Prezidentė kviečia telktis sprendžiant socialines problemas
Vy­riau­sy­bės na­rius pri­ėmu­si pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pir­ma­die­nį par­agi­no su­si­telk­ti spren­džiant smur­to šei­mo­se, al­ko­ho­liz­mo, sa­vi­žu­dy­bių ir pa­ty­čių prob­le­mas, ta­čiau eks­per­tai abe­jo­ja, ar ar­ti­miau­siu me­tu pa­vyks įveik­ti iš­šū­kius so­cia­li­nė­je sri­ty­je.

„Smur­tas, sa­vi­žu­dy­bės, pa­ty­čios ir įvai­rios pri­klau­so­my­bės, tarp jų – ir al­ko­ho­liz­mas – tai yra iš­šū­kis vi­sai Vy­riau­sy­bei“, – po su­si­ti­ki­mo su mi­nis­trų ka­bi­ne­tu Pre­zi­den­tū­ro­je žur­na­lis­tams sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Ji ra­gi­no Sei­mą „su­vie­ni­jus jė­gas“ pri­im­ti Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mą, nu­ma­ty­ti ins­ti­tu­ci­jų at­sa­ko­my­bes dir­bant su so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­mis, taip pat „in­ves­tuo­ti dau­giau į psi­chi­nę svei­ka­tą“, spar­čiau įgy­ven­din­ti glo­bos na­mų pert­var­ką.

„No­rė­čiau pa­siū­ly­ti vi­siems mums iš­si­kel­ti sau už­duo­tį: Lie­tu­va be vai­kų glo­bos na­mų. Tai ga­li­me pa­da­ry­ti, nes jau tu­ri­me pa­vyz­džių tiek Drus­ki­nin­kuo­se, tiek Aly­tu­je, kur sis­te­ma vei­kia ge­rai ir, pa­vyz­džiui, Drus­ki­nin­kuo­se nė­ra glo­bos na­mų. Kai ku­rios ša­lys ap­link mū­sų re­gio­ną taip pat to­kią už­duo­tį spren­džia. Lie­tu­va tai ga­li pa­da­ry­ti, rei­kia tik su­pras­ti, kad tai yra svar­bu ir pa­dė­ti mū­sų vai­kams aug­ti šei­mo­se ir bū­ti ne­skriau­džia­miems“, – sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius po su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te ža­dė­jo, kad Vy­riau­sy­bė su­kurs veiks­mų pla­nus skir­tin­goms prob­le­moms spręs­ti.

„Y­ra jau nu­ma­ty­tas aiš­kus veiks­mų pla­nas, įpa­rei­go­jant (...) iki va­sa­rio 10 die­nos par­uoš­ti aiš­kų veiks­mų pla­ną, ku­ria­me bū­tų nu­ma­ty­tas koor­di­na­vi­mas ho­ri­zon­ta­liuo­ju pri­nci­pu tarp šių ins­ti­tu­ci­jų, kaip są­vei­kau­ti su sa­vi­val­dy­bė­mis, su se­niū­ni­jo­mis, su vie­tos bend­ruo­me­nė­mis, kad to­kių at­ve­jų ne­pa­si­kar­to­tų, kas įvy­ko Kė­dai­nių ra­jo­ne“, – sa­kė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Prem­je­ras pa­ti­ki­no, kad iki va­sa­rio vi­du­rio at­ski­ros mi­nis­te­ri­jos Vy­riau­sy­bei tu­rės pa­teik­ti ir veiks­mų pla­nus dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ma­ži­ni­mo.

„Y­ra pa­ves­ta ei­lei mi­nis­te­ri­jų iki va­sa­rio vi­du­rio kon­kre­čiai par­uoš­ti veiks­mų pla­nus, ku­rie bus pri­sta­ty­ti Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je ir bus nu­ma­ty­tos kon­kre­čios prie­mo­nės, kaip mes su šiuo blo­giu ar­ti­miau­siu me­tu ruo­šia­mės ko­vo­ti. Ti­kriau­siai ži­no­te, kad yra su­kur­tas Vals­ty­bi­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo fon­das, ku­ria­me yra 2016 me­tais nu­ma­ty­ta 1,3 mln. eu­rų, Svei­ka­tos ap­sau­gos min­si­te­ri­ja yra par­uo­šu­si ir pro­jek­tą dėl pri­va­lo­mo al­ko­ho­liz­mo gy­dy­mo“, – var­di­jo Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to po­li­to­lo­gas Liu­tau­ras Gu­džins­kas pre­zi­den­tės su­si­ti­ki­mą su Vy­riau­sy­be va­di­na pro­gi­niu. Jo tei­gi­mu, vie­nin­te­lė so­cia­li­nė sri­tis, kur spren­di­mų ga­li­ma ti­kė­tis, yra vai­kų glo­bos sis­te­mos pert­var­ka.

„Ga­li­ma ati­duo­ti duo­klę pre­zi­den­tei, kad ji šiuos klau­si­mus (dėl vai­kų na­mų) kė­lė per vi­są sa­vo ka­den­ci­ją, bet dau­giau kaž­ko aiš­kaus nė­ra: ji pa­ti ne­se­niai bu­vo su­si­pai­nio­ju­si, gal­būt da­bar ban­do tai iš­ly­gin­ti, kal­ba at­sar­giau ir so­li­džiau, bet tai yra ap­si­ri­bo­ji­mas bend­ro­mis fra­zė­mis“, – BNS sa­kė po­li­to­lo­gas.

Jis abe­jo­jo, ar pre­zi­den­tės ir prem­je­ro ke­lia­mi tiks­lai ga­lė­tų bū­ti įgy­ven­din­ti dar šie­met.

„Tai yra pro­gi­nis su­si­ti­ki­mas su Vy­riau­sy­be, pa­ban­dant pa­de­mons­truo­ti, kad pre­zi­den­tei rū­pi vi­si tie da­ly­kai. Vy­riau­sy­bė, A.But­ke­vi­čius ly­giai taip pat ta­da ati­ta­ria. Bet kad tai bū­tų kaž­koks le­mian­tis lū­žis, ku­ris reikš­tų per­mai­nas šiais me­tais – ne­drįs­čiau to prog­no­zuo­ti“, – tvir­ti­no L.Gu­džins­kas.