Prezidentė inicijuoja Vilniaus teisėjos Sonatos Bieliauskienės atleidimą
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, va­do­vau­da­ma­si Kons­ti­tu­ci­ja, Teis­mų įsta­ty­mu bei su­si­pa­ži­nu­si su Tei­sė­jų gar­bės teis­mo spren­di­mu, krei­pė­si į Tei­sė­jų ta­ry­bą dėl pa­ta­ri­mo at­leis­ti Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ją So­na­tą Bie­liaus­kie­nę pa­že­mi­nus tei­sė­jo var­dą.

Pre­zi­den­tė taip pat su­stab­dė tei­sė­jos S. Bie­liaus­kie­nės įga­lio­ji­mus, iki bus pri­im­tas spren­di­mas dėl jos at­lei­di­mo iš par­ei­gų, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Pre­zi­den­tė nuo­lat pa­brė­žia, kad tei­sė­jams tai­ko­mi ne tik la­bai aukš­ti pro­fe­sio­na­lu­mo, bet ir el­ge­sio, mo­ra­lės ir eti­kos rei­ka­la­vi­mai. Nuo tei­sė­jo dar­bo ko­ky­bės pri­klau­so žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mas ir tei­sin­gu­mu, ir vi­sa vals­ty­be. To­dėl tei­sė­jo el­ge­sys tiek dar­be, tiek už teis­mo du­rų tu­ri bū­ti ne­prie­kaiš­tin­gas.

Tei­sė­jų gar­bės teis­mas pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pa­siū­lė Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tei at­leis­ti tei­sė­ją S. Bie­liaus­kie­nę iš par­ei­gų dėl to, kad ji šiurkš­čiai pa­žei­dė Tei­sė­jų eti­kos ko­dek­so rei­ka­la­vi­mus ir taip pa­že­mi­no tei­sė­jo var­dą, pa­da­rė ža­lą teis­mų au­to­ri­te­tui vi­suo­me­nė­je. Tei­sė­jų gar­bės teis­mo spren­di­me kons­ta­tuo­ta, kad tei­sė­ja ne­man­da­giai, ne­ko­rek­tiš­kai ir ne­pa­gar­biai el­gė­si su teis­mo dar­buo­to­jais, nuo­lat su jais konf­lik­ta­vo, įžei­di­nė­jo ir men­ki­no, taip pat ne­pro­fe­sio­na­liai nag­ri­nė­jo by­las – nuo­lat da­rė šiurkš­čius ir aki­vaiz­džius pro­ce­si­nius pa­žei­di­mus.

At­li­kus tei­sė­jos nag­ri­nė­ja­mų by­lų pa­ti­kri­ni­mą, pa­aiš­kė­jo, kad S. Bie­liaus­kie­nė vil­ki­na by­lų nag­ri­nė­ji­mą, ne­pa­kan­ka­mai mo­ty­vuo­ja pri­ima­mus spren­di­mus, ne­tin­ka­mai pa­si­ren­gia by­lų nag­ri­nė­ji­mui, kei­čia pri­im­tus pro­ce­si­nius spren­di­mus. Tei­sė­ja S. Bie­liaus­kie­nė jau kar­tą bu­vo baus­ta – prieš 5 me­tus Tei­sė­jų gar­bės teis­mas jai sky­rė draus­mi­nę nuo­bau­dą.

Draus­mės by­la S. Bie­liaus­kie­nei iš­kel­ta pa­gal Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­kės tei­ki­mą.