Prezidentė inicijuoja nacionalinę kampaniją „Už saugią Lietuvą“
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pir­ma­die­nį pa­skelbs il­ga­lai­kės na­cio­na­li­nės kam­pa­ni­jos „Už sau­gią Lie­tu­vą“ pra­džią.

Jos ini­ci­juo­ta kam­pa­ni­ja telks Lie­tu­vos žmo­nes, ku­rie sa­vo ini­cia­ty­vo­mis ir dar­bais ma­žins smur­tą, ža­lin­gas pri­klau­so­my­bes, sa­vi­žu­dy­bes ir ska­tins įvai­ki­ni­mą, pra­ne­šė Pre­zi­den­tū­ra.

Pa­sak D.Gry­baus­kai­tės, des­truk­ty­vūs veiks­niai da­ro žmo­nes pa­žei­džia­mus, stab­do vals­ty­bės pa­žan­gą, ke­lia grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui ir ati­to­li­na mū­sų vi­sų ge­ro­vę, to­dėl to­liau dels­ti ne­be­ga­li­ma.

Per­nai kas va­lan­dą bu­vo re­gis­truo­ja­ma po pen­kis pra­ne­ši­mus apie smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, apie 19 tūkst. vai­kų kas­dien yra per žings­nį nuo ne­lai­mės, nes au­ga so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se, dau­giau kaip 3 tūkst. vai­kų te­be­gy­ve­na so­viet­me­tį me­nan­čiuo­se glo­bos na­muo­se, kas tre­čias mo­ki­nys pa­ti­ria pa­ty­čias.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, so­cia­li­nes prob­le­mas bū­ti­na kel­ti į vals­ty­bi­nį lyg­me­nį ir į jų spren­di­mą įtrauk­ti vi­sas ins­ti­tu­ci­jas, sa­vi­val­dy­bes, eks­per­tus, ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas, bend­ruo­me­nes, vers­li­nin­kus, ša­lies mo­kyk­las, dva­si­nin­kus, ži­niask­lai­dą.

Šios kam­pa­ni­jos am­ba­sa­do­riais ta­po mu­zi­kan­tai And­rius Ma­mon­to­vas ir Ma­ri­jo­nas Mi­ku­ta­vi­čius, žur­na­lis­tai ir lai­dų ve­dė­jai Edi­ta Mil­da­žy­tė, And­rius Ta­pi­nas, Rū­ta Mi­kel­ke­vi­čiū­tė, Min­dau­gas Sta­siu­lis, ku­ni­gas Kęs­tu­tis Dva­rec­kas, at­li­kė­jas ir so­cia­li­nių pro­jek­tų da­ly­vis Liau­dans­kas-Sva­ras, dai­li­nin­kai Al­gir­das ir Re­mi­gi­jus Ga­ta­vec­kai, „ra­dis­tai“ Jo­nas Nai­nys ir Ro­lan­das Mac­ke­vi­čius.

Pir­ma­die­nį pra­dės veik­ti šiai na­cio­na­li­nei kam­pa­ni­jai su­kur­tas in­ter­ne­to pus­la­pis www.uz­sau­gia­lie­tu­va.lt ir „Fa­ce­book­“o“ pa­sky­ra. Juo­se kiek­vie­nas ga­lės da­ly­tis sa­vo idė­jo­mis, at­lik­tais dar­bais, ku­rie tap­tų pa­vyz­džiais ir ki­tiems žmo­nėms, bend­ruo­me­nėms bei or­ga­ni­za­ci­joms pri­si­jung­ti prie jau vei­kian­čių ini­cia­ty­vų.