Prezidentė J. Olekui parodė duris
Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei vie­šai par­eiš­kus, kad į „auk­si­nių šaukš­tų“ skan­da­lą įsi­vė­lęs kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas tu­ri trauk­tis, gau­saus bū­rio par­ti­jos ko­le­gų re­mia­mas so­cial­de­mo­kra­tas at­sa­kė no­rįs as­me­niš­kai iš­girs­ti vals­ty­bės va­do­vės siū­ly­mą.

Prieš ke­lias die­nas užuo­mi­no­mis apie kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro at­sa­ko­my­bę kal­bė­ju­si pre­zi­den­tė va­kar pa­de­mons­tra­vo itin griež­tą po­zi­ci­ją – J. Ole­kas tu­rįs trauk­tis iš pos­to, kad ne­komp­ro­mi­tuo­tų vals­ty­bės. Ta­čiau ša­lies va­do­vė ne­įbau­gi­no mi­nis­tro. So­cial­de­mo­kra­tas par­eiš­kė nie­ka­da ne­me­la­vęs ir pri­dū­rė, kad ne­pa­ma­tuo­ta kri­ti­ka žei­džią jį kaip žmo­gų.

Tuo me­tu Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) pa­skel­bė abe­jo­jan­ti, ar ki­tų at­sa­ko­my­bės rei­ka­lau­jan­ti pre­zi­den­tė pa­ti ge­ba vyk­dy­ti tie­sio­gi­nes par­ei­gas. „Kal­bė­da­ma apie ko­rup­ci­jos ap­raiš­kas, ydin­gą vie­šų­jų pir­ki­mų tvar­ką, pre­zi­den­tė ne­rei­ka­lau­ja at­sa­ko­my­bės ir dar­bo re­zul­ta­tų iš tų ins­ti­tu­ci­jų, už ku­rias at­sa­ko pa­ti. Pro­ku­ra­tū­ra vie­šų­jų pir­ki­mų is­to­ri­jo­je kaž­ko­dėl ne­lie­čia­ma ir dangs­to­ma“, – tei­gia­ma par­ti­jos va­kar iš­pla­tin­ta­me par­eiš­ki­me.

Komp­ro­mi­tuo­ja vals­ty­bę

Pre­zi­den­tė su Sei­mo val­dy­ba va­kar ap­ta­rė ru­dens se­si­jos dar­bus. Ta­čiau po su­si­ti­ki­mo ji žur­na­lis­tų bu­vo la­biau klau­si­nė­ja­ma apie ka­riuo­me­nės pir­ki­mų is­to­ri­jos he­ro­jus.

„Su­si­da­riu­si si­tua­ci­ja komp­ro­mi­tuo­ja po­li­ti­nes pa­stan­gas ap­sau­go­ti vals­ty­bę, skir­ti di­des­nį fi­nan­sa­vi­mą gy­ny­bai, komp­ro­mi­tuo­ja spren­di­mus mū­sų žmo­nių aky­se, to­dėl po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę tu­ri pri­siim­ti mi­nis­tras, kad ne­komp­ro­mi­tuo­tų ne tik kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos, bet ir vals­ty­bės, ir So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos“, – tei­gė D. Gry­baus­kai­tė. Mi­nis­trą ir LSDP va­do­vy­bę ji par­agi­no pri­siim­ti po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę ir „nus­to­ti da­ry­ti gė­dą vals­ty­bei ir kraš­to ap­sau­gos sis­te­mai“.

„Tai reiš­kia, kad toks mi­nis­tras ne­ga­li dirb­ti ir dar iš­ėjęs me­luo­ti bei aiš­kin­ti, kad krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą. Ga­liu pa­tiks­lin­ti, jog 2014 me­tais kraš­to ap­sau­ga krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­ra ne dėl kai­nos, kad ji bu­vo per di­de­lė aš­tuo­nis kar­tus, o dėl žy­mė­ji­mų ir pa­va­di­ni­mų eti­ke­tė­se“, – pri­dū­rė vals­ty­bės va­do­vė. Ko­men­tuo­da­ma pa­sta­ruo­sius su val­dan­čią­ja dau­gu­ma su­si­ju­sius skan­da­lus ji kons­ta­ta­vo, kad la­biau pa­kenk­ti ši­tai Vy­riau­sy­bei prieš rin­ki­mus, nei ji pa­ti tai pa­da­rė, grei­čiau­siai bu­vo ne­įma­no­ma.

