Prezidentė ir Seimo pirmininkas Velykų proga linki drąsos bei tikėjimo
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė svei­ki­ni­me Ve­ly­kų pro­ga lin­ki drą­sos. Anot ša­lies va­do­vės, tai – šven­tė, kai da­li­ja­mės pa­čiais ge­riau­siais jaus­mais, kai no­ri­me vie­ni ki­tus pa­drą­sin­ti ir įkvėp­ti.

„Ve­ly­kų var­pai, skel­bian­tys pri­si­kė­li­mo nau­jie­ną, mus kas kar­tą ra­gi­na ne­bi­jo­ti – nė­ra to­kių su­nku­mų, ku­rių ne­įveik­tu­me bend­ro­mis jė­go­mis“, – sa­ko D.Gry­baus­kai­tė.

Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis sa­vo ruo­žtu lin­ki no­rų iš­si­pil­dy­mo.

„Ži­nau žmo­nių lū­kes­čius ir ti­kiu at­ei­ti­mi. Lin­kiu, kad no­rai tap­tų rea­ly­be (...). Ti­kė­ji­mas ir pa­va­sa­rio švie­sa tep­ri­pil­do Jū­sų gy­ve­ni­mus“, – tei­gia V.Pra­nckie­tis.

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­vo svei­ki­ni­me per šven­tes siū­lo „pa­mąs­ty­ti apie es­mi­nes ver­ty­bes, sa­vo par­ei­gas ar­ti­mie­siems ir tė­vy­nei“.

„Nuo­šir­džiai svei­ki­nu jus vi­sus su di­džią­ja Pri­si­kė­li­mo šven­te. Lin­kiu, kad šis šven­ti­nis bend­rys­tės ir vie­ny­bės jaus­mas ly­dė­tų mus ir kas­die­niuo­se dar­buo­se“, – sa­ko­ma prem­je­ro svei­ki­ni­me.

Ve­ly­kos yra svar­biau­sia krikš­čio­nių šven­tė, sim­bo­li­zuo­jan­ti Kris­taus pri­si­kė­li­mą iš nu­mi­ru­sių­jų.