Prezidentė įtraukta į „Fortune“ 50-uką: įvertinta dėl ryžtingos pozicijos Rusijos atžvilgiu
Jung­ti­nių Vals­ti­jų vers­lo žur­na­las „For­tu­ne“ Lie­tu­vos pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę įtrau­kė į kas­me­ti­nį 50 pa­sau­lio ly­de­rių są­ra­šą.

Ket­vir­ta­die­nį pa­skelb­ta­me są­ra­še pa­brė­žia­ma pre­zi­den­tės ryž­tin­ga po­zi­ci­ja Ru­si­jos at­žvil­giu.

„Ji ne vel­tui va­di­na­ma Bal­ti­jos ša­lių „Ge­le­ži­ne le­di“. D.Gry­baus­kai­tė, 2009 me­tais ta­pu­si pir­mą­ja į Lie­tu­vos pre­zi­den­to pos­tą iš­rink­ta mo­te­ri­mi, ėmė ra­gin­ti im­tis veiks­mų dėl Vla­di­mi­ro Pu­ti­no vyk­do­mų tarp­tau­ti­nės tei­sės pa­žei­di­mų dar prieš tai, kai Ru­si­ja anek­sa­vi­mo Kry­mą ir pra­dė­jo sa­vo „po­vei­kio kam­pa­ni­ją“, ku­rios tai­ki­niu ta­po JAV pre­zi­den­to rin­ki­mų pro­ce­sas“, – ra­šo „For­tu­ne“.

„Dėl sa­vo at­vi­ro ir at­kak­laus bū­do D.Gry­baus­kai­tė iš­sis­ki­ria iš ki­tų, ypač užuo­lan­ko­mis lin­ku­sių kal­bė­ti sa­vo ES ko­le­gų. Ji to­liau pa­si­sa­ko už stip­rią NA­TO ir vie­nin­gą eu­ro­pi­nį fron­tą“, – tei­gia­ma žur­na­le.

Šis są­ra­šas su­da­ro­mas įver­ti­nant įvai­rių sri­čių pro­fe­sio­na­lų ly­de­rys­tės bruo­žus. Pir­mo­ji vie­ta są­ra­še skir­ta Či­ka­gos beis­bo­lo klu­bo va­do­vui Theo Eps­tei­nui, an­tro­ji – Ki­ni­jos elek­tro­ni­nės pre­ky­bos įmo­nės „A­li­ba­ba“ stei­gė­jui Jac­kui Ma, tre­čio­ji – po­pie­žiui Pra­nciš­kui.

D.Gry­baus­kai­tei są­ra­še skir­ta 45-oji vie­ta. Be jos, iš po­li­ti­kų įtrauk­ti JAV res­pub­li­ko­nų po­li­ti­kai Joh­nas McCai­nas ir Joh­nas Ka­si­chas, bu­vęs vi­cep­re­zi­den­tas de­mo­kra­tas Joe Bi­de­nas, Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel, Tai­va­no pre­zi­den­tė Tsai Ing – wen, Ka­na­dos prem­je­ras Jus­ti­nas Tru­deau.