Prezidentė kaltina Vyriausybę neveiklumu pertvarkant globos namus
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tre­čia­die­nį ap­kal­ti­no Vy­riau­sy­bę ne­veik­lu­mu vyk­dant glo­bos na­mų pert­var­ką, sa­ky­da­ma, kad val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je tam trūks­ta po­li­ti­nės va­lios ir su­pra­ti­mo.

Si­tua­ci­ją pa­va­di­nu­si „vi­siš­kai ne­to­le­ruo­ti­na“, pre­zi­den­tė tei­gė, kad „tai yra vi­sos val­dan­čio­sios dau­gu­mos ir vy­riau­sy­bės at­sa­ko­my­bė“.

„Toks vaiz­das, kad ši vy­riau­sy­bė su­ge­ba tik ko­mi­si­jas kur­ti, kal­bė­ti, dis­ku­tuo­ti, ža­dė­ti, ir nie­ko ne­da­ry­ti. Svar­bu temp­ti lai­ką“, – LRT ra­di­jui tre­čia­die­nį sa­kė D. Gry­baus­kai­tė.

Tai ša­lies va­do­vė sa­kė pra­ėjus die­nai po to, kai Vi­li­jam­po­lės so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se žu­vo pro lan­gą iš­kri­tęs 11 me­tų ber­niu­kas.

Tir­ti ne­lai­mę su­da­ry­ta ko­mi­si­ja, ji iš­va­das pa­teiks iki rugp­jū­čio 31 die­nos.

Tai jau ne pir­mas in­ci­den­tas Vi­li­jam­po­lės so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se. Juo­se šie­met mi­rė mais­tu užsp­rin­gu­si glo­bo­ti­nė, o po in­ter­ne­te pa­skelb­tų vaiz­do įra­šų tei­sė­sau­ga pra­dė­jo ty­ri­mą dėl ga­li­mo smur­to įstai­go­je.

Pa­sak pre­zi­den­tės, to­kio dy­džio glo­bos na­mai yra so­vie­ti­nis re­lik­tas, ku­rį bū­ti­na nai­kin­ti.

„Tai la­bai skaus­min­gas įvy­kis, dar kar­tą pri­me­nan­tis, kad su glo­bos na­mais Lie­tu­vo­je la­bai blo­gai, ypač su vai­kų, ku­rie tu­ri svei­ka­tos su­tri­ki­mų ir prob­le­mų, glo­bos na­mais. Vi­li­jam­po­lės glo­bos na­mai yra ti­piš­kas so­vie­ti­nės so­cia­li­nės glo­bos na­mų pa­vyz­dys. Prob­le­mų bu­vo ir anks­čiau, bet po kal­bų, įvai­rių ko­mi­si­jų su­da­ry­mo nie­kuo ne­si­bai­gė“, – sa­kė D. Gry­baus­kai­tė.

„Čia tu­ri­me per 200 žmo­nių, iš jų 47 vai­kai ir net 166 su­au­gę. Va­ka­ruo­se to­kių glo­bos na­mų, ypač ne­įga­lių­jų, tu­rin­čių psi­chi­kos su­tri­ki­mus ir pro­to ne­ga­lią, nė­ra, bū­na tarp 10 ir 20 žmo­nių, nes tik taip ga­li­ma už­ti­krin­ti slau­gą ir prie­žiū­rą (...). Rei­kia bū­ti­nai skai­dy­ti, ne­ga­li bū­ti to­kių mons­trų, jau se­niai apie tai kal­ba­ma“, – kal­bė­jo pre­zi­den­tė ir pri­dū­rė: „Tai vi­siš­kai ne­to­le­ruo­ti­na po 25 mū­sų lais­vės ir po 11 me­tų na­rys­tės ES. Tam yra lė­šos ir ga­li­my­bės. Vi­są lai­ką trūks­ta po­li­ti­nės va­lios ir su­pra­ti­mo. Po­li­ti­kai tu­ri pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę“, – tei­gė D. Gry­baus­kai­tė.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, val­džios „po­žiū­rio į vai­kus ir ne­jau­tru­mo ne­be­ga­li­ma pa­slėp­ti, jį ma­to vi­si, ir tai yra tie­sio­gi­nė šios Vy­riau­sy­bės at­sa­ko­my­bė“.

Ko­men­tuo­da­ma glo­bos na­mų di­rek­to­riaus pa­aiš­ki­ni­mą, kad ne­lai­mė įvy­ko dėl kri­ti­nės būk­lės lan­gų, apie ku­riuos in­for­muo­ta mi­nis­te­ri­ja, pre­zi­den­tė at­sa­kė: „Tai yra pa­si­ty­čio­ji­mas, kad ber­niu­kas per jud­rus, to­dėl jis žu­vo. Toks di­rek­to­rius, ku­riam truk­do pa­cien­tai gy­ven­ti ar dirb­ti, ne­tu­ri bū­ti di­rek­to­riu­mi, ir čia jo­kių ty­ri­mų ne­rei­kia“.