Prezidentė Jonines šventė su vasarą dienos centruose leidžiančiais vaikais
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė Jo­ni­nes Pre­zi­den­tū­ros kie­me­ly­je šven­tė su va­sa­rą die­nos cen­truo­se ir lai­ki­nuo­se glo­bos na­muo­se lei­džian­čiais vai­kais. 100 vai­kų at­vy­ko iš įvai­riuo­se ša­lies mies­tuo­se esan­čių pa­grin­di­nių kam­pa­ni­jos „Už sau­gią Lie­tu­vą“ par­tne­rių „Ca­ri­tas“, „Gel­bė­kit vai­kus“ ir Mal­tos or­di­no die­nos cen­trų.

Pa­sak ša­lies va­do­vės, šimt­me­čius gy­vuo­jan­čios va­sa­ros sau­lėg­rį­žos – Ra­sų – šven­tės tra­di­ci­jos, vi­są lai­ką jun­gė žmo­nes, o au­gan­čios gam­tos gy­vy­bė su­teik­da­vo stip­ry­bės ir įkvėp­da­vo vi­sus ge­riems dar­bams, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Su vai­kais su­si­tik­ti ir pa­bend­rau­ti at­vy­ko ir kam­pa­ni­jos am­ba­sa­do­riai. Vai­kai ieš­ko­jo žur­na­lis­to And­riaus Ta­pi­no pa­slėp­to „lo­bio“, pie­šė kar­tu su dai­li­nin­ku Al­gir­du Ga­ta­vec­ku, klau­sė­si Al­gir­do Kauš­pė­do skai­to­mų ei­lių, žai­dė kar­tu su žur­na­lis­te Rū­ta Mi­kel­ke­vi­čiū­te. Šian­dien prie kam­pa­ni­jos am­ba­sa­do­rių bū­rio pri­si­jun­gė ir so­cia­li­nio pro­jek­to „Ne­bi­jok kal­bė­ti“, skir­to ko­vai su smur­tu ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, ini­cia­to­rė žur­na­lis­tė Dai­va Žei­my­tė.

Dau­ge­lis vai­kų Jo­ni­nes šven­tė pir­mą kar­tą sa­vo gy­ve­ni­me. Vi­si kar­tu jie mo­kė­si ku­po­liau­ti, pin­ti Jo­ni­nių vai­ni­kus, klau­sė­si pa­sa­ko­ji­mų apie va­sa­ros sau­lėg­rį­žos šven­tės – Ra­sų – pa­pro­čius. Kar­tu su et­no­mu­zi­ko­lo­ge Li­ja­na Šar­kai­te-Vi­lu­ma ir et­no­kul­tū­rą puo­se­lė­jan­čiu kom­po­zi­to­riu­mi Mar­ti­nu Vi­lu­mu vai­kai dai­na­vo ir šo­ko. Šven­tės da­ly­viai ra­ga­vo lau­ko keps­ni­nė­je kep­tų deš­re­lių, vai­ši­no­si ak­ci­jos am­ba­sa­do­rės žur­na­lis­tės ir ku­li­na­rės Bea­tos ga­mi­na­mais le­dais.