Prezidentė ir Seimo pirmininkas neatostogaus, premjeras ilsėsis Lietuvoje ir užsienyje
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tę­sia kas­me­ti­nę tra­di­ci­ją ir ne­ža­da šie­met ei­ti at­os­to­gų. Jei ne­su­lauks at­os­to­gų įtei­si­ni­mo, ne­atos­to­gaus ir Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis.

„Sei­mo pir­mi­nin­kas ne­atos­to­gaus, jei Sei­mas ne­įt­vir­tins at­os­to­gų. Jis ne­pla­nuo­ja nie­kur iš­vyk­ti, jei ne­pa­vyks to pa­da­ry­ti“, – BNS sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­ko at­sto­vė spau­dai Da­lia Ven­ce­vi­čie­nė.

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ža­da da­lį at­os­to­gų pra­leis­ti Lie­tu­vo­je, da­lį – už­sie­ny­je. Kaip BNS in­for­ma­vo jo at­sto­vas spau­dai To­mas Ber­žins­kas, mi­nis­tras pir­mi­nin­kas dvi sa­vai­tes at­os­to­gaus lie­pą, li­ku­sią da­lį at­os­to­gų ims vė­liau.

Pre­zi­den­tės Spau­dos tar­ny­ba BNS pra­ne­šė, kad kaip ir anks­tes­niais me­tais, D.Gry­baus­kai­tė at­os­to­gų šie­met ne­pla­nuo­ja.