Prezidentė: Išmokos pabėgėliams neturėtų skatinti nedirbti
Į Lie­tu­vą per­si­kel­sian­tiems pa­bė­gė­liams ski­ria­mos iš­mo­kos ne­tu­rė­tų bū­ti to­kios, ku­rios ska­tin­tų ne­siieš­ko­ti dar­bo ir su­kur­tų prie­lai­dą Lie­tu­vo­je kur­tis ge­tams, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„Ti­krai tai ne­bus di­des­nės iš­mo­kos, nei Lie­tu­vos pi­lie­čiams, at­virkš­čiai – bus gal kiek ir ma­žes­nės. Nes mū­sų tiks­las yra ne lai­ky­ti pa­bė­gė­lius „ant pa­šal­pų“, ne­da­ry­ti ge­tų, ku­rie ne­siin­teg­ruo­ja į vals­ty­bę, o duo­ti tik to­kias pa­šal­pas, ku­rios vers­tų juos iš­kart ei­ti į dar­bo rin­ką, mė­gin­ti su­si­ras­ti dar­bus ir in­teg­ruo­tis Lie­tu­vo­je. Tik ši­taip, ma­nau, mes ga­li­me tu­rė­ti ne ge­tus, o žmo­nes, ku­rie ir no­rės lik­ti Lie­tu­vo­je, ir at­neš nau­dą mū­sų vals­ty­bei“, – sek­ma­die­nį trans­liuo­ta­me in­ter­viu te­le­vi­zi­jos ka­na­lo In­fo TV lai­dai „Diag­no­zė. Val­džia“ sa­kė ša­lies va­do­vė.

Pre­zi­den­tė pri­mi­nė, kad spren­di­mus dėl kon­kre­čių iš­mo­kų pa­bė­gė­liams dar tu­rės pri­im­ti Vy­riau­sy­bė ir Sei­mas.

Ji taip iš­sa­kė nuo­mo­nę, jog Vy­riau­sy­bė­je šiuo me­tu trūks­ta koor­di­na­vi­mo ren­gian­tis pri­im­ti mig­ran­tus ir tai su­ke­lia pa­grįs­tą vi­suo­me­nės su­sier­zi­ni­mą.

D.Gry­baus­kai­tė su­kri­ti­ka­vo kai ku­rius vie­šus par­ei­gū­nų, pir­miau­sia – vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tro El­vi­no Jan­ke­vi­čiaus pa­si­sa­ky­mus dėl Lie­tu­vos tai­ko­mų pri­ori­te­tų at­si­ren­kant bū­si­mus pa­bė­gė­lius pa­gal šei­mos su­dė­tį, kil­mę. Anot jos, yra ne­ko­rek­tiš­ka at­si­rin­ki­nė­ti žmo­nes „kaip daik­tus“ ir pa­bė­gė­liai tu­ri bū­ti pri­ima­mi oriai.

„Aš ma­nau, kad vi­si to­kie pa­si­sa­ky­mai mū­sų at­ski­rų par­ei­gū­nų, ku­rie tu­ri vie­ną ar ki­tą ele­men­tą, yra tie­siog ne­ko­rek­tiš­ki ir ne­raš­tin­gi. Man la­bai ap­mau­du gir­dė­ti, kad kai ku­rie par­ei­gū­nai ne­la­bai su­pran­ta, ką šne­ka. Tu­riu gal­vo­je la­biau vi­ce­mi­nis­trą, ku­ris kar­tais kal­ba da­ly­kus, ku­rie ti­krai ne­ati­tin­ka nei vals­ty­bės po­zi­ci­jos, nei tarp­tau­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų ir yra ne­ko­rek­tiš­ki ki­tų žmo­nių at­žvil­giu (...). Vie­šai dis­ku­tuo­ti apie at­ran­kos kri­te­ri­jus, kaip tai yra da­ro­ma, t.y. vie­to­je dar­bo kal­bė­ti – čia yra prob­le­ma mū­sų par­ei­gū­nų“, – kal­bė­jo D.Gry­baus­kai­tė.

Eu­ro­pai su­si­dū­rus su pa­bė­gė­lių antp­lū­džiu, Lie­tu­va įsi­pa­rei­go­jo per dve­jus me­tus pri­im­ti 1105 pa­bė­gė­lius iš to­kių ša­lių kaip Si­ri­ja, Ira­kas ir Eri­trė­ja. Už jų per­kė­li­mą at­sa­kin­gų po­li­ti­kų tei­gi­mu, Lie­tu­va la­biau pa­gei­dau­ja pri­im­ti šei­mas, bė­gan­čias iš Si­ri­jos ir Ira­ko.