Pre­zi­den­tė po­li­ti­kuo­ja

„Dar kar­tą kar­to­ju: ne­su nie­kam me­la­vęs. Ir su to­kiais ver­ti­ni­mais ne­su­tin­ku, jie žei­džia ma­ne kaip žmo­gų, tar­nau­jan­tį vals­ty­bei tiek lai­ko“, – į pre­zi­den­tės kal­ti­ni­mus rea­ga­vo mi­nis­tras. Jis pa­ti­ki­no ne­svars­tan­tis D. Gry­baus­kai­tės siū­ly­mo trauk­tis. J. Ole­kas aiš­ki­no, kad ki­taip, nei tei­gė pre­zi­den­tė, į pro­ku­ro­rus dėl su­tar­ties su „No­ta be­ne“ bu­vo kreip­ta­si dėl dvie­jų da­ly­kų – pra­šant įver­tin­ti, ar bend­ro­vė ne­suk­čia­vo perk­li­juo­da­ma lip­du­kus ant pre­kių, ir ar dar­buo­to­jų, vyk­džiu­sių šį pir­ki­mą, veiks­mai ne­bu­vo nu­si­kals­ta­mi.

Pre­zi­den­tės po­zi­ci­ją pa­lai­kan­ti Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė koa­li­ci­jos par­tne­rius so­cial­de­mo­kra­tus par­agi­no kuo grei­čiau pri­im­ti spren­di­mus dėl J. Ole­ko, kad su­ma­žė­tų įtam­pa. Jos tei­gi­mu, su­si­da­riu­si si­tua­ci­ja dis­kre­di­tuo­ja po­li­ti­nių par­ti­jų su­si­ta­ri­mą dėl gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mo. Dar­bo par­ti­jos ly­de­ris Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad „dar­bie­čiai“ lauks koa­li­ci­jos par­tne­rių so­cial­de­mo­kra­tų po­zi­ci­jos.

Tuo me­tu LSDP pir­mi­nin­kas prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius kar­to­jo vi­siš­kai pa­si­ti­kin­tis J. Ole­ku. Pre­zi­den­tę jis ra­gi­no liau­tis po­li­ti­ka­vus. Sei­mo LSDP frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė at­krei­pė dė­me­sį, kad D. Gry­baus­kai­tė nuo­sek­liai lai­ko­si po­zi­ci­jos dėl J. Ole­ko pa­si­trau­ki­mo. „Juo­zas – pa­ty­ręs po­li­ti­kas, jis pats nu­spręs, kaip jam elg­tis“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Sei­mo na­rė.

Opo­zi­ci­nės Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos va­do­vas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las po va­ka­rykš­čio frak­ci­jos na­rių po­kal­bio su J. Ole­ku par­eiš­kė, jog šiam ir to­liau ven­giant pri­siim­ti po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę „i­šau­ga grės­mė, kad Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė liks vie­no mi­nis­tro įkai­tė, o tai su­duos rim­tą smū­gį ge­rai ka­riuo­me­nės re­pu­ta­ci­jai“.

Pra­sta ko­mu­ni­ka­ci­ja

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Lau­ro Bie­li­nio tei­gi­mu, griež­tas žo­dis tu­ri bū­ti sa­ko­mas, kai iš­siaiš­ki­na­ma si­tua­ci­ja ir ty­ri­mas bai­gia­mas, o ne ta­da, kai jis tik pra­de­da­mas. „Iš­kart įvar­di­jus kal­ti­nin­ką, ga­li­ma la­bai stip­riai su­klys­ti. Be to, tai ro­do, kad ti­krų kal­ti­nin­kų gal­būt nie­kas ir ne­ieš­ko. Šiuo at­ve­ju pre­zi­den­tei rei­kia ap­kal­tin­ti tą po­li­ti­nę jė­gą, ku­ri jai yra ma­žiau­siai sim­pa­tiš­ka“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no po­li­to­lo­gas. Kar­tu jis at­krei­pė dė­me­sį, kad so­cial­de­mo­kra­tai, aiš­kin­da­mi „auk­si­nių šaukš­tų“ is­to­ri­ją, per ma­žai dė­me­sio ski­ria vie­ša­jai ko­mu­ni­ka­ci­jai. To­dėl at­ro­do, kad jie kaž­ką nu­ty­li ar­ba ne­tu­ri ką pa­sa­ky­ti.

Pra­ėju­sį an­tra­die­nį Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba pa­skel­bė, kad ka­riuo­me­nė aš­tuo­nis kar­tus di­des­ne nei rin­kos kai­na pir­ko vir­tu­vės reik­me­nų.