de­ris.