Prezidentė: JK gyvenantiems lietuviams nėra ko baimintis
Le­ga­liai Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je gy­ve­nan­tiems ir dir­ban­tiems lie­tu­viams nė­ra ko bai­min­tis, net kai ša­lis pa­liks Eu­ro­pos Są­jun­gą (ES), sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Le­ga­liai dir­ban­tiems ir le­ga­liai gy­ve­nan­tiems lie­tu­viams nė­ra ko bai­min­tis“, – an­tra­die­nį trans­liuo­ta­me in­ter­viu LRT ra­di­jui sa­kė ša­lies va­do­vė, iš­vyk­da­ma į Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos po­sė­dį.

Pa­sak pre­zi­den­tės, kad ir kaip beį­vyk­tų sky­ry­bos tarp Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės ir ES, jų san­ty­kiai iš­liks ypa­tin­gi, bri­tai tu­rės spe­cia­lų sta­tu­są, bend­ra­dar­biau­da­mi su Bend­ri­ja, kaip tu­ri Nor­ve­gi­ja ir Šve­di­ja.

D.Gry­baus­kai­tė tei­gė, kad bet ko­kiu at­ve­ju Bri­ta­ni­ja liks ar­ti­ma ES eko­no­mi­nei erd­vei.

Ji pri­dū­rė, jog Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė ir to­liau iš­liks svar­bi ša­lių par­tne­rė kaip NA­TO na­rė.

„Ma­ny­ti, kad nu­trūks vi­si ry­šiai, ir Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė nu­plauks kaip sa­la kaž­kur to­li, taip ti­krai ne­nu­tiks. Ji liks ten, kur yra“, – sa­kė pre­zi­den­tė.

D.Gry­baus­kai­tė Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos po­sė­dy­je kar­tu su ES ša­lių ly­de­riais ap­tars pa­dė­tį po bri­tų ap­sisp­ren­di­mo iš­sto­ti iš Bend­ri­jos.

Už Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės pa­si­trau­ki­mą iš ES per re­fe­ren­du­mą bal­sa­vo be­veik 52 proc. bri­tų. Ša­lis ofi­cia­liai dar ne­pra­dė­jo iš­sto­ji­mo pro­ce­dū­ros, o mi­nis­tras pir­mi­nin­kas D.Ca­me­ro­nas sa­kė, kad tai tu­rė­tų da­ry­ti nau­jas Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės prem­je­ras. Jis at­sis­ta­ty­din­ti ža­da ru­de­nį.

Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bo­je taip pat bus ap­tar­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos ir NA­TO bend­ra­dar­bia­vi­mas hib­ri­di­nių grės­mių ir ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos už­kar­dy­mo sri­ty­se.