Prezidentė įteikė medalius daugiavaikėms motinoms
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ar­tė­jan­čios Mo­ti­nos die­nos pro­ga pa­svei­ki­no ir or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liu ap­do­va­no­jo dau­gia­vai­kes mo­ti­nas.

Jau tra­di­ci­ja ta­pu­sia­me ren­gi­ny­je vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mai bu­vo įteik­ti 44 ma­moms iš vi­sos Lie­tu­vos, iš­au­gi­nu­sioms ir ge­rai iš­auk­lė­ju­sioms sep­ty­nis ir dau­giau vai­kų.

Pa­sak ša­lies va­do­vės, kiek­vie­nos mo­ti­nos dar­bas yra pats di­džiau­sias ir svar­biau­sias iš vi­sų ki­tų dar­bų. Jis reikš­min­gas vai­kui, šei­mai bei vi­sai vals­ty­bei ir yra vie­nas iš tų am­ži­nų­jų da­ly­kų, ku­rie ne­pa­val­dūs lai­kui.

Ša­lies va­do­vė pa­brė­žė, jog kar­tais di­de­lia­me bū­ry­je vai­kų at­si­ran­da vie­tos ir pri­glaus­tam vai­kui, ku­ris tam­pa toks pat sa­vas. Pa­sak Pre­zi­den­tės, to­kia is­to­ri­jos yra ypa­tin­gos, nes liu­di­ja apie be­ga­li­nę mo­ti­nos šir­dį.

Ar­tė­jant Mo­ti­nos die­nai Pre­zi­den­tė pri­mi­nė kiek­vie­nam pa­gal­vo­ti apie tai, kad tu­ri­me bū­ti ver­ti sa­vo ma­mų mei­lės, pa­siau­ko­ji­mo ir ge­ru­mo, o vi­soms ma­moms pa­lin­kė­jo daug svei­ka­tos, lai­mės ir vai­kų dė­kin­gu­mo.