Prezidentė: generalinio prokuroro reikia dar šiemet
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tei­gia, kad dar šiais me­tais rei­kia pa­skir­ti ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą ir at­kur­ti pro­ku­ra­tū­ros sis­te­mos sta­bi­lu­mą.

„Tu­rė­tu­me dar šiais me­tais pa­skir­ti ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą ir at­kur­ti pro­ku­ra­tū­ros sis­te­mos sta­bi­lu­mą, kad vi­suo­me­nei ne­kil­tų nė ma­žiau­sių abe­jo­nių dėl tei­sin­gu­mo ir vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo, iki­teis­mi­nių ty­ri­mų ko­ky­bės ir pro­fe­sio­na­lu­mo. Vals­ty­bei rei­ka­lin­ga pro­ku­ra­tū­ra, ke­lian­ti žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą ir pa­gar­bą sa­vo kom­pe­ten­ci­ja ir pri­nci­pin­gu­mu“, – an­tra­die­nį po su­si­ti­ki­mo su Sei­mo val­dy­ba pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė pre­zi­den­tė.

D.Gry­baus­kai­tės tei­gi­mu, pro­ku­ra­tū­rai tu­ri va­do­vau­ti aukš­to ly­gio tei­si­nin­kas pro­fe­sio­na­las, su­kau­pęs dar­bo pa­tir­ties ir pro­ku­ra­tū­ros, ir teis­mų sis­te­mo­je, ku­riam rū­pė­tų ne mun­du­ras, o žmo­gaus tei­sių ir vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mas, ko­ky­bi­niai ins­ti­tu­ci­jos po­ky­čiai, jos mo­der­nu­mas ir at­vi­ru­mas vi­suo­me­nei. To­kius pro­ku­ra­tū­ros po­ky­čius pa­spar­tin­tų ir Sei­mo po­li­ti­nė va­lia, tei­gia Pre­zi­den­tū­ra.

Pa­sak pre­zi­den­tės at­sto­vės spau­dai Dai­vos Ul­bi­nai­tės, su Sei­mo va­do­vy­be D.Gry­baus­kai­tė kon­kre­čių kan­di­da­tū­rų į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus ne­ap­ta­rė, nors po­kal­biai su po­ten­cia­liais kan­di­da­tais vyks­ta. Anot jos, vals­ty­bės va­do­vė dėl siū­lo­mo kan­di­da­to ap­sisp­ręs ar­ti­miau­siu me­tu.

Tuo pa­čiu pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja ak­cen­ta­vo, kad „si­tua­ci­ja, kai pro­ku­ra­tū­rai va­do­vau­ja lai­ki­nas ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras, ne­ga­li tęs­tis per­ne­lyg il­gai“.

„Per su­si­ti­ki­mą bu­vo ke­le­tą kar­tą pa­brėž­ta, kad Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tas at­sa­kin­go val­dy­mo pri­nci­pas nu­ro­do, jog at­sa­ko­my­bė už sta­bi­lią pro­ku­ra­tū­ros sis­te­mos veik­lą ten­ka ir Pre­zi­den­tū­rai, ir Sei­mui, ku­ris da­ly­vau­ja ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro sky­ri­mo pro­ce­dū­ro­je, pri­tar­da­mas pre­zi­den­tės tei­kia­mai kan­di­da­tū­rai. Tai­gi, at­sa­ko­my­bė dėl šios su­sik­los­čiu­sios pa­dė­ties ten­ka dviem ins­ti­tu­ci­joms – ir pre­zi­den­to, ir Sei­mo. To­dėl bū­ti­nas bend­ras su­ta­ri­mas dėl ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro sky­ri­mo ir kan­di­da­tui ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų“, – žur­na­lis­tams sa­kė D.Ul­bi­nai­tė.

Jos tei­gi­mu, per su­si­ti­ki­mą D.Gry­baus­kai­tė pa­brė­žė, kad po­li­ti­kų ke­lia­mos ini­cia­ty­vos keis­ti ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro sky­ri­mo tvar­ką prob­le­mos ne­spren­džia, o tik dar la­biau trik­do sis­te­mos dar­bą.

„Taip pat su­si­ti­ki­me pa­brėž­ta, kad lai­ku ne­pas­ky­rus ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro ga­li iš­kil­ti ko­li­zi­ja dėl ki­tų pro­ku­ro­rų sky­ri­mo. 2016 me­tais bai­gia­si net 55 vy­riau­sių pro­ku­ro­rų ar jų pa­va­duo­to­jų ka­den­ci­jos ir tu­ri pra­si­dė­ti ro­ta­ci­jos pro­ce­sas“, – tvir­ti­no D.Ul­bi­nai­tė.

Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė po su­si­ti­ki­mo Pre­zi­den­tū­ro­je sa­kė, kad dar ga­lu­ti­nai ne­ap­sisp­ręs­ta, ar ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro kan­di­da­tū­ra Sei­mui bus tei­kia­ma ru­dens se­si­jo­je šie­met ar pa­va­sa­rio se­si­jo­je ki­tą­met.

„No­riu pa­ti­kin­ti, kad Sei­mas lau­kia kan­di­da­to ir pa­si­ruo­šęs svars­ty­ti ir ap­sisp­ręs­ti, jei­gu jis bus pa­teik­tas ru­dens se­si­jo­je, mes tą pa­da­ry­si­me ru­dens se­si­jo­je. Jo­kių pro­ce­dū­ri­nių prob­le­mų ne­ma­to­me“, – kal­bė­jo par­la­men­to va­do­vė.

Pa­sak jos, ka­da bus pa­teik­ta kan­di­da­tū­ra, pa­aiš­kės po kon­sul­ta­ci­jų su Sei­mo frak­ci­jų ir ko­mi­te­tų va­do­vais.

„Mes grį­ši­me į Sei­mą, tu­rė­si­me kon­sul­ta­ci­jas su frak­ci­jų va­do­vais, ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kais, ta­da ma­ty­si­me, ko­kios yra nuo­tai­kos. Pre­zi­den­tė in­for­ma­vo, kad ji yra pa­si­ren­gu­si pa­teik­ti kan­di­da­tą“, – ti­ki­no L.Grau­ži­nie­nė.

Jos tei­gi­mu, iš­anks­ti­nės kon­sul­ta­ci­jos su Sei­mu „ti­krai bū­tų vie­nas iš žings­nių, ku­ris tur­būt ga­lė­tų vai­ni­kuo­ti ir tei­gia­mą spren­di­mą Sei­me“.

Sei­mo pir­mi­nin­kė taip pat ak­cen­ta­vo, kad dau­gu­ma val­dy­bos na­rių iš­sa­kė nuo­mo­nę, jog dėl pri­ta­ri­mo pro­ku­ro­ro kan­di­da­tū­rai Sei­me tu­rė­tų bū­ti bal­suo­ja­ma slap­tai, o ne at­vi­rai, kaip yra pa­gei­da­vu­si pre­zi­den­tė. L.Grau­ži­nie­nės tei­gi­mu, tik taip bus iš­sau­go­tas lais­vas Sei­mo na­rio man­da­tas ir nie­kas ne­da­rys įta­kos par­la­men­ta­rų spren­di­mui.

Tuo me­tu opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius tvir­ti­no, kad dėl ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro par­la­men­te rei­kė­tų bal­suo­ti at­vi­rai.

„Ski­riant ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą mes su­si­du­ria­me su prob­le­mo­mis, ku­rios vy­ko vi­sų pir­ma Sei­mo pro­ce­dū­ro­se ir Sei­mo val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos tam ti­kruo­se po­li­ti­niuo­se vi­ra­žuo­se. Vie­nin­te­lis bū­das, kaip iš­spręs­ti tas prob­le­mas, – at­vi­ras bal­sa­vi­mas. (...) Sei­mo na­rių veiks­mus, kai jie bal­suo­ja slap­tai, jų ap­sisp­ren­di­mą įta­ko­ja ne jų as­me­ni­nė są­ži­nė, o pa­čios įvai­riau­sios įta­kos, kar­tais ir la­bai ne­skaid­rios“, – tei­gė A.Ku­bi­lius.

Sei­mas spa­lio mė­ne­sio pra­džio­je ne­pri­ta­rė pre­zi­den­tės siū­ly­mui ge­ne­ra­li­ne pro­ku­ro­re skir­ti Kai­šia­do­rių apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­kę Edi­tą Damb­raus­kie­nę. Va­sa­rą par­la­men­ta­rai at­me­tė ir pir­mą pre­zi­den­tės pa­siū­ly­tą kan­di­da­tą į šias par­ei­gas – Kau­no apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­ką Ne­ri­jų Mei­lu­tį. Ne­pas­ky­rus va­do­vo, lai­ki­nai pro­ku­ra­tū­rai to­liau va­do­vau­ja ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas Da­rius Rau­lu­šai­tis.

Val­dan­čio­sios par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pre­zi­diu­mas yra pa­siū­lęs koa­li­ci­jos par­tne­riams pre­zi­den­tei teik­ti da­bar­ti­nio Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko so­cial­de­mo­kra­to Ju­liaus Sa­ba­taus­ko kan­di­da­tū­rą į ša­lies ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus.

Be to, dau­gu­ma Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to na­rių bei val­dan­čių­jų so­cial­de­mo­kra­tų ir „tvar­kie­čių“ frak­ci­jų se­niū­nai pa­siū­lė keis­ti ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro sky­ri­mo tvar­ką. Iš pre­zi­den­to no­ri­ma ati­mti tei­sę par­ink­ti kan­di­da­tą į šį pos­tą ir per­duo­ti ją Vy­riau­sy­bei.

Pa­gal įre­gis­truo­tą Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo pa­tai­są, ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą pen­ke­riems me­tams Vy­riau­sy­bės tei­ki­mu, Sei­mo pri­ta­ri­mu, skir­tų ir iš par­ei­gų at­leis­tų pre­zi­den­tas. Taip pat nu­ma­to­ma, kad ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro kan­di­da­tū­ras Vy­riau­sy­bei siū­ly­tų Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kas ir tei­sin­gu­mo mi­nis­tras.