Prezidentė: kas betiki šios valdančiosios daugumos pažadais
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko, kad Dar­bo ko­dek­so ne­pa­ko­re­ga­vęs Sei­mas ne­tę­si pa­ža­dų.

„Aš tie­siog ma­nau, kad vi­si mes, žiū­ro­vai da­bar to pa­ža­dų spek­tak­lio, ver­ti­na­me vie­no­dai – na kas be­ti­ki šios val­dan­čio­sios dau­gu­mo pa­ža­dais?“, – žur­na­lis­tams tre­čia­die­nį sa­kė Suo­mi­jo­je vie­šin­ti pre­zi­den­tė.

Sei­me an­tra­die­nį pri­trū­ko bal­sų, kad Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos sku­bos tvar­ka. Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą, per įsta­ty­mo pri­ėmi­mą sa­vo va­lią par­eikš­ti tu­ri ne ma­žiau kaip pu­sė, tai yra ne ma­žiau nei 71 par­la­men­ta­ras, bet tuo me­tu re­gis­tra­vo­si 64 Sei­mo na­riai, to­dėl pa­tai­sų pri­im­ti ne­pa­vy­ko.

Už siū­lo­mas pa­tai­sas bal­sa­vo įvai­rioms frak­ci­joms pri­klau­san­tys 63 Sei­mo na­riai, įskai­tant ir prem­je­rą, su­si­lai­kė vie­nin­te­lis kon­ser­va­to­rius Pra­nas Žei­mys, bal­suo­jan­čių­jų prieš ne­bu­vo.

Vie­na svar­biau­sių Sei­mo pri­ima­mų pa­tai­sų tu­rė­jo bū­ti ne­nus­ta­ty­tos apim­ties dar­bo su­tar­čių rū­šių at­si­sa­ky­mas. Taip pat ke­tin­ta pri­tar­ti Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos siū­ly­mui nu­sta­ty­ti, kad abe­jo­jant dėl dar­bo san­ty­kius reg­la­men­tuo­jan­čių su­tar­čių są­ly­gų, jos bū­tų aiš­ki­na­mos dar­buo­to­jų nau­dai, ir ki­tus pa­kei­ti­mus.

Sei­mas an­tra­die­nį taip pat ban­dė ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka dar vie­nam šil­dy­mo se­zo­nui – iki 2017 me­tų bir­že­lio 1-osios – pra­tęs­ti PVM leng­va­tos šil­dy­mui ga­lio­ji­mą, ta­čiau ir šiam spren­di­mui pri­im­ti pri­trū­ko par­la­men­ta­rų. Svars­ty­mo sta­di­jo­je pa­tai­sas pa­lai­kė vi­si 30 iš 140 Sei­mo sa­lė­je li­ku­sių na­rių.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pri­pa­ži­no, kad leng­va­tos šil­dy­mui Sei­me ne­pa­vy­ko pra­tęs­ti, nes da­lis par­la­men­ta­rų už­sii­ma rin­ki­mi­nė­mis agi­ta­ci­jo­mis ir ne­da­ly­va­vo po­sė­dy­je. Tuo me­tu Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos va­do­vas, opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius tvir­ti­no, kad daug kon­ser­va­to­rių an­tra­die­nį va­ka­re Sei­mo po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vo, nes „tu­ri daug ki­tų svar­bių įsi­pa­rei­go­ji­mų“, o jis pats tuo me­tu bu­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos kon­fe­ren­ci­jo­je.

Sei­mo va­do­vė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, jog ki­ta­me Sei­mo po­sė­dy­je PVM leng­va­ta šil­dy­mui bus pra­tęs­ta, tuo me­tu A.But­ke­vi­čius tei­gia, kad bet ku­riuo at­ve­ju ge­riau PVM leng­va­tą bū­tų pra­tęs­ti kar­tu su biu­dže­to pro­jek­tu, o ne at­ski­rai.

Fi­nan­sų mi­nis­trė Ra­sa Bud­ber­gy­tė BNS an­tra­die­nį sa­kė, kad iš vis per me­tus ši leng­va­ta biu­dže­tui kai­nuo­ja 47 mln. eu­rų, o jei­gu Sei­mas jos ga­lio­ji­mą pra­tęs dar be­veik pus­me­čiui biu­dže­tas ne­gaus 32 mln. eu­rų pa­pil­do­mų pa­ja­mų.

Šiuo me­tu leng­va­ti­nis PVM šil­dy­mui sie­kia 9 proc., o stan­dar­ti­nis ta­ri­fas – 21 pro­cen­tą.