Prezidentė Italijoje ieško sąjungininkų
Ro­mo­je penk­ta­die­nį su­si­ti­kę Lie­tu­vos ir Ita­li­jos pre­zi­den­tai ap­ta­rė ka­ri­nio, ener­ge­ti­nio sau­gu­mo klau­si­mus, bend­ra­dar­bia­vi­mą Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Per su­si­ti­ki­mą su Ita­li­jos va­do­vu Ser­gio Mat­ta­rel­la pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tei­gė, kad „Lie­tu­vą ir Ita­li­ją sie­ja ne tik pra­smin­gi is­to­ri­niai, kul­tū­ros ir žmo­nių ry­šiai, bet ir tvir­tas įsi­pa­rei­go­ji­mas Eu­ro­pos at­ei­čiai ir bend­ram mū­sų sau­gu­mui“.

„Susidurdami su agresyviu karinės jėgos demonstravimu, hibridinėmis grėsmėmis, terorizmo, migracijos iššūkiais suprantame, jog juos įveikti galime tik bendromis jėgomis“, – rašoma šalies vadovės spaudos tarnybos išplatintame pranešime.

Lietuvos ir Italijos prezidentai aptarė Europos saugumo padėtį ir pasirengimą artėjančiam NATO viršūnių susitikimui.

Jiems kalbantis apie bendradarbiavimą ES, D. Grybauskaitė pakvietė Italiją prisidėti prie Lietuvos inicijuoto Bendrijos kibernetinių greitojo reagavimo pajėgų kūrimo. Lyderiai kalbėjosi ir apie Italiją smarkiai palietusius migracijos iššūkius.

Per susitikimą aptarti ir energetinio saugumo klausimai. Anot Prezidentūros, kaip ir Lietuva, Italija taip pat „siekia kuo labiau diversifikuoti energijos šaltinius, todėl supranta, kokią grėsmę šiam tikslui kelia geopolitinis Rusijos dujotiekio „NordStream2“ projektas“.

Prezidentai aptarė ir dvišalių verslo, mokslo, kultūros ryšių stiprinimą.

Vizito Italijoje metu D. Grybauskaitė taip pat atidarys Lietuvos kultūros festivalį Romoje „Flux“, jį šalies vadovė globoja kartu su Italijos prezidentu.