Prezidentė grąžino Seimui Miškų įstatymo pataisas
Pre­zi­den­tė Sei­mui grą­ži­no pa­kar­to­ti­nai svars­ty­ti Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­se nu­ma­ty­ta iš­sau­go­ti 42 miš­kų urė­di­jas. Tai ša­lies va­do­vė pa­da­rė prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus pra­šy­mu.

Pre­zi­den­tū­ra pra­ne­šė, kad, Da­lios D.Gry­baus­kai­tės nuo­mo­ne, pa­tai­sos var­žo kons­ti­tu­ci­nes Vy­riau­sy­bės ga­lias efek­ty­viai val­dy­ti miš­kų ūkį.

„Lie­tu­va tu­ri per 2 mi­li­jo­nus hek­ta­rų miš­ko – tai yra mil­ži­niš­kas tur­tas. Jis tu­ri bū­ti val­do­mas efek­ty­viai ir duo­ti nau­dą vi­siems ša­lies gy­ven­to­jams. Lie­tu­vai bū­ti­na miš­kų ūkio pert­var­ka. Vy­riau­sy­bė bu­vo ją nu­ma­čiu­si, to­dėl ne­ga­li bū­ti ri­bo­ja­mos kons­ti­tu­ci­nės Vy­riau­sy­bės ga­lios ir stab­do­mos bū­ti­nos re­for­mos“, - pra­ne­ši­me sa­kė pre­zi­den­tė.

Anot pra­ne­ši­mo, pa­tai­sos prieš­ta­rau­ja Vy­riau­sy­bės nu­ma­ty­tai miš­kų ūkio pert­var­kai bei pe­rė­ji­mui prie efek­ty­vaus ir cen­tra­li­zuo­to miš­kų val­dy­mo. Pre­zi­den­tė siū­lo, kad vals­ty­bi­nių miš­kų val­dy­mą už­ti­krin­tų Vy­riau­sy­bė, re­mian­tis Sei­mo pa­tvir­tin­to­mis Miš­kų po­li­ti­kos kryp­ti­mis.

Dėl ati­dė­lio­ja­mos miš­kų ūkio pert­var­kos Lie­tu­va yra su­lau­ku­si pa­sta­bų iš Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos (EB­PO).

Sei­mas ba­lan­dį pri­ėmė pa­tai­są, pa­gal ku­rią Lie­tu­vo­je veiks 42 miš­kų urė­di­jos - jų skai­čiaus ne­ga­lės keis­ti kiek­vie­nas nau­jas ge­ne­ra­li­nis miš­kų urė­das. Tiek urė­di­jų vei­kia ir da­bar. Pa­tai­sos su­si­lau­kė kri­ti­kos, nes to­kiu bū­du už­ker­ta­mas ke­lias cen­tra­li­zuo­ti miš­kų val­dy­mą, be to, sie­kiant ma­žin­ti iš­lai­das, ne­bus ga­li­ma ma­žin­ti urė­di­jų skai­čiaus.

Pa­sak Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­rio kon­ser­va­to­riaus Jur­gio Raz­mos, urė­di­jų skai­čiaus įtvir­ti­ni­mas įsta­ty­me su­teik­tų urė­di­joms sta­bi­lu­mą ir ne­lik­tų gąs­di­ni­mų, kad bus ma­ži­na­mas jų skai­čius.

Tuo me­tu li­be­ra­lų va­do­vas Eli­gi­jus Ma­siu­lis pa­tai­so­mis pik­ti­no­si ir tei­gė, jog pa­gal to­kį pre­ce­den­tą įsta­ty­mu reik­tų įtvir­tin­ti mo­kyk­lų skai­čių. Jis pik­ti­no­si, kad pa­tai­sos ne­lei­džia op­ti­mi­zuo­ti urė­di­jų veik­los ir tau­py­ti lė­šų.