Prezidentė: įvykiai Šiaurės Korėjoje, Sirijoje kelia grėsmę taikai pasaulyje
Pa­sta­rie­ji įvy­kiai Šiau­rės Ko­rė­jo­je ir Si­ri­jo­je ke­lia tarp­tau­ti­nę įtam­pą ir grės­mę tai­kai pa­sau­ly­je, penk­ta­die­nį su­si­ti­ku­si su Ki­ni­jos par­la­men­to pir­mi­nin­ku Zhang De­jian­gu par­eiš­kė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Šiau­rės Ko­rė­jos vyk­do­mi bran­duo­li­nių gink­lų ir ba­lis­ti­nių ra­ke­tų ban­dy­mai, be­si­kar­to­jan­čios che­mi­nio gink­lo at­akos Si­ri­jo­je ke­lią di­de­lę tarp­tau­ti­nę įtam­pą ir grės­mę tai­kai pa­sau­ly­je. Lie­tu­va ir Ki­ni­ja re­mia Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo ta­ry­bos re­zo­liu­ci­ją, ku­ri griež­tai smer­kia Šiau­rės Ko­rė­jos bran­duo­li­nius ban­dy­mus ir tai­ko sank­ci­jas šiai vals­ty­bei“, – ra­šo­ma Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me.

D.Gry­baus­kai­tė su ki­nų par­la­men­to va­do­vu taip pat kal­bė­jo­si apie Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ir Ki­ni­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo stip­ri­ni­mą. Anot pre­zi­den­tės, glau­dus ES dia­lo­gas su an­tra di­džiau­sio pa­sau­lio eko­no­mi­ka ir an­trą­ja pa­gal dy­dį Eu­ro­pos pre­ky­bos par­tne­re yra Lie­tu­vos in­te­re­sas. Per su­si­ti­ki­mą ap­tar­ta de­ry­bų ei­ga dėl ES ir Ki­ni­jos in­ves­ti­ci­jų su­tar­ties, pers­pek­ty­vos su­da­ry­ti ES ir Ki­ni­jos lais­vo­sios pre­ky­bos su­tar­tį.

Ap­ta­riant dvi­ša­lius san­ty­kius, ša­lies va­do­vė pa­brė­žė, kad Lie­tu­vos ir Ki­ni­jos eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mas stip­rė­ja. Per pa­sta­ruo­sius še­še­rius me­tus ke­tu­ris kar­tus iš­au­go Lie­tu­vos eks­por­tas į Ki­ni­ją.

Ki­ni­jos ins­ti­tu­ci­jos 17-ai Lie­tu­vos pie­no per­dir­bi­mo įmo­nių su­tei­kė tei­sę įvež­ti sa­vo ga­mi­nius į Ki­ni­ją. Pir­mie­ji lie­tu­viš­ki pie­no pro­duk­tai šiais me­tais jau pa­sie­kė ša­lį.

Sa­vo pro­duk­ci­ją į Ki­ni­ją taip pat eks­por­tuo­ja Lie­tu­vos la­ze­rių ga­min­to­jai. Anot Pre­zi­den­tū­ros, smar­kiai di­dė­ja į Lie­tu­vą at­vyks­tan­čių Ki­ni­jos tu­ris­tų srau­tai.

Šiuo me­tu pa­gal dvi­ša­lės pre­ky­bos apim­tis Ki­ni­ja yra 18-a Lie­tu­vos pre­ky­bos par­tne­rė. Tie­sio­gi­nės šios ša­lies in­ves­ti­ci­jos Lie­tu­vo­je 2016 me­tais vir­ši­jo 21 mi­li­jo­ną eu­rų.