Prezidentė: diplomatas negali būti beveidis
Dip­lo­ma­tas ne­ga­li bū­ti be­vei­dis ir Lie­tu­vai at­sto­vau­ti tu­ri as­me­ny­bės, su­si­ti­ku­si su už­sie­ny­je re­zi­duo­jan­čiais Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riais sa­kė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Taip pat į kas­me­ti­nį am­ba­sa­do­rių su­va­žia­vi­mą su­si­rin­ku­siems dip­lo­ma­tams D.Gry­baus­kai­tė nu­ro­dė pa­grin­di­nius už­sie­nio po­li­ti­kos už­da­vi­nius: tai ka­ri­nio ir in­for­ma­ci­nio sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mas, Lie­tu­vos eko­no­mi­nių ry­šių su už­sie­nio vals­ty­bė­mis stip­ri­ni­mas, nau­jų pa­ti­ki­mų rin­kų ir in­ves­ti­ci­jų pa­ieš­ka.

Pa­sak ša­lies va­do­vės, Lie­tu­vos am­ba­sa­doms už­sie­ny­je kar­tais trūks­ta ini­cia­ty­vos, kai ku­rie am­ba­sa­do­riai „y­ra mie­gan­tys“, ta­čiau kon­kre­čių am­ba­sa­dų ar am­ba­sa­do­rių, ku­riems skir­ta ši kri­ti­ka, žur­na­lis­tams po su­si­ti­ki­mo D.Gry­baus­kai­tė ne­nu­ro­dė.

„Si­tua­ci­ja kei­čia­si, iš­šū­kiai - ki­to­kie, to­dėl rei­kia adap­tuo­ti ir keis­ti ati­tin­ka­mai elg­se­ną, bū­ti proak­ty­viems, ma­žiau lauk­ti, kad iš cen­tro kaž­kas kaž­ką nu­ro­dys, ro­dy­ti ini­cia­ty­vą, ko trūks­ta kar­tais dip­lo­ma­ti­nė­je tar­ny­bo­je“, - žur­na­lis­tams pre­zi­den­tū­ro­je sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

„Ats­ki­ri am­ba­sa­do­riai at­ro­do ge­rai, o kai ku­rie yra mie­gan­tys ir am­ba­sa­dos mie­gan­čios. Tai at­krei­piau dė­me­sį, kad mie­go­ti jau ne­be­tu­ri­me lai­ko“, - pri­dū­rė pre­zi­den­tė.

Ša­lies va­do­vė taip pat pa­brė­žė, kad Lie­tu­va daug in­ves­ta­vo į dip­lo­ma­tų ži­nias bei pa­tir­tį ir „da­bar at­ėjo me­tas sa­vo pa­tir­tį ati­duo­ti vals­ty­bei“, pra­ne­šė Pre­zi­den­tū­ra.

Pa­sak pre­zi­den­tės, ypač pa­vo­jin­gas yra in­for­ma­ci­nis ka­ras.

„Mū­sų ša­lis su­si­du­ria su pro­vo­ka­ci­niais par­eiš­ki­mais ir veiks­mais. To­dėl dip­lo­ma­tai tu­ri ak­ty­viai in­for­muo­ti už­sie­nio par­tne­rius apie ti­krą­ją pa­dė­tį ir aiš­kin­ti Lie­tu­vos po­zi­ci­ją“, - ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

Taip pat pre­zi­den­tė pa­brė­žė, kad Lie­tu­vos eko­no­mi­nė si­tua­ci­ja ne­blo­ga, ta­čiau gy­vy­bin­gi eko­no­mi­niai ir vers­lo ry­šiai su už­sie­nio vals­ty­bė­mis yra svar­bus pa­ma­tas Lie­tu­vos žmo­nių ge­ro­vei.

„To­dėl dip­lo­ma­tai tu­ri ak­ty­viai vyk­dy­ti eko­no­mi­nę dip­lo­ma­ti­ją, pri­si­dė­ti ieš­kant nau­jų eks­por­to rin­kų, pri­trau­kiant į Lie­tu­vą už­sie­nio in­ves­ti­ci­jas“, - ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

Dar vie­nas svar­bus Lie­tu­vos dip­lo­ma­tų už­da­vi­nys, pa­sak pre­zi­den­tės, yra sėk­min­gai ir lai­ku už­baig­ti de­ry­bas dėl na­rys­tės įta­kin­go­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jo­je, „ku­ri at­neš rea­lią nau­dą ša­lies vers­lui ir žmo­nėms“.

Pre­zi­den­tė taip pat pa­brė­žė, kad tvir­ti ry­šiai su stra­te­gi­ne sau­gu­mo par­tne­re JAV, Šiau­rės ir Bal­ti­jos ša­li­mis, ki­to­mis ES ir NA­TO vals­ty­bė­mis yra tarp svar­biau­sių už­sie­nio po­li­ti­kos pri­ori­te­tų.

Ša­lies va­do­vės tei­gi­mu, sie­kiant sta­bi­lios ir sau­gios kai­my­nys­tės ap­link Lie­tu­vą, bū­ti­na ir to­liau telk­ti už­sie­nio vals­ty­bių par­amą Ukrai­nai, ne­leis­ti tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je pa­mirš­ti Kry­mo oku­pa­ci­jos klau­si­mo, ska­tin­ti Gru­zi­jos ir Mol­do­vos su­ar­tė­ji­mą su ES, pa­dė­ti šioms vals­ty­bėms žen­giant eu­roin­teg­ra­ci­jos ke­liu.

Taip pat Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me pa­žy­mė­ta, kad Lie­tu­va su­pran­ta ir ki­tiems ky­lan­čius iš­šū­kius – Is­la­mo vals­ty­bės ir te­ro­riz­mo grės­mę, ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos prob­le­mas, ir yra pa­si­ren­gu­si so­li­da­riai pri­si­dė­ti juos spren­džiant tiek, kiek lei­džia ga­li­my­bės.