Prezidentė kviečia „valstiečių“ ir konservatorių lyderius
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pra­ne­šė pir­ma­die­nį kvie­čian­ti su­si­tik­ti lai­mė­ju­sių rin­ki­mus par­ti­jų ly­de­rius – 56 na­rių frak­ci­ją Sei­me už­si­ti­kri­nu­sios Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ir 31 man­da­tą iš­ko­vo­ju­sios Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų va­do­vus.

„Bū­ti­na at­kur­ti su­griau­tą pa­si­ti­kė­ji­mą Sei­mu ir Vy­riau­sy­be ir už­ti­krin­ti, kad Lie­tu­va tu­rė­tų val­džią, dir­ban­čią žmo­nėms. Šian­dien kvie­čiu su­si­tik­ti ir ap­tar­ti vals­ty­bės at­ei­ties dau­giau­sia bal­sų rin­ki­muo­se lai­mė­ju­sių par­ti­jų ly­de­rius“, – ra­šo­ma ko­men­ta­re, ku­rį pir­ma­die­nio ry­tą BNS per­da­vė pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Su­si­ti­ki­mas su „vals­tie­čių“ ly­de­riais Pre­zi­den­tū­ro­je vyks 11 val., su­si­ti­ki­mas su kon­ser­va­to­rių ly­de­riais – 12 val.

Pa­sak pre­zi­den­tės, Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tai ro­do, kad žmo­nės no­ri es­mi­nių per­mai­nų.

„An­tra­sis rin­ki­mų tu­ras pa­tvir­ti­no, kad žmo­nės no­ri es­mi­nių per­mai­nų. Dau­ge­ly­je apy­gar­dų po­li­ti­kos sen­bu­vius pa­kei­tė nau­ji vei­dai – tai reiš­kia po­ky­čius Lie­tu­vos po­li­ti­nia­me že­mė­la­py­je,“ – tei­gia ša­lies va­do­vė.

Ji pa­svei­ki­no rin­ki­mus lai­mė­ju­sią Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą (LVŽS), lin­kė­da­ma „at­sa­kin­gų spren­di­mų, ku­rie at­liep­tų žmo­nių lū­kes­čius“.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, LVŽS an­tra­ja­me rin­ki­mų tu­re lai­mė­jo 35 man­da­tus, pir­ma­ja­me tu­re dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je lai­mė­jo 19 man­da­tų Sei­me, prie vals­tie­čių man­da­tų taip pat su­muo­ja­mi du sa­ve iš­si­kė­lę kan­di­da­tai, at­sto­vau­jan­tys Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai.

LVŽS pir­mi­nin­ko įvar­di­ja­mi po­ten­cia­lūs koa­li­ci­jos par­tne­riai Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai po an­tro­jo tu­ro už­si­ti­kri­no 31 vie­tą Sei­me, ki­ti ga­li­mi par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai – 17 man­da­tų.