Prezidentė kviečia vienytis naujų grėsmių akivaizdoje
Lie­tu­vai tre­čia­die­nį šven­čiant ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-ąsias me­ti­nes, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė par­agi­no lie­tu­vius bū­ti vie­nin­gus nau­jų grės­mių aki­vaiz­do­je.

Iš­kil­min­ga­me mi­nė­ji­me is­to­ri­nė­je Sei­mo sa­lė­je, ša­lies va­do­vė sa­kė, kad „lais­vę gy­nu­si ir iš­ko­vo­ju­si kar­ta šian­dien yra pa­vyz­dys jau­ni­mui“.

„Tų me­tų vie­ny­bės jė­ga ta­po le­gen­da. To­kios pa­čios jė­gos mums rei­kia ir šian­dien, po ket­vir­čio am­žiaus. Kai gink­lų žvan­gė­ji­mo ai­das sklin­da iš tos pa­čios pu­sės. Kai lais­vės bal­są mė­gi­na­ma nu­til­dy­ti šū­viais. Kai ne tik iš­ori­nės, bet ir vi­di­nės jė­gos sie­kia skal­dy­ti, men­kin­ti ir tem­dy­ti lais­vės švie­są. Stip­rūs bū­si­me tiek, kiek bū­si­me vie­nin­gi“, - kal­bė­jo pre­zi­den­tė.

Apie „im­pe­ri­jos“ ke­lia­mą grės­mę, tie­sio­giai ne­mi­nė­da­mas Ru­si­jos, tre­čia­die­nį kal­bė­jo ir pir­ma­sis po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo vals­ty­bės va­do­vas Vy­tau­tas Lands­ber­gis, par­agi­nęs ruo­štis gin­tis, o ne­sik­liau­ti vien „iš­si­gan­du­siais bi­čiu­liais eu­ro­pie­čiais“.

„Jei bep­ro­čių ag­re­si­ja ne­sus­tab­do­ma ir im­pe­ri­ja ei­na at­gal į bu­vu­sias ko­lo­ni­jas, mū­sų sėk­mės is­to­ri­ja ga­li virs­ti lai­ki­nos sėk­mės is­to­ri­ja, ku­ri bus ver­čia­ma pe­le­nais, o iš­si­gan­dę bi­čiu­liai eu­ro­pie­čiai net pa­tars ne­sip­rie­šin­ti už­puo­li­kui, mat pa­sau­ly­je esą svar­bes­nių da­ly­kų, taip sa­kys - svar­bes­nių nei lais­vė ir tei­sin­gu­mas. Bet ir iš pra­džių, ir vi­sa­dos mes esa­me tie, ku­rie tu­rim ką pa­sa­ky­ti. Rei­kia reng­tis gin­ti ži­lą tė­vą ir my­li­mą mo­čiu­tę ir ma­žą se­su­tę“, - sa­kė V.Lands­ber­gis.

Is­to­ri­nio at­sis­ky­ri­mo nuo So­vie­tų Są­jun­gos mi­nė­ji­me tre­čia­die­nį taip pat da­ly­va­vo prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, ka­den­ci­ją bai­gęs pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus, Is­lan­di­jos pre­zi­den­tas, Da­ni­jos, Es­ti­jos Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Mol­do­vos, Šve­di­jos par­la­men­tų pir­mi­nin­kai.

Kiek vė­liau prie par­la­men­to vy­ko tri­jų Bal­ti­jos vė­lia­vų pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja ir ei­se­na iki Ka­ted­ros aikš­tės.

Šven­tės pro­ga Vil­niaus ro­tu­šė­je or­ga­ni­zuo­ja­ma aps­kri­to­jo sta­lo dis­ku­si­ja apie is­to­ri­jos pa­mo­kas ir da­bar­ties iš­šū­kius, jo­je da­ly­vaus po­li­ti­kai iš Bal­ti­jos ir Šiau­rės ša­lių, Len­ki­jos, Ukrai­nos bei Jung­ti­nių Vals­ti­jų.

Kau­ne iš­kil­min­gas mi­nė­ji­mas tra­di­ciš­kai vy­ko vi­dur­die­nį Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus so­de­ly­je. Uos­ta­mies­čio At­gi­mi­mo aikš­tė­je po­piet klai­pė­die­čiai kvie­čia­mi pa­puoš­ti Ge­di­mi­nai­čių stul­pus mo­ki­nių nu­pin­to­mis drau­gys­tės apy­ran­kė­mis.

Va­ka­re šven­ti­niai kon­cer­tai vyks Vil­niaus Ka­ted­ros aikš­tė­je, Kau­no Žal­gi­rio ir Klai­pė­dos Švy­tu­rio are­no­se.

V.Lands­ber­gio va­do­vau­ja­ma Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba, vė­liau pa­va­din­ta At­ku­ria­muo­ju Sei­mu, Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­sta­ty­mo ak­tą pri­ėmė 1990 me­tų ko­vo 11-osios va­ka­rą. Taip prieš ket­vir­tį am­žiaus Lie­tu­va ta­po pir­mą­ja so­vie­ti­ne res­pub­li­ka, at­sis­ky­ru­sia nuo Mask­vos. Šis žings­nis sva­riai pri­si­dė­jo prie So­vie­tų Są­jun­gos ir vi­sos ko­mu­nis­ti­nės sis­te­mos žlu­gi­mo.

Pri­sie­kė 300 šaulių

Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną iš­kil­min­gai pri­sie­kė dau­giau nei 300 nau­jų šau­lių.

Prie­sai­kos ce­re­mo­ni­ja vy­ko ant Ge­di­mi­no kal­no sos­ti­nė­je bei ki­tuo­se mies­tuo­se vi­so­je Lie­tu­vo­je, tre­čia­die­nį pra­ne­šė Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga.

Tarp nau­jo­kų, ku­rie da­vė šau­lio prie­sai­ką, yra įvai­raus am­žiaus ir pro­fe­si­jų at­sto­vų, tarp jų – ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

„Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga yra pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės pa­grin­das, to­dėl džiu­gu, kad tę­siant tar­pu­ka­rio tra­di­ci­jas, jos vaid­muo tam­pa vis la­biau ma­to­mas, o į LŠS gre­tas sto­ja žy­mūs po­li­ti­kai, vals­ty­bės tar­nau­to­jai ir vi­suo­me­nės vei­kė­jai. Tai ne tik par­ama Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gai, bet ir as­me­ni­nis pa­vyz­dys“, - tei­gė Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos va­das ats.plk.ltn. Liu­das Gum­bi­nas.

Pra­ne­ši­me spau­dai jis pa­brė­žė, kad spar­tus Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos gre­tų au­gi­mas ir vis ak­ty­ves­nė šau­lių veik­la ro­do, kad pa­trio­tiz­mas ir kraš­to ap­sau­ga mū­sų vi­suo­me­nei nė­ra tik tuš­čios fra­zės, to­dėl są­jun­ga re­mia Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bos siū­ly­mą pen­ke­riems me­tams grą­žin­ti šauk­ti­nius.

Anks­čiau są­jun­gos va­das yra iš­sa­kęs kri­ti­nių pa­sta­bų apie šauk­ti­nių grą­ži­ni­mą.

Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga yra sa­va­no­riš­ka pi­lie­ti­nio ug­dy­mo ir pi­lie­ti­nės sa­vi­gy­nos vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri da­bar vie­ni­ja dau­giau kaip 8 tūkst. na­rių. Per­nai į są­jun­gos gre­tas įsto­jo maž­daug tūks­tan­tis pi­lie­čių.