Prezidentė: Europai reikia užtikrinti gynybos finansavimą ir saugumą kaimynystėje
Eu­ro­pai rei­kia už­ti­krin­ti pa­kan­ka­mą gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mą, stip­rin­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ka­ri­nius ir ci­vi­li­nius pa­jė­gu­mus, efek­ty­viau nau­do­ti ES grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gas, vys­ty­ti kon­ku­ren­cin­gą ir skaid­rią gy­ny­bos pra­mo­nę bei tech­no­lo­gi­jas, sa­ko pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos po­sė­dy­je svars­tant Eu­ro­pos sau­gu­mo ir gy­ny­bos klau­si­mus.

Pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos penk­ta­die­nį iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me tei­gia­ma, kad pre­zi­den­tė pa­si­sa­kė ir dėl sau­gu­mo bei sta­bi­lu­mo ES kai­my­nys­tė­je svar­bos.

„Kuo sau­ges­nė ir sta­bi­les­nė bus ES kai­my­nys­tė, tuo sau­ges­nė bus vi­sa Eu­ro­pa“, - ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

Pa­sak pre­zi­den­tės, ES tu­ri įver­tin­ti pa­si­kei­tu­sią sau­gu­mo ap­lin­ką, nau­jas hib­ri­di­nes grės­mes ir po­ky­čius ES kai­my­nys­tė­je, įskai­tant Ru­si­jos ag­re­si­ją, ir nu­ma­ty­ti kon­kre­čias prie­mo­nes, kaip su tuo bus ko­vo­ja­ma. Lie­tu­va taip pat sie­kia ak­ty­ves­nio ES at­sa­ko į in­for­ma­ci­nes grės­mes.

Svars­tant ES sau­gu­mo klau­si­mus EVT po­sė­dy­je da­ly­va­vo ir NA­TO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Jen­sas Stol­ten­ber­gas.

D.Gry­baus­kai­tės tei­gi­mu, ES ir NA­TO vie­no­dai ver­ti­na pa­si­kei­tu­sią sau­gu­mo ap­lin­ką ES kai­my­nys­tė­je.

„Stra­te­gi­nės par­tne­rys­tės stip­ri­ni­mas ir po­li­ti­nis ES bend­ra­dar­bia­vi­mas su NA­TO – stip­rus at­sa­kas geo­po­li­ti­nėms grės­mėms“, - ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

ES vy­riau­sio­ji už­sie­nio rei­ka­lų įga­lio­ti­nė Fre­de­ri­ca Mog­he­ri­ni ša­lių va­do­vams pri­sta­tė glo­ba­lios ap­lin­kos po­ky­čių po­vei­kio ver­ti­ni­mą, ku­ris par­eng­tas bend­ra­dar­biau­jant su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ir kon­sul­tuo­jan­tis su ES vals­ty­bė­mis na­rė­mis.

Ša­lių va­do­vai ap­ta­rė nau­jos ES vi­suo­ti­nės už­sie­nio ir sau­gu­mo stra­te­gi­jos kryp­tis ir for­ma­vi­mo pri­nci­pus bei įpa­rei­go­jo vy­riau­sią­ją įga­lio­ti­nę F. Mog­he­ri­ni ją par­eng­ti.