Prezidentė – galingiausių pasaulio moterų šimtuke
Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė uži­ma 72-ą vie­tą ga­lin­giau­sių pa­sau­lio mo­te­rų šim­tu­ke, skel­bia Jung­ti­nių Vals­ti­jų žur­na­las „For­bes“.

„Ne vel­tui ji bu­vo pa­va­din­ta Ge­le­ži­ne Le­di: Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė bu­vo be­bai­mė daug di­des­nio ir ga­lin­ges­nio ry­tų kai­my­no kri­ti­kė, ly­gin­da­ma (Ru­si­jos) pre­zi­den­tą Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną su Jo­si­fu Sta­li­nu ar Adol­fu Hit­le­riu“, – ra­šo „For­bes“ Lie­tu­vos pre­zi­den­tės pri­sta­ty­me.

Įta­kin­giau­sia me­tų mo­te­ri­mi ame­ri­kie­čių lei­di­nys pa­skel­bė Vo­kie­ti­jos kanc­le­rę An­ge­lą Mer­kel. An­trą vie­tą užė­mė kan­di­da­tė į JAV pre­zi­den­to pos­tą de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton.

Tre­čio­ji są­ra­še – Jung­ti­nių Vals­ti­jų fe­de­ra­li­nio re­zer­vo sis­te­mos va­do­vė Ja­net Yel­len, o ket­vir­to­ji – vers­li­nin­kė, fi­lan­tro­pė Me­lin­da Ga­tes, ku­ri yra „Mic­ro­soft“ įkū­rė­jo Bil­lo Ga­te­so žmo­na.

Penk­tą­ją vie­tą „For­bes“ įta­kin­giau­sių pa­sau­lio mo­te­rų są­ra­še užė­mė JAV au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės mil­ži­nės „Ge­ne­ral Mo­tors“ va­do­vė Ma­ry Bar­ra.

Lie­tu­vos pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė bu­vo pir­ma ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos pre­zi­den­tė mo­te­ris ir vie­nin­te­lė ša­lies va­do­vė, per­rink­ta an­trą kar­tą iš ei­lės.

Į pre­zi­den­tės pos­tą pir­mą kar­tą ji bu­vo iš­rink­ta 2009 me­tais. Nuo 2004 D.Gry­baus­kai­tė ji yra dir­bu­si Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos na­re, dar anks­čiau ėjo fi­nan­sų mi­nis­trės par­ei­gas